Gönderen Konu: Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği  (Okunma sayısı 858 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2015/26137
KARAR NO   : 2016/2360   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yediemin ücretine dayanan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan 9 örnek ilamsız takipte, borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda diğer itirazlarının yanı sıra ödeme emrinin G. Tekstil.... Ltd. şirket vekili olarak tarafına tebliğ edilmesi gerekirken müvekkili borçlu şirkete usulsüz olarak tebliğ edildiğini ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

HMK'nun 76/1. maddesi uyarınca; ''avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır.''

Konuya ilişkin olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Vekile ve kanuni mümessile tebligat” başlıklı 11.maddesi; “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir.” düzenlemesini içermektedir. İlgili madde hükmüne göre tebligat yapılabilmesi vekilin vekaletnamesinin bulunmasına bağlıdır. Vekaleti olmayan avukata yapılacak tebligat geçersiz olur. Vekile yapılan tebligatın geçerli olması için, onun vekil sıfatıyla icra takibine katılmış olması gerekir. Mesela, vekilin alacaklı adına takip talebini imzalamış veya borçlu adına ödeme emrine itiraz etmiş olması hallerinde, tebligat alacaklı veya borçluya değil, vekile yapılır. Bir kişinin genel vekiline yapılacak tebligat, eğer genel vekil icra takibine katılmamışsa ancak genel vekilin kabulü halinde mümkündür. Çünkü, genel vekil müvekkilini her dava ve icra işinde temsil etmek zorunda değildir (B, Kuru, İcra Ve İflas Hukuku El Kitabı, 2004, s.119-120).

Somut olayda  B. 13. İcra Müdürlüğü'nün 2013/*** E. sayılı takip dosyası ile alacaklı Ö. Konfeksiyon tarafından borçlu aleyhine icra takibine başlanıldığı, takip dosyasından haczedilen mahcuzların yediemin olarak davaya konu takip dosyası alacaklısı H. Aydın'a teslim edildiği, alacaklı H. Aydın tarafından yediemin ücretine dayanan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile borçlu aleyhine başlatılan takipte borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresine çıkartılan tebligatın bilâ tebliğ dönmesi üzerine, aynı adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre yapıldığı, iki takibin birbirinden bağımsız  olduğu, davacı-borçlu tarafından verilmiş bir vekaletnamenin satış kararı gününe kadar takip veya satış dosyasına ibraz edilmediği, dolayısıyla satış karar tarihine kadar davacı-borçlu şirketin takip dosyasında vekille temsil edilmediği, bu nedenle doğrudan şirkete yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile takibin kesinleşmesinden sonra satışın durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32