Gönderen Konu: Sıra Cetveli yapma yetkisi  (Okunma sayısı 161 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 860
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Sıra Cetveli yapma yetkisi
« : 26 Aralık 2019, 22:15:48 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi 2015/690 E. , 2015/14466 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi haciz alacaklısının icra mahkemesine başvurusu, icra müdürlüğünün, 'hacizli taşınmazın satışından elde edilen paradan ipotek alacaklısına ödeme yapıldıktan sonra kalan paranın sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gönderilmesine' yönelik işleminin şikayet yolu ile iptalini istemine ilişkindir.

 

İİK'nun 140. maddesi gereğince, “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan İcra Dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas İcra Dairesince düzenlenmesi gerekir.
İİK'nun “paylaştırma” başlıklı 151. maddesi ise “Rehin bedelinden masrafların çıkarılmasında ve artanın alacaklılar arasında paylaştırılmasında 138 inci madde hükmü tatbik olunur.
Satış tutarı alacaklıların alacağını ödemeğe yetmezse icra memuru 206 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alacaklıların her birine ait sıra ve payları tayin eder.
141, 142 ve 144 üncü maddelerin hükümleri burada da caridir.” hükmünü içermektedir. Maddede atıfta bulunulan 206. md ise adi ve rehinli alacakların sırasına ilişkindir.
Somut olayda İcra Müdürlüğü'nün 2012/ 10274 E. sayılı takip dosyasından alınan talimat ile . İcra Müdürlüğü'nün 2012/ 394 talimat sayılı dosyasında iki adet taşınmazın satışına başlandığı, 25.03.2014 tarihinde yapılan ihalede taşınmazların satışının yapıldığı, taşınmaz üzerinde lehine ipotek kaydı bulunan den satış tarihi itibariyle ipotek alacağı sorulduğunda, bankanın 14.05.2014 tarihli cevabi yazısı ile satış tarihi olan 25.03.2014 tarihi itibariyle ipotek alacağının toplam 852.200,00 TL olduğu bildirilerek bu miktarın kendilerine ödenmesini talep ettiği, taşınmaz üzerinde haczi bulunan İstanbul 11. İcra Müdürülüğü'nün 2011/24293 E. sayılı takip dosyası alacaklısı şikayetçi ... vekilinin 15.05.2014 tarihli talebinde; ... .'nin muaccel olan ipotek alacağının Kemer İcra Müdürlüğü'nün 2014/ 147 E. sayılı takip dosyasına konu 383.171,38 TL olduğunu, bu kısmın ipotek alacaklısına ödenmesini, ipotek alacaklısının fazla ödeme yapılması talebinin reddine karar verilmesini talep ettiği, şikayete konu 22.05.2014 tarihli icra müdürü kararı ile; 'şikayetçi ... vekilinin talebinin reddine, .... tarafından bildirilen 852.278,00 TL ipotek alacağının ipotek alacaklısına ödenmesine, kalan 80.024,91 TL'nin sıra ve derece kararı yapılmak üzere taşınmaz üzerinde ilk haczi koyan . İcra Müdürlüğü'nün 2012/ 10274 E. sayılı takip dosyasına gönderilmesine' karar verildiği görülmektedir.

Şikayetçi vekili icra mahkemesine başvurusunda, icra müdürlüğü'nün 22.05.2014 tarihli ret kararının iptali ile İpotek alacaklısı . Nin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu ettiği 383.171,38 TL dışında kalan 408.444,78 TL ödemenin ipotek alacaklısından temini ile sıra cetveli yapılmasına karar verilmesini talep etmiş, mahkemece; şikayetin reddine karar verilmiştir.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında somut olaya bakıldığında; İcra takibinde yapılan satış sonucu elde edilen satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi halinde icra dairesi tarafından alacaklıların bir sıra cetvelinin yapılması, sıra cetveli düzenlenirken de ipotekli alacaklılar ile haciz uygulayan diğer alacaklıların İİK'nun 151. md uyarınca sıra cetvelinde gösterilmesi gerekmektedir. Böylece, adı geçenlere sıra cetveline itiraz etme olanağı tanınmış olmaktadır. Şikayetçi haciz alacaklısının ipotek alacağının belirlenmesine yönelik itirazlarının çözümü ancak ipotek alacağının sıra cetveli yapılarak belirlenmesi ve sıra cetveline itiraz hakkı verilmesi ile mümkündür.
Bu durumda, icra müdürlüğünce satış bedelinden elde edilen paranın tümünün sıra cetveli yapılması için ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekirken, sıra cetveli yapılmadan evvel ipotek alacaklısına ödeme yapılması doğru değildir.
O halde; mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi haciz alacaklısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Sıra cetveli yapma görevi

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 333
11 Temmuz 2019, 16:48:35
Gönderen: WatchAndLearn
ASLI GIBIDIR yapma yetkisi

Başlatan By-leyl-i LalForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 0
Gösterim: 4063
13 Temmuz 2014, 12:11:35
Gönderen: By-leyl-i Lal
Hacizde Sıra Cetveli - Sıra Cetvelinde Yetki - Yargıtay 23.HD Üyesi Mahmut Coşkun Anlatımıyla

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 12917
29 Kasım 2018, 07:45:52
Gönderen: WatchAndLearn
sıra cetveli

Başlatan By-leyl-i LalForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2565
21 Temmuz 2014, 13:53:58
Gönderen: By-leyl-i Lal
sıra cetveli

Başlatan Adem BoraForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 2
Gösterim: 120
02 Şubat 2016, 10:27:58
Gönderen: YUSUF
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33