Gönderen Konu: Bankanın, borçluya ait mevduat hesabı üzerinde rehin hakkının olduğunu ileri sürmesi,  (Okunma sayısı 156 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 931
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

8. Hukuk Dairesi         2018/13463 E.  ,  2018/17556 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak
MAHKEMESİ : ... ... .... İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda ... ... .... İcra Hukuk Mahkemesi hükmüne karşı, davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması sonunda ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez davacı vekilinin Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı alacaklı vekili; davalı Bankaya haciz ihbarnamesi gönderildiğini, borçlu ile Banka arasında kredi sözleşmesi imzalandığını, hesaplardaki para üzerinde hacze konu borç kadar rehin, takas, hapis ve mahsup haklarından sonra gelmek kaydıyla haczin tatbik edildiğinin belirtildiğini, paranın dosyaya gönderilmesi için Bankaya gönderilen ....08.2015 tarihli yazıya cevap olarak, davalı Banka tarafından ....08.2015 tarihi itibari ile borçlunun hesabında 334.382,... TL'nin mevcut olduğu, ancak bu para üzerinde bankanın rehin hakkı bulunduğunun bildirildiğini, istihkak iddiasının haksız ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu açıklayarak, davalı .... kişi Bankanın istihkak iddiasının reddi ile tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ....kişi vekili; borçlunun müvekkili Bankanın müşterisi olduğunu, gerek kullandığı krediler, gerekse ciro sahteciliği bulunan yurt dışı çek nedeniyle müvekkili Bankaya borçlu olduğunu, davanın süresinde açılmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, bilirkişi raporuna göre davalı Bankanın, davacı tarafa 89/... kapsamında ödeyebileceği bir hesap bakiyesinin bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, davacı alacaklı vekilince ... Mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur.
... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ........2018 tarih ve 2018/ 167 Esas, 1502 Karar sayılı kararı ile; haciz ihbarnamesine cevap verildiği tarih itibari ile davalı Bankanın borçludan alacaklı olduğu ve sözleşme gereğince borçlunun hesapları üzerinde davalı Bankanın rehin hakkı bulunduğu anlaşıldığından, mahkeme kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesi ile istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi üzerine; istinaf kararı davacı alacaklı vekili tarafından bu kez temyiz edilmiştir.
Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 sayılı HMK 33. m).
Borçlunun üçüncü kişi Bankadaki mevduat alacağı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 106/.... maddesi gereğince menkul hükmündedir. Bankadaki mevduat, menkul haczi gibi icra müdürlüğünce bankaya yazılacak yazı ile haczedilebileceği gibi, İİK'nin 89. maddesine uygun olarak düzenlenen haciz ihbarnamesi ile de haczedilebilir. Bu takdirde İİK'nin 89. ve bunu izleyen maddelerde yazılı hukuki sonuçlar doğar.
İİK'nin 89. maddesi uyarınca gönderilen haciz ihbarnamesine karşı üçüncü kişi Bankanın, borçluya ait mevduat hesabı üzerinde rehin hakkının olduğunu ileri sürmesi, haciz ihbarnamesine itiraz niteliğinde olup, alacaklı İİK'nin 89/.... maddesi uyarınca üçüncü kişinin cevabının aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü kişinin İİK'nin 338/.... maddesi hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir (HGK'nin 28.....2012 tarih ve 2011/...-849-242 sayılı kararı).
Üçüncü kişinin haciz müzekkeresine karşı mevduat hesabı üzerinde rehin hakkı bulunduğunu ileri sürmesi ise, İİK'nin 96/... uyarınca istihkak iddiası niteliğinde olup, icra müdürünün istihkak prosedürünü düzenleyen İİK’nin 96-97 maddelerinde yazılı kurallara göre işlem yapması gerekir.
Somut olayda, borçlu şirketin hesaplarında bulunan paraların haczi için davalı .... kişi Bankaya 89/... haciz ihbarnamesi gönderildiği, Banka tarafından verilen cevapta, şube nezdinde bulunan borçluya ait hesap üzerine kendilerinin rehin, hapis ve takas mahsup haklarından sonra gelmek kaydı ile haciz şerhinin işlendiği bildirilmiştir. Buna göre, İcra Müdürlüğünce, Bankaya gönderilen 89/... haciz ihbarnamesi üzerine Bankaca hesap üzerinde rehin hakkının ileri sürülmesi, haciz ihbarnamesine itiraz mahiyetinde olup, bu itirazın İİK. 89. maddede düzenlendiği şekilde çözümlenmesi gerekirken, istihkak davası olarak görülüp yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi ve istinaf talebinin esastan reddedilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Davacı alacaklı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesinin esastan ret kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/.... maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nin 373/.... maddeleri uyarınca kaldırılmasına ... Mahkemesi kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren ... Mahkemesine gönderilmesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, ........2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33