Gönderen Konu: Bir tasinmazda 150/c şerhi kaldırılmasi haricen tahsil sayıldığı  (Okunma sayısı 141 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 860
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2016/21696 E.  ,  2017/3243 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı banka vekili tarafından borçlu ve ipotekli taşınmaz malikleri aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek takibe konu taşınmazlardan 1394 ada 27 parsel 12 numaralı bağımsız bölüm üzerindeki İİK'nun 150/c maddesine göre konulan şerhin kaldırılmasını talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce, alacaklının bu talebinin alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edip takip çıkış miktarı üzerinden tahsil harcı alınması gerektiğini ve bu harcın da yatırılmış olduğunu belirterek istemin kabulüne karar vermiştir.
Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki İİK'nun 150/c maddesine göre konulan şerhin kaldırılmasının talep edilmesi halinde tahsil harcının takip çıkışı üzerinden değil, 1394 ada 27 parsel 12 numaralı bağımsız bölüm üzerindeki ipotek miktarı üzerinden alınması gerektiğini belirtmiş, Mahkeme, şikayetin reddine karar vermiştir.
Toplu rehin, Türk Medeni Kanunu’nun “Taşınmaz birden çok ise” kenar başlığını taşıyan 855/1. maddesinde “Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Yasa metninde de açıkça ifade edildiği gibi, bu rehin türü, "üzerinde rehin kurulmak istenen taşınmazların mülkiyetinin aynı kişiye ait olması" ya da "taşınmazların ayrı kişilerin mülkiyetinde, yani taşınmazların malikleri farklı kimseler ise, bu kişilerin güvence altına alınmak istenen borçtan müteselsil olarak sorumlu bulunmaları" hallerinde kurulabilmektedir. Bu şartlar yoksa toplu rehin kurulamaz.
Takibe konu taşınmazlara ilişkin düzenlenen ipotek sözleşmelerinin incelenmesinde; farklı iki kişiye ait taşınmazlar üzerine, …Ltd. Şti.nin banka ile olan genel kredi sözleşmesi ilişkisine binaen teminat olarak, banka lehine limit ipoteği tesis edildiği, (taşınmazını ipotek verenlerin) tesis edilen ipoteğe ilaveten, ipotek tutarı kadar müteselsil kefil sıfatıyla da sorumlu olduklarının belirtildiği görülmüştür. Bu durumda, somut olayda, toplu ipotek bulunduğunun kabulü gerekir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır '' düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, İİK'nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden ve de takip talebi ve ödeme emrinde, toplam alacağın 549.624,04 TL olduğu, bu alacağın üst sınır ipoteğiyle güvence altına alınan takibe konu 300,000.00 TL.nin tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ödenmesinin talep edildiği, ipoteklerin toplu ipotek olduğu da nazara alındığında şerhin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak takibe konu tutar olan 300.000 TL üzerinden tahsil harcının ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce takip çıkışı olarak belirtilen 549.624,04 TL üzerinden tahsil harcının alınmasına yönelik işlem yerinde değildir.
O halde icra mahkemesince, şikayetin kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33