Gönderen Konu: Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu  (Okunma sayısı 59 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2101
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

5. Ceza Dairesi         2015/12334 E.  ,  2019/6292 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 357. maddesinde "İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır." şeklindeki düzenleme karşısında, sanık hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca soruşturma izni alınması gerekmediği anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmediği gibi yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suç tarihinde ... ilçesi ...beldesi belediye başkanı olan sanığın, kendisi aleyhine katılan tarafından ...İcra Müdürlüğünün 2012/6 Esas sayılı dosyası ile 24/01/2012 tarihinde başlatılan icra takibi sonucunda maaşına 15/07/2012 tarihi itibarıyla haciz konulduğu, verilen karar sonrası ...Belediye Başkanlığına maaş haczi müzekkeresi yazıldığı ancak sanığın denetim görevini ihmal etmesi sebebiyle haciz işleminin muhasebeci ... tarafından yerine getirilmediği iddia ve kabul edilen olayda; sanığın eyleminin ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu ve hakkında TCK'nın 257/2. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, aynı Kanunun 257/1. maddesi uyarınca icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması, öte yandan UYAP sisteminden yapılan sorgulamada; sanık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan ...Sulh Ceza Mahkemesine 2012/44 Esas sayılı kamu

davasının açıldığı anlaşılmakla, akıbetinin araştırılarak derdest ise birleştirilmesinden, karara çıkmış ve kesinleşmiş ise onaylı bir suretinin getirtilerek incelenmesinden sonra suç ve iddianame tarihlerine göre eylemler arasında hukuki kesinti oluşup oluşmadığı ile zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının saptanması, ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin belirlenmesi halinde sanığa verilecek cezadan aynı Kanunun 43/1. maddesi uyarınca artırım yapıldıktan sonra varsa kesinleşen dava dosyasından verilen cezanın mahsubu ile oluşur ise aradaki fark kadar cezaya hükmedilmesi, hukuki kesintinin gerçekleşmesi halinde ise ayrı cezalar verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Yüklenen suçu TCK'nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işlediği kabul edilen sanık hakkında, aynı Kanunun 53/5. maddesi gereğince, ayrıca, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA 18/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33