Gönderen Konu: Alacaklının İlamda Kendisine Yüklenen Edimi Yerine Getirmeden Takibe Devam Edemeyeceği  (Okunma sayısı 698 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2075
  • Tşk.Sayısı: 134
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2018/6574
KARAR NO   : 2019/5771   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili şikayetinde; takip dayanağı ilamda alacaklının elinde bulunan ayıplı aracın borçluya teslimi ve trafikte borçlu  adına tescil edilerek iade edilmesine karar verildiği icra emrinde araç bedelinin faizinin tahsili istendiği, aracın iadesi ediminin davalı tarafça yerine getirilmediğinden takibin durdurulmasına ve faizin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece ilamın karşılıklı edimler içerdiği her iki tarafa yükümlülük yüklediği ilamın ayrı ayrı icraya konu yapılabileceği gerekçesi ile, şikayetin reddine karar verilmesi üzerine, hüküm şikayet eden borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

Takibe dayanak İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/1025 E.-2014/1839 K. sayılı  kararında ''dava konusu 35 *** 06 plakalı 2013  model Volksvagen marka aracın tüm masrafları davalılar tarafından karşılanmak üzere davalı V. A.Ş.’ye tescili de sağlanacak şekilde iadesine, fatura bedeli olan 67.506,50-TL.’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine “ hükmedilmiştir. Bu ilama dayanılarak alacaklı (ilamdaki ayıplı aracı iade yükümlüsü olan ve lehine araç bedeline hükmedilen davalı) tarafından 82.930,64 TL asıl alacak, vekalet ücreti, yargılama gideri ve faizin tahsili  için ilamlı takip başlatılmıştır.

Her şikayet, şikayet tarihindeki hukuki durum ve şartlara göre incelenir.

Takip  konusu  olan ilam, karşılıklı edimleri içermekte olup, alacaklının takibe devam edebilmesi için kendi edimini yerine getirmesi gerekir. Alacaklı tarafından, edimin yerine getirildiğine dair İİK'nun 33. maddesi anlamında bir belge sunulmadığı gibi, ilama konu aracın iadesi yönünde icra müdürlüğüne yapılmış bir başvuru da bulunmamaktadır. Bu durumda alacaklının, ilamda kendisine yüklenen edimi yerine getirmeden takibe devam etmesi mümkün olmadığından, edimini yerine getirinceye kadar takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33