Gönderen Konu: Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur  (Okunma sayısı 958 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2181
 • Tşk.Sayısı: 135
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           

ESAS NO   : 2016/22604
KARAR NO   : 2017/13249   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında ilamlı takip başlatıldığı, şikayetçi 3. kişinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda 23/10/2015 tarihinde yapılan 2. açık arttırma sırasında 182.000,00 TL. pey sürdüğü, en yüksek pey süren olmasına rağmen icra müdürünün ihale sırasında aldığı kararla satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan ipotek bedeli ve satış masrafları dahil 602.000,00 TL. tutarın karşılanmadığı gerekçesiyle ihale tekliflerinin reddine satışın düşürülmesine dair verilen kararın usulsüz olduğunu ileri sürerek, icra müdürlüğünün söz konusu 23/10/2015 tarihli satışın düşürülmesine ilişkin kararının iptali ile satışa çıkarılan taşınmazın şikayetçiye ihale edilmesine karar verilmesini istediği, mahkemece, şikayetçi tarafından sürülen pey tutarının taşınmazda bulunan ipotek alacaklısının alacağını karşılamadığı gibi ipotek alacaklısının ipotek bedeli altında satışa muvafakati bulunmadığı, alacağı temlik eden alacaklı ile borçlu ve 3. kişi arasında görülen tasarrufun iptaline ilişkin ilamda taşınmazdaki ipoteğin iptaline ilişkin bir karar verilmediği, ipoteğin halen geçerli olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

Türk Medeni Kanunu'nun 858. maddesinde; "Taşınmaz rehni, tescilin terkini veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer" hükmü yer almaktadır. Bu madde uyarınca ipotek, tapudan terkin edilmediği sürece geçerliliğini sürdürür ise de tasarrufun iptali kararı ile taşınmazın kaydî durumu, iptal edilen tasarruftan önceki haline döner.

Bu durumda, somut olayın incelenmesinde; şikayete konu taşınmazın borçlu tarafından 3. kişi Mustafa Çamlıdağ’a 02/11/2005 tarihinde satıldığı,  adı geçenin borcundan dolayı Garanti Finansal Kiralama A.Ş. lehine 06/09/2006 tarihli 1. dereceden ipotek tesis edildiği, buna göre ipoteğin tasarrufun iptaline konu devir işleminden sonra tesis edildiği, Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 23/09/2010 tarih ve 2007/283 E., 2010/525 K. sayılı tasarrufun iptali konulu kararı ile şikayete konu taşınmazın 02/11/2005 tarihinde borçlu tarafından 3. kişi Mustafa Çamlıdağ’a yapılan satışına ilişkin tasarrufun iptali ile alacaklıya şikayete konu takip dosyasına münhasır ve takip konusu alacakla sınırlı olmak üzere haciz talep etme yetkisi tanındığı görülmüştür.     

Hal böyle olunca, taşınmaz kaydi durumu iptal edilen tasarruftan önceki hale döneceğinden iptal edilen satış işleminden sonra konulan ipotek nedeniyle ipotek alacaklısının ipotek hakkının mevcudiyetini korumayacağının kabulü gerekeceğinden mahkemenin ipotek alacağının  rüçhanlı alacak olduğu ve İİK.’nun 129. maddesi gereğince ihale bedelinin  rüçhanlı alacak olan bu ipotek bedelini de karşılaması gerektiğine ilişkin gerekçesi yerinde bulunmamıştır.


İcra mahkemesi gerçekleşmiş bir ihalenin feshi talebi ile önüne gelen uyuşmazlıkta ihalenin feshine karar verebilir ise de, şikayet tarihi itibariyle İİK.’nun 129. maddesindeki şartları taşıyan pey sürülmediğinden bahisle icra müdürlüğünce satışın düşürülmesine karar verilen şikayete konu uyuşmazlıkta; icra müdürlüğüne ihalenin şikayetçi adına yapılmasını emretme yetkisi yoktur.

 O halde mahkemece şikayetin bu gerekçe ile reddi yerine esası incelenerek sonuca gidilmesi isabetsiz ise de sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL  temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2181
 • Tşk.Sayısı: 135
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
23. Hukuk Dairesi         2016/3161 E.  ,  2019/900 K.


"İçtihat Metni"

......

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde şikayet olunan vekilince duruşmalı temyiz edilmiştir.

Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Şikayet eden vekili, borçlu......müvekkili bankaya borçlanmasının hemen akabinde taşınmazını devrettiği 3. kişinin taşınmazı şikayet olunan bankadan kullandığı kredi karşılığı ipotek vererek satın aldığını ve taşınmazın şikayet olunan tarafından başlatılan takipte satışa çıkarıldığını, satış işlemlerinin yapıldığı icra müdürlüğüne başvurarak tasarrufun iptali davası açtıklarını, bu davada ki tedbir, haciz ve tasarrufun iptali kararlarının dikkate alınmasını talep ettikleri halde taşınmazın satışının ipotek alacaklısı görünen şikayet olunana alacağına mahsuben yapıldığını ve düzenlenen sıra cetvelinde şikayet olunanın ipotek tarihinin önce olduğu gerekçesiyle 1. sıraya alınmasına ve ihale bedelinin tamamının şikayet olunana ödenmesine karar verildiğini, ancak tasarrufun iptali davasını kazanan müvekkiline karşı ipotek alacağının önceliği bulunmadığını ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.

Şikayet olunan vekili, dava dışı 3. kişinin taşınmazı satın alırken kullandığı kredilerin teminatı olmak üzere şikayete konu taşınmaz üzerine tesis edilen ipoteğin tasarrufun iptali davasından önce olduğunu, ipotek tesis edilirken taşınmazınn tapu kaydında ne ihtiyati haciz ne de başka bir takyidat bulunmadığını savunarak şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, yeni malik borçlunun tesis ettiği ipoteğin alacaklısının rüçhan hakkını tasarrufun iptali davasını kazanan eski malikin alacaklısına karşı ileri süremeyeceği tasarrufun iptali davasından önce borçlunun taşınmazı üzerine konulmuş olsa da ipoteğin tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklıya karşı hüküm ifade etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

....
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayet olunan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.03.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33