Gönderen Konu: Elektrik Dağıtım şirketlerinde çalışan personel, kamu görevlisi sayılmaz  (Okunma sayısı 399 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1994
  • Tşk.Sayısı: 132
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 02/04/2004 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınması ve 29/12/2010 tarihinde tamamının özel bir şirket tarafından satın alınarak özelleştirme faaliyetlerinin tamamlanması, katılanların çalışmakta olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunması nedeniyle buralarda çalışanların kamu görevlisi olmadığını belirtti.


T.C.
YARGITAY
ONSEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/2849
Karar : 2020/23

Tarih : 13.01.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

TEDAŞ'ın 02/04/2004 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınması ve 29/12/2010 tarihinde tamamının özel bir şirket tarafından satın alınarak özelleştirme faaliyetlerinin tamamlanması, katılanların çalışmakta olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunması nedeniyle; anılan şirkette elektrik teknisyeni olarak çalışan katılanların kamu görevlisi sayılamayacağının anlaşılması karşısında, TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması gerekirken, anılan Kanun'un 125/3-a maddesi uygulanarak fazla ceza belirlenmesi ve sanıklar hakkında bu katılanlara yönelik yaralama eylemleri nedeniyle suç vasfında hataya düşülerek TCK'nın 265. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması,

Kabule göre de,

a-) 6545 sayılı Kanunun 72. maddesiyle, CMK'nın 231/8. maddesinde yapılan değişikliğin suç tarihi itibariyle yürürlükte olmaması nedeniyle, CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına engel mahkumiyeti bulunmayan sanık ...'nın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, yeniden suç işleyip işlemeyeceği konusunda bir değerlendirme yapılıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, "daha önce hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması" şeklindeki gerekçeyle, anılan Kanun maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,

b-) Sanıklar hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükümlerde TCK'nın 61/4-5 maddesine aykırı olarak, aynı Kanunun 43/2. maddesinin, 265/3. maddesinden önce uygulanması,

Kanuna aykırı, sanıklar ..., ... ve ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.NOT:

Türk Ceza Kanununun 125. Maddesi

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükünunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/15 md.) Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Ticaret Şirketlerinde Müteselsil Sorumluluk

Başlatan Özgür KOCAForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 3260
31 Ocak 2015, 00:27:40
Gönderen: Özgür KOCA
izaleyi şuyu dağıtım hesaplama

Başlatan seyfikabadayiForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 1
Gösterim: 2253
25 Nisan 2017, 16:03:20
Gönderen: IŞIKDEMİR
Sermaye Şirketlerinde Borçlulara Ait Olan Senede Bağlanmış veya Bağlanmamış Payların Haczi

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 575
12 Mayıs 2020, 10:32:12
Gönderen: Özgür KOCA
PERSONEL BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Başlatan AB41185Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 3
Gösterim: 106
28 Nisan 2014, 18:42:40
Gönderen: Ramazan KAYA
İşyerinde çalışan tarafından hakarete uğradım

Başlatan Kuralsiz111Forumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 1
Gösterim: 22
Bugün, 09:42:09
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33