Gönderen Konu: İhale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine çek, bono, teminat vermesi ödeme sayılmadığı..  (Okunma sayısı 664 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 931
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2016/32867 E.  ,  2017/57 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin dava dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa'nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK'na eklenen geçici 4/1.maddesi uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi vekili, ihale alıcısı alacaklı tarafından icra müdürülüğünce verilen on günlük süre içerisinde bakiye satış bedelinin nakit olarak icra dosyasına yatırmaması sebebiyle İİK'nun 133/1. maddesi gereğince icra müdürlüğünce ihalenin kendiliğinden ortadan kaldırılması gerektiğinin hüküm altına alınması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulüne dair kararın Dairemizce kesin teminat mektubunun da kabul edileceği gerekçesi ile bozulduğu, mahkemece söz konusu Dairemiz bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.
İİK.'nun 130. maddesi uyarınca, satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru alıcıya on günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. İİK'nun 134/5. maddesinde; "taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar." hükmünü yer almaktadır. Bu nedenle ihale bedeli yerine çek, bono, teminat mektubu vb. belgeler verilmek suretiyle yapılmak istenilen ödemeler satış bedeli yerine kaim edilemez.
İhale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine teminat mektubu vermesi ödeme sayılmadığından, mahkemece şikayetin kabulüne dair 27/01/2015 tarihli 2014/520 Esas - 2015/37 Karar sayılı kararının onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : 1- Dairemizin 08/10/2015 tarih ve 2015/11331 E. - 2015/23519 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2- İhale alıcısının temyiz itirazlarının reddi ile ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 27/01/2015 tarihli 2014/520 Esas - 2015/37 Karar sayılı mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33