Gönderen Konu: Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır  (Okunma sayısı 320 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2104
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.                                                                                                      YARGITAY                                                                                                   
23. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2016/6151
KARAR NO   : 2020/719   


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi olunan  vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Şikayetçi vekili, İstanbul 19. İcra Müdürlüğünün 2013/10816 Esas sayılı takip dosyasından tanzim edilen 05.08.2015 tarihli sıra cetvelinde şikayetçi haczinin ilk sıradaki şikayet olunan haczine iştirak ettirilmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek,  sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.

Şikayet olunan vekili,  şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, sıra cetvelinde 1. sırada yer alan şikayet olunana ait İstanbul 19. İcra Müdürlüğünün 2013/10816 Esas sayılı takip dosyasındaki haczin şikayetçi haczinden önce olduğu ve önce kesinleştiği gerekçesiyle, şikayetin reddine  karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Şikayet, sıra cetvelinde sıraya ilişkindir.

Sıra cetveli düzenlenirken kesin hacizlerin infaz tarihlerine, ihtiyati hacizlerin ise kesinleşme tarihlerine bakılır. İhtiyati haczin kesinleşmesi için ödeme süresinin geçirilmesi gerekir. Eğer İİK'nın 100. maddesindeki şartlar mevcutsa, ilk hacze iştirak de mümkündür. İhtiyati hacizlerin kendi aralarında önce veya sonra konulmuş olmaları, İİK'nın 268.  maddesindeki özel durum dışında sonuç doğurmaz. Bu durumda İcra Mahkemesince ilk kesin haciz ya da ilk kesinleşen ihtiyati haciz ile (eğer varsa) buna iştirak edebilecek hacizler belirlenmeli, sıra cetveli bu hacizlerin tarihleri ve oluşan usulî müktesep haklar da dikkate alınarak düzenlenmelidir. 

Somut olayda, şikayet olunan tarafından kambiyo senedine dayalı olarak 10.05.2013 paylaşıma konu bedel üzerine ihtiyati haciz konulduğu, ödeme emrinin borçluya yine 10.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. İİK'nın 168. maddesi uyarınca kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ödeme emrine karşı itiraz ve şikayet süresi 5 gün, ödeme süresi 10 gün olup, bu takip şeklinde ödeme süresi geçmeden kesin haciz (İİK m.78/1) konulamayacağından, henüz kesin haciz yetkisine sahip olmayan alacaklının ihtiyati haczi 5 günlük itiraz ve şikayet süresinin geçmesiyle değil, İİK'nın 264. maddesi uyarınca 10 günlük ödeme süresinin geçmesiyle kesinleşerek, sıra cetveli açısından kesin haczin hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Buna göre şikayet olunanın ihtiyati haczinin 20.05.2013 tarihinde mesai saati bitiminde kesinleştiği sabittir. Şikayetçinin genel haciz yolu ile başlattığı takibinde  ise; yine 10.05.2013 tarihinde paylaşıma konu bedel üzerine ihtiyati haciz konulduğu, borçluya icra emrinin 13.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği, böylece ihtiyati haczin 7 günlük ödeme süresinin dolduğu 20.05.2013 tarihinde mesai saati bitiminde kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere her iki ihtiyati haciz de aynı anda kesinleşmiştir. Bu nedenle İİK’nın 264. maddesi gereğince, ihtiyati haczin icrai hacze dönüştüğü tarihler dikkate alınmak suretiyle, uyuşmazlığa konu paranın tarafların alacaklı oldukları belirtilen iki dosya arasında garameten paylaştırılmasının gerekli olduğu gözetilerek, şikayet hakkında bu sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ve yanılgılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının talep halinde temyiz edene iadesine,
 kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33