Gönderen Konu: Borçlu 3.kişi sayılmadığından 89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilemez  (Okunma sayısı 491 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 931
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2018/13692 E.  ,  2019/16986 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı tarafından borçlular aleyhine başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, hakkındaki takip kesinleşen diğer borçlu yönünden kendisine haciz ihbarnamesi gönderildiğini, İİK'nun 89. maddesi uyarınca 3. kişi sayılamayacağını ileri sürerek icra müdürlüğünce gönderilen haciz ihbarnamesinin iptalini talep ve şikayet ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulü ile şikayetçi borçluya gönderilen haciz ihbarnamesinin iptaline karar verildiği, ilk derece mahkemesi kararına karşı alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 30.05.2018 tarihli, 2018/562 E.-1345 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
Borçlunun üçüncü kişi nezdindeki alacakları taşınır niteliğinde olduğundan, takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı, İİK'nun 78. ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü kişiye yazılacak bir haciz yazısı ile haciz konulmasını isteyebileceği gibi, üçüncü kişiye İİK'nun 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilmesi suretiyle de alacağın haczini talep edebilir.
Ancak somut olayda; şikayetçi borçluya, diğer takip borçlusu... İnşaat ... Ltd. Şti'nin kendilerinde olan alacakları için İİK.nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderildiği anlaşılmıştır. Anılan maddede takip borçlusunun üçüncü şahıs nezdinde bulunan hak ve alacakları ile menkul mallarının haczedilmesi öngörülmüş olup haciz ihbarnamesi gönderilen diğer takip borçlusu üçüncü kişi sayılamayacağından gönderilen haciz ihbarnamesi hukuki sonuç doğurmaz. Haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi borçlunun, diğer borçlu şirketin ortağı olmasının da sonuca etkisi yoktur.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi.... Hukuk Dairesinin 30.05.2018 tarihli, 2018/562 E.-1345 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 25/11/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33