Gönderen Konu: Duran İcra Takibinde Alacağın Tahsilini Sağlar Biçimde Alacaklıya Ödeme Yapılamayacağı  (Okunma sayısı 590 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1922
  • Tşk.Sayısı: 130
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Takip tarihinden sonra açılan menfi tespit davalarında teminat karşılığında mahkemece icra veznezine yatırılan paranın alacaklıya ödenmemesine karar verilebilir ise de, aşağıdaki karara konu mahkeme ilamında takibin durdurulmasına karar verilmiş ve bu nedenle Yargıtay duran takip nedeniyle dosyadaki paranın alacaklıya ödenmeyeceğine hükmetmiş.


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           

ESAS NO   : 2015/33073
KARAR NO   : 2016/10394   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekilinin dosyadaki (60.919,00 TL) tahsilatın kendisine ödenmesini istediği,  icra müdürlüğünce, bu paranın teminat olduğundan bahisle alacaklı vekilinin bu konudaki talebinin reddedildiği; alacaklının söz konusu ret kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin kabulü ile şikayet konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklının, 11.12.2013 tarihinde çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus  haciz yoluyla toplam 49.824,86 TL alacağın tahsili için takip yaptığı,  borçlunun,  Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/33 Esas numaralı dosyası ile takip tarihinden sonra açmış olduğu menfi tespit davasında, mahkemesince, 05.02.2014 tarihinde, %20 teminat karşılığında takibin dava sonuçlanana kadar durdurulması için ihtiyati tedbire  karar verildiğini, 19.02.2014 tarihinde teminatın yatırıldığını ileri sürerek, tedbir kararı doğrultusunda işlem yapılmasını icra müdürlüğünden talep ettiği anlaşılmaktadır.
Tedbir kararının uygulanmasından önce, borçlunun, icra dairesince 14.02.2014 tarihinde konan hacizlerin kaldırılması amacı ile menfi tespit davasında verilen tedbir kararının %20 teminatından başka, 26.02.2014 tarihinde  dosya borcu olan 60.919,00 TL'nin tamamını takip dosyasına yatırdığı, bu tahsilat sebebi ile hacizlerin icra müdürlüğünce fekkedildiği, bu aşamadan sonra alacaklı vekilinin dosyadaki tahsilatın ödenmesi isteminin icra müdürlüğünce reddedildiği görülmektedir.

Menfi tespit davasına bakan mahkemece verilen tedbir kararı uyarınca  takip 19.02.2014 tarihinde durmuştur. Duran icra takibinde icra işlemi yapılamayacağına göre, alacaklı tarafa, alacağın tahsilini sağlar biçimde dosyada mevcut paranın ödenmesi de mümkün değildir.

Bu durumda, icra müdürlüğünce verilen şikayete konu ret kararı sonucu itibarı ile doğru olup, mahkemece şikayetin belirtilen nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken, açıklanan bu hususlar gözden kaçırılarak istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33