Gönderen Konu: MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI  (Okunma sayısı 93 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 893
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
2014/12981 E.
2016/5897 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Davacı 3. kişi, ... 19. İcra Müdürlüğü'nün ... sayılı dosyasında, daha önceden mülkiyeti muhafaza kaydıyla ...'e sattığı ve fakat satıştan sonra edimler yerine getirilmediğinden yapılan takip üzerine kendisine teslim edilen araç üzerine, alıcı ...'ün borcundan dolayı haciz konulduğunu, aracın mülkiyetinin halen kendisine ait olduğunu belirterek, araç üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı alacaklı vekili, 3. kişi ile borçlunun işbirliği içerisinde olup, muvazaalı şekilde alacaklıdan mal kaçırma kastıyla hareket ettiklerini, davalı borçlunun hacze konu aracı teminat olarak göstermesi sebebiyle, müvekkilinin resmi kayıtlara itibar ederek borçlu ile ticari ilişki içerisine girdiğini, davacının araç satış bedelini tam olarak aldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 


Mahkemece, dava konusu menkulü, mülkiyeti muhafaza kaydıyla davalı alacaklının borçlusu İsmail'e satan davacı ile alıcı İsmail arasındaki mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin, alıcının ikametgahı noterliğindeki özel siciline işlendiğine dair bir iddia bulunmadığı, bu durumda mülkiyetin, satışın sicile işlenmesi ve teslim yoluyla alıcıya geçmiş sayılacağı, o yüzden de davacının mülkiyete dayanan bir istihkak davası açamayacağı, ayrıca davacının dayandığı takibin 01/08/2013 tarihinde başlatılıp, teslimin 09/12/2013 tarihinde yapıldığı, haczin ise çok önce 09/04/2013 tarihinde yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davacı 3. kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, üçüncü kişinin İİK'nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı istihkak davası niteliğindedir.

Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı, ancak resmî şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli olur (TMK. md. 764/1). Mahkeme, yargılama sırasında satıcı davacı tarafından sunulan mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesinin, alıcının yerleşim yeri noterliğindeki özel sicile tescil edilip edilmediğini kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür. Somut olayda bu yükümlülük yerine getirilmemiştir. Bu açıklamalara göre, davaya konu ... plaka numaralı aracın mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışına ilişkin, Bursa 13. Noterliği'nin 18.02.2013 tarihli ve 2013/6356 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Mülkiyetin Saklı Tutulması Kaydıyla Satış Sözleşmesinin, alıcı ...'in, sözleşme tarihi itibariyle belirlenecek olan yerleşim yeri noterliğindeki özel sicile tescil edilip edilmediğinin, Mahkemece kendiliğinden araştırılarak, tüm deliller birlikte değerlendirilip gerçekleşecek sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik araştırmayla yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı 3.kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 31.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI

Başlatan ERDOĞANForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 2
Gösterim: 142
22 Eylül 2018, 10:05:05
Gönderen: PehlivaN
MÜLKİYETİ MUHAFAZA «İSTİHKAK İDDİASI» KAVRAMI" AV.TALİH UYAR

Başlatan Forum AdaLetForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 2300
15 Ekim 2017, 11:18:39
Gönderen: Forum AdaLet
MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI KAYDIYLA SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Başlatan mrtsrkyForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 1
Gösterim: 48
27 Mart 2014, 16:00:34
Gönderen: UruHaN
İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI

Başlatan Deniz034Forumun Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

Yanıt: 0
Gösterim: 626
26 Mart 2019, 22:37:41
Gönderen: Deniz034
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş DOSYAYI TEMLİK ALDI SATIŞ YAPILAN DOSYADAN KDV DEN MUAF MI

Başlatan ERDOĞANForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 1
Gösterim: 87
23 Haziran 2016, 16:27:04
Gönderen: Coşkun
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33