Gönderen Konu: kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı  (Okunma sayısı 87 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 937
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

23. Hukuk Dairesi         2015/6246 E.  ,  2016/1325 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Şikayetçi vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu icra dosyasında, bedeli paylaşıma konu taşınırlara 15.03.2013 tarihinde ihtiyati haciz uygulandığını, bu ihtiyati haciz henüz kesin hazce dönüşmeden, şikayet olunanın alacaklı olduğu icra dosyasında aynı taşınırların 22.03.2013 tarihinde haczedildiğini, bu durumda, İİK'nın 268. maddesi uyarınca, ihtiyati haciz sahibi müvekkilinin, şikayet olunanın haczine iştirak etmesi ve satış bedelinin taraflar arasında garameten paylaştırılması gerektiğini, ancak, düzenlenen sıra cetvelinde anılan yasal düzenlemeye aykırı olarak öncelikle şikayet olunana pay ayrıldığını ve artan paranın müvekkiline tahsis edildiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini istemiştir.
Şikayet olunan vekili, alacağı İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden birine dayalı olmayan şikayetçinin, müvekkilinin haczine iştirak etme hakkı bulunmadığını, ihtiyati haczin müvekkilinin haczinden sonra kesin hacze dönüştüğünü savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, İİK'nın 268. maddesi uyarınca, ihtiyati haciz sahibi alacaklının, ilk hazce ancak İİK'nın 100. maddesindeki şartlar dairesinde iştirak edebileceği, şikâyetçinin takibinin dayanağı olan kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı, bu itibarla, şikayet konu sıra cetvelinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
HMK'nın 326/1. maddesi gereğince, "Yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir." Sıra cetveline şikayetlerde İİK'nın 142. maddesi uyarınca sıra cetvelinde üst sırada ya da aynı sırada yer alan ve kendisine pay ayrılan alacaklılara husumet yöneltilmesi gerektiğine göre, aynı hüküm geçerli olup, somut olayda, şikayetçi aleyhine hüküm verilmesine, HMK'nın 312/2. madde koşullarının oluşmamış bulunmasına ve yargılama giderleri isabetli olarak şikayetçi üzerinde bırakılmasına rağmen, yazılı gerekçelerle şikayet olunan lehine yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru olmamış ise de, karar bu yönden şikayet olunan vekilince temyiz edilmediğinden, bu husus bozma nedeni sayılmamıştır.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33