Gönderen Konu: Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi  (Okunma sayısı 256 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1922
  • Tşk.Sayısı: 130
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
BURSA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO   : 2019/74
KARAR NO   : 2019/333Davacı vekili 13/09/2018 tarihli dava dilekçesinde özetle; alacaklı M.Y. tarafından müvekkili aleyhine B. 15. İcra Müdürlüğünün 2018/*** esas sayılı dosyası ile icra takibine girişildiğini, müvekkili adına kayıtlı Bursa İli, Gürsu İlçesi, Ş. mevkii, *** ada, ** parsel, 2. Kat 3 nolu bağımsız bölümün icra kanalı ile satılması için satış kararı verildiğini, müvekkilinin haciz ve kıymet takdirinden usulüne uygun haberdar edilmediğinden meskeniyet iddiası ve kıymet takdirine itiraz davasının Bursa 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/*** esas sayılı dosyasında açıldığını, mahkemece tedbir talebinin kabul edilerek satışın durdurulmasına karar verdiğini, daha sonra mahkemece satıştan 5 gün önce tedbirin kaldırıldığını, müvekkilinin tedbirin kaldırıldığından haberdar olmadığını, tedbir nedeniyle satışın yapılamayacağını düşündüğünü, 07/09/2018 tarihinde icra dosyasından icra memurlarının müvekkilinin evine gelerek evin icrada satıldığını ve evi boşaltması gerektiğinin kendisine bildirildiğini, müvekkilinin ihaleyi 07/09/2018 tarihinde öğrendiğini, ihalede zarar unsurunun oluştuğunu, verilen tedbir kararı ile satış sürecinin durduğunu, bu karar neticesinde ihaleye katılacak kişilerin katılma imkanını kaybettiğini ifade ve özetle; Bursa 15. İcra Müdürlüğü'nün 2018/** esas sayılı dosyasında Bursa İli, Gürsu İlçesi, Ş. mevkii, *** ada, ** parsel 2. Kat, 3 nolu bağımsız bölümün 30/07/2018 tarihli ihalenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde,  "davacı adına kayıtlı Bursa İli, Gürsu İlçesi, Ş. mevkii, *** ada, ** parsel, 2. Kat 3 nolu bağımsız bölümün icra kanalı ile satılması için satış kararı verildiğini, müvekkilinin haciz ve kıymet takdirinden usulüne uygun haberdar edilmediğinden meskeniyet iddiası ve kıymet takdirine itiraz davasının Bursa 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/*** esas sayılı dosyasında açıldığı, mahkemece tedbir talebinin kabul edilerek satışın durdurulmasına karar verdiği daha sonra mahkemece satıştan 5 gün önce tedbirin kaldırıldığını, davacının tedbirin kaldırıldığından haberdar olmadığı, 07/09/2018 tarihinde icra dosyasından icra memurlarının davacının evine gelerek evin icrada satıldığını ve evi boşaltması gerektiğinin kendisine bildirildiği, davacını ihaleyi 07/09/2018 tarihinde öğrendiği anlaşıldığından ihalede zarar unsurunu oluşmuş olup" gerekçeleri ile Şikayetin  kabulü ile ihalenin feshine  karar verilmiştir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2019/11834
KARAR NO   : 2019/14539   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

Şikayet eden borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; 29 Parsel 3 bağımsız bölüm numaralı taşınmaza ilişkin 30.7.2018 tarihli ihalenin feshini talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulüne karar verildiği, karara karşı alacaklıca istinaf yoluna başvurulması üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 13.02.2019 tarih ve 2019/74 E. - 2019/333 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

İİK'nun 134/2. maddesinde; "İhalenin feshini, Borçlar Kanunu'nun 226ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler" hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin 7. fıkrasında ise; ''Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez'' düzenlemesi öngörülmüştür.

Bu durumda, yukarıda değinilen açık yasa hükmü uyarınca, ihalenin feshi, kural olarak ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Ancak, borçlunun dayandığı fesih iddiası, mahkemece verilen satışın durdurulmasına ilişkin tedbir kararının kaldırıldığından haberdar edilmemesine yönelik olup, bu halde şikayet süresinin ihaleyi öğrendiği tarihten itibaren başlatılması gerektiği tabidir.

Somut olayda borçlu mahkemeye başvurusunda, ihtiyati tedbir kararının kaldırıldığından ve ihalenin yapıldığından 07.9.2018’de haberdar olduğunu ileri sürmüş ise de, takip dosyasında bulunan şikayetçi borçlu adına yazılan 15.8.2018 tarihli tahliye emrinde, şikayete konu ihalenin yapıldığından bahsedildiği, bu tahliye emrinin borçluya 17.8.2018 tarihinde tebliğ edildiği, buna ilişkin bir tebliğ usulsüzlüğü iddiasının bulunmadığı, ihalenin feshi davasının ise 13.9.2018 tarihinde açıldığı, bu durumda 17.8.2018 tarihi itibariyle borçlunun ihalenin yapıldığına muttali olduğunun kabulü gerektiğinden ihalenin feshi davasının, öğrenme tarihinden itibaren  yasal yedi günlük süreden sonra açıldığı sabittir.

O halde ilk derece mahkemesince, ihalenin feshi şikayetinin süreden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca,  Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 13.02.2019 tarih ve 2019/74 E. - 2019/333 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve Bursa 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 12.11.2018 tarih ve 2018/522 E. - 2018/410 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 10/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33