Gönderen Konu: ÖDENMEYEN ÖZEL OKUL ÜCRETİ NEDENİYLE REŞİT OLMAYAN ÖĞRENCİYE DAVA AÇILMASI, KONUSUZ KALAN DAVALARDA  (Okunma sayısı 336 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2061
  • Tşk.Sayısı: 134
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

2017/8797 E.
2019/7361 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının kendileri tarafından işletilen eğitim kurumunda öğrencilik yaptığını, eğitim hizmet faturasının ödenmediğini, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek; itirazın iptalini, %40 icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, hizmet aldığı ve borcun doğduğu dönemde reşit olmadığını, velisinin imzaladığı sözleşmeden sorumlu tutulamayacağını ve velisi hakkında da bu borç nedeniyle davacı tarafça takip işlemlerine girişildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, ... kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına ... vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalının 2008-2009 yıllarında kendisinin işlettiği özel okulda öğrenim gördüğünü, velisi ile yapılan sözleşme bulunduğunu, hizmetin davalıya verildiğini iddia ederek bu davayı açmıştır. Mahkemece, aynı sözleşmeden doğan borçtan dolayı davalının babası aleyhine başlatılmış olan icra takip dosyası kapsamında ödemenin yapıldığının tespiti nedeniyle konusu kalmayan dava bakımından karar verilmesine yer olmadığı kararı alınmış, vekalet ücreti noktasında ise; aynı ve benzer mahiyette açılmış bulunan davalarda alınan kararlar neticesinde ortaya çıkan Yargıtay ilamları gerekçe gösterilerek davacı vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

6100 sayılı HMK.’nun 332/1 maddesi gereğince yargılama giderlerine mahkemece resen hükmedilir. Aynı Kanunun 323/1-ğ maddesine göre de, vekil ile takip edilen davalarda vekalet ücreti yargılama giderlerinin kapsamındadır.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6/1.maddesine göre; “Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması,feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.” Davacı, bu davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğine ve mahkemece de, tahkikat aşamasına geçildikten sonra gerçekleştirilmiş olan ödeme nedeniyle davanın konusu hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararına varıldığına göre, davacı lehine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesi hükmüne göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, değinilen bu yönler gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33