Gönderen Konu: lehine ipotek bulunan bu hakkından vazgeçmedikçe, taşınmaz, ipotek bedeli altında satılamaz  (Okunma sayısı 473 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 911
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

   T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2016/24550
KARAR NO   : 2017/1739   

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi ....bank A.Ş. vekili, ihale konusu taşınmaz üzerinde ipotek alacaklarının olduğunu, ihale bedelinin de ipotek alacaklarının altında kaldığını belirterek 21.05.2015 tarihinde yapılan ihalenin feshi talebiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece istemin reddine hükmedilmiştir.
Şikayete konu ihalenin yapılmasına dair satış talep tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK'nun 129. maddesi hükmü uyarınca satışın yapılabilmesi için, artırma bedelinin, tahmini değerin %50'si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması, bunun yanında rüçhanlı alacakları da aşmış olması gerekir.
İpotek alacaklısının, satışın, ipotek bedelinden daha aşağıya yapılmasına muvafakat etmesi halinde ihalenin, rüçhanlı alacak olan ipotek alacağının altında bir bedelle yapılması mümkündür.
Somut olayda, ihalesi gerçekleşen taşınmazda hacizden evvel 27.06.2013 tarihinde ..bank A.Ş. lehine ipotek tesis edildiği, ...bank A.Ş.'nin, takip dosyasına gönderdiği 05.01.2015 tarihli yazısında; “Gayrimenkulün satış günü itibariyle Bankamız alacağı altında satışına muvafakatımız bulunmamakta olup, satış günü itibariyle alacak miktarımızın yeniden tarafımızdan yazılı olarak öğrenilmesi …” şeklinde bildirimde bulunulduğu görülmüştür. İzmir 4. İcra Müdürlüğü’nün 2014/14694 Esas sayılı dosyasında alınan satış  kararı doğrultusunda, taşınmaz ihalesinin, birinci satış günü olan 21.05.2015 tarihinde gerçekleştiği görülmüştür. İpotek alacaklısının, ilk satış gününden evvel, ipotek bedeli altında satışa muvafakat ettiğine dair bir belgeye dosya içinde rastlanılmadığı gibi, satış günü itibariyle ipotek alacağının ne miktarda olduğuna dair dosyaya girmiş herhangi bir cevapta bulunmamaktadır. .....bank AŞ tarafından gönderilen ve icra dosyasına 22.05.2015 tarihinde giren belgede, ...bank AŞ.nin ihale tarihi itibariyle ipotek alacağının (faiz, masraflar ve sair fer’ileri hariç) 252.185,28 TL olduğu belirtilmiştir. İhale bedeli olan 148.400 TL.nin, ipotek bedelinin ve banka tarafından bildirilen güncel borç miktarının altında kaldığı görülmekle, emredici kurala aykırı olan bu durum ihalenin feshini gerektirmektedir.

ESAS NO   : 2016/24550
KARAR NO   : 2017/1739

O halde mahkemece, yukarıda açıklanan ve kendiliğinden gözönüne alınması gereken bu duruma dayalı olarak ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33