Gönderen Konu: Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı  (Okunma sayısı 643 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 964
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


14. Hukuk Dairesi 2015/14547 E. , 2017/4983 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.02.2011 gününde verilen dilekçe ile iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 03.10.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin davalı ...'den alacağı nedeniyle başlattığı icra takibi sonucu icra mahkemesinden aldığı yetkiye istinaden, ...'nin murisi olan babası...'den borçluya intikal edecek olan 382 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı ... temyiz etmiştir.
TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.
Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.
Mirasçılara gönderilecek davetiyede "belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin" bildirilmesi zorunludur.
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarını mirasçılar açabilir. Mirasçılar dışında alacaklılar da İcra İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca icra hakiminden “yetki belgesi” almak kaydıyla bu davayı açabilirler.
Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılmakla yetinilmemeli; hüküm sonucunda infazda tereddüte neden olunmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmelidir.
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davalarına ilişkin kurulacak hükümde tüm paydaşların paylarının ve paydasının gösterilmesi, paydaşlara verilen payların toplamı ile paydanın birbirine eşit olması gerekir.
Ayrıca; 6100 sayılı HMK’nun 297/2. maddesi gereğince taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi zorunludur.
Somut olaya gelince;
1-... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16.02.2011 tarih, 2011/113 E, 2011/111 K sayılı mirasçılık belgesi ile .... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04.04.2013 tarih, 2013/184 E, 2013/299 K sayılı mirasçılık belgesi arasındaki çelişki giderildikten sonra hüküm kurulması gerekirken, iki veraset ilamı arasındaki çelişki giderilmeden hüküm kurulmuş olması,
2-Elbirliği mülkiyetinin, paylı mülkiyete çevrilmesinde mirasçılık belgesine atıf yapılmadan her bir paydaşın geçerli mirasçılık belgesine göre pay oranları gösterilerek hüküm kurulması gerekirken, hükümde sadece mirasçılık belgesine atıf yapılması,
3-Muris...'nin mirasçılarından...'nin dava devam ederken 10.04.2013 tarihinde öldüğü anlaşıldığından, davacı vekiline yetki ve süre verilerek...'nin veraset ilamının dosya içerisine alınarak, taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmesi gerekirken, nüfus kayıt örneğine göre taraf teşkilinin sağlanması,
4-Dava konusu parselde paydaş olan ...'nün veraset ilamı incelendiğinde ise... olarak gözüktüğü anlaşıldığından, malikin tapuda soy isminin idari açıdan veya yargı yolu ile düzeltilerek aradaki bu çelişkinin giderilmesi için davacı vekiline süre ve yetki verilmesi gerekirken, çelişki giderilmeden karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu sebeplerle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 12.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33