Gönderen Konu: Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılaması Gerektiği  (Okunma sayısı 103 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1994
  • Tşk.Sayısı: 132
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

                                                                           
ESAS NO   : 2018/2943
KARAR NO   : 2018/6301   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu şirketin icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklı tarafından hakkında örnek 4-5 ilâmlı takip başlatıldığını, takibe konu ilamı tehiri icra talepli olarak temyiz ettiklerini ve dosya borcuna istinaden alacağın tamamını karşılayacak miktarı icra dosyasına nakit olarak yatırdıklarını belirterek, menkul ve gayrimenkul malları üzerine konulan haczin kaldırılmasına dair taleplerinin icra müdürlüğünce reddine ilişkin 24.03.2015 tarihli müdürlük kararının iptali ile hacizlerin fekkine karar verilmesini istediği, mahkemece, İİK'nun 36. maddesi gereğince şikayetçi tarafından yatırılan paranın teminat niteliğinde olduğu, icranın geri bırakılmasına ilişkin kararın ibrazı üzerine takibin duracağı, takip konusu borcun da ödenmemiş olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 36. maddesi gereğince, Yargıtay'dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi  için  ibraz  edilen  teminat  mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK.nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.

Somut olayda, şikayetçi borçlu tarafından teminat bedeli olarak takip dosyasına 78.000,01 TL'nin nakden yatırıldığı 24.03.2015 tarihli tahsilat makbuzundan anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, borçlu tarafından mehil vesikası alınması sırasında yatırılan teminatın, o tarih itibariyle dosya alacağının fer'ileriyle birlikte tamamını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33