Gönderen Konu: TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ  (Okunma sayısı 305 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 937
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ
« : 12 Ağustos 2020, 01:02:00 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/736
K. 2016/13082
T. 3.5.2016
• TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ ( İcra Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna Müteallik Kararların Temyizinin Satıştan Başka İcra Muamelelerini Durdurmayacağı - İtirazın İptaline İlişkin Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi ve Karara Bağlanması Nedeniyle Bu Kapsamda Olmadığının Kabul Edileceği )

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPTE SATIŞ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedileceği )

• SATIŞ KARARININ İPTALİ ( İcranın Geri Bırakılması Hakkındaki Talebi Reddeden İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu veya Üçüncü Şahısın Takip Konusu Alacağın Yüzde Onbeşi Nispetinde Teminat Yatırmadığı Takdirde Satışın Durmayacağı - Borçlunun Satış Kararının İptali Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )

2004/m. 149/a-2, 150/a-son, 364

ÖZET : İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, satış kararının iptali talep edilmiştir. Temyiz, satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz. Bu hüküm, icra mahkemesince verilen takip hukukuna müteallik kararların temyizi hakkında olup, itirazın iptaline ilişkin davanın genel mahkemelerde görülmesi ve karara bağlanması nedeniyle bu madde kapsamında olmadığının kabulü gerekir. İcranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden icra mahkemesi kararını temyiz eden borçlu veya üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Borçlunun satış kararının iptali talebinin müdürlükçe reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun icra müdürlüğüne yaptığı başvuruda; alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davasının temyiz aşamasında olup kesinleşmediği, söz konusu karar kesinleşmeden icra müdürlüğünce ipotekli taşınmazın satışına karar verilmesinin İİK'nun 364/3. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek satış kararının iptalinin istendiği, satış kararının iptaline ilişkin talebin müdürlüğün 02.09.2015 tarihli kararıyla reddi üzerine, bu kez borçlunun icra mahkemesine başvurarak, icra müdürlüğünün söz konusu ret kararının iptalini talep ettiği, mahkemece, İİK.nun 364/3. maddesi gereğince itirazın iptali davasının temyiz edilmiş olduğu ve kesinleşmediği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile müdürlük kararının ve satış kararının iptaline karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18.02.2014 tarih ve 2013/101 Esas, 2014/18 Karar sayılı itirazın iptaline ilişkin kararının 08.09.2014 tarihinde temyiz edildiği, icra müdürlüğünün 05.08.2015 tarihli kararıyla ipotekli taşınmazın satışına karar verildiği ve satış ilanının şikayetçi borçluya 11.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun icra müdürlüğüne başvurarak itirazın iptali kararının temyiz edilmiş olması nedeniyle satışın İİK'nun364/3. maddesi gereğince duracağından bahisle satış kararının iptalini istediği, icra müdürlüğünün 02.09.2015 tarihli kararıyla, takibin İİK'nun 149/b maddesindeki takiplerden olduğu ve bu tür takiplerde aynı kanunun 150/a-2 maddesi yolllamasıyla 149/a maddesi gereğince teminat yatırılması halinde satışın durdurulacağı, borçlu tarafından teminat yatırılmadığından talebin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 364/3. maddesi gereğince, temyiz, satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz. Ancak, söz konusu madde hükmü, icra mahkemesince verilen takip hukukuna müteallik kararların temyizi hakkında olup, itirazın iptaline ilişkin davanın genel mahkemelerde görülmesi ve karara bağlanması nedeniyle bu madde kapsamında olmadığının kabulü gerekir.

Öte yandan, İİK'nun 364. maddesine göre özel hüküm olan ve İİK'nun 150/a-son maddesinin göndermesi ile ipotekli takiplerde uygulanması gereken aynı Kanun'un 149/a-2. maddesine göre, icranın geri bırakılması hakkındaki talebi reddeden icra mahkemesi kararını temyiz eden borçlu veya üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Ancak, İİK'nun 150/a-son maddesinde düzenlenen ve aynı Kanunun 149/a maddesine atıf yapılan bu uygulama, "itirazın kaldırılması" talebi hakkında düzenlenmiş olup, itirazın iptali hakkında da uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda, şikayete konu icra müdürlüğünün 02.09.2015 tarihli ret kararının gerekçesi yerinde değil ise de, borçlunun satış kararının iptali talebinin müdürlükçe reddi kararı sonucu itibariyle doğrudur.

O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33