Gönderen Konu: Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı  (Okunma sayısı 62 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 893
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş14. Hukuk Dairesi 2014/1083 E. , 2014/2128 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Serik 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/04/2013
NUMARASI : 2013/22-2013/183

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 10.01.2013 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 02.04.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı H.. E.. tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacının davasının kabulü ile dava konusu A. ili S. ilçesi B. Köyü .. ve .. parsel sayılı taşınmazlar ile A. ili S. ilçesi Y. Köyü .. ve .. parsel sayılı taşınmazlardaki Mustafa oğlu H. Ş. E. mirasçıları arasındaki elbirliği halindeki mülkiyetin Serik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/02/2012 tarih, 2012/130 Esas-2012/132 Karar sayılı veraset ilamı doğrultusunda 15624 pay kabul edilerek paylı mülkiyete çevrilmesine, 651 hissesinin F.. K.. T.C. NO: .. , 651 hissesinin İ.. E.. T.C. NO: .. 651 hissesinin H.. E.. T.C. NO: .., 651 hissesinin H.. Ç.. T.C. NO: .., 651 hissesinin E.. Y.. T.C. NO: .., 651 hissesinin M.. E.. T.C. NO: ., 217 hissesinin G.. B.. T.C. NO: ., 217 hissesinin A.. Ö.., T.C. NO: .. hissesinin H.. Ö.. T.C. NO: .., 93 hissesinin N.. G.. T.C. NO: ., 93 hissesinin S.. Ç.. T.C. NO: .., 93 hissesinin İ.. E.. T.C. NO: .., 93 hissesinin İ.. E.. T.C. NO: .., 93 hissesinin M.. K.., T.C. NO: .., 93 hissesinin B.. E.. T.C. NO: .., 93 hissesinin Ş.. E.. T.C. NO: .1302 hissesinin M.. Ö.. T.C. NO: .., 1302 hissesinin C.. Ö.. T.C. NO: .., 1302 hissesinin A.. Ö.. T.C. NO:..., 434 hissesinin M.. G.. T.C. NO: .., 434 hissesinin S.. G.. T.C. NO: .., 34 hissesinin H.. G.. T.C. NO: 21019353598, 2604 hissesinin G.. O.. T.C. NO: .., 372 hissesinin M. K. T.C. NO: .., 372 hissesinin C.. K.. T.C. NO: 2.., 372 hissesinin H.. K.. T.C. NO: .., 372 hissesinin A.. K.. T.C. NO: 28171115040, 372 hissesinin F.. K.. T.C. NO: .., 372 hissesinin Y.. C.. T.C. NO: .., 124 hissesinin N.. C.. T.C. NO: .., 124 hissesinin Ö.. G.. T.C. NO: .. 124 hissesinin Z.. K.. T.C. NO: . hisseleriyle tapuya kayıt ve tesciline, karar verilmiştir.
Hükmü, davalılardan H.. E.. vekilleri temyiz etmiştir.
TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.
Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.
Mirasçılara gönderilecek davetiyede "belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin" bildirilmesi zorunludur.
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarını mirasçılar açabilir. Mirasçılar dışında alacaklılar da İcra İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca icra hakiminden “yetki belgesi” almak kaydıyla bu davayı açabilirler.
Miras payını veya kişisel hakkı Borçlar Kanununun 162. ila 181. (TBK’nın 183. ila 204.) maddeleri gereğince temlik alan kişiler tapu iptali ve tescil davası sırasında verilen yetki belgesine dayanarak elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini isteyemez.
Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılarak hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm sonucunda infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesi gerekir.
27.01.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5831 Sayılı Kanun ile 3402 Sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek Madde 3 gereğince; “Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.
Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilir.” Bu düzenleme ile tapu müdürlerine de elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürme yetkisi verilmiştir.
Somut uyuşmazlığı gelince;
Mahkemece davacı M.. Ö..'ün talebi doğrultusunda davanın kabulü ile M. ve G. oğlu 1886 doğumlu H.. E..'un dosya içerisindeki Serik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08.02.2012 tarihli 2012/130E, 2012/132K. sayılı mirasçılık belgesine göre birden fazla taşınmazdaki elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesine karar verilmiştir.
Dava konusu edilen taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde tapuda kayıt maliki olarak görünen kişi M. A. oğlu H.. E..'dur. Halbuki dosya arasındaki mirasçılık belgesi M.oğlu H.. E..'a aittir. Hüküm de bu mirasçılık belgesine dayanılarak kurulmuştur. Dairemizce getirtilen dava konusu bir kısım taşınmazların tapu kayıtlarının oluşumuna esas teşkil kadastro tutanakları ile dayanak kayıtları da bu hususu doğrulamaktadır.
Bu tür davalarda mülkiyet nakline yol açılmaması gerekir. Davaya konu olayda yukarıda belirtilen hususların gözetilmemesi mülkiyet nakline yol açılabileceğinden dava konusu tüm taşınmazlara ait tapulama tutanakları ve dayanak belgelerinin, tapu kayıtlarında malik olarak görünen Mustafa Asım oğlu H.. E..'a ait nüfus kayıtları ve mirasçılık belgesi temin edilerek taşınmazın gerçek maliki nüfus kayıtları esas alınarak tereddüte meydan verilmeyecek şekilde belirlenerek taraf teşkili sağlandıktan sonra hüküm kurulmalıdır.
Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmenmiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı H.. E..'un temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 19.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33