Gönderen Konu: REHİN AÇIĞI BELGESİNE İSTİNADEN İLAMIL TAKİP YAPILABİLİR  (Okunma sayısı 433 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 964
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


      T.C.
   YARGITAY
   8. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2016/14250
KARAR NO   : 2017/441   
                                                    Y A R G I T A Y   İ L A M I


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

                                                                     K A R A R

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine  Bafra İcra Müdürlüğü'nün  2010/5328 E.sayılı dosyasında başlatılan  ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte  alınan rehin açığı belgesine dayanılarak, rehin açığı belgesinde adı geçenlere karşı Örnek 4-5 icra  emri düzenlenmek suretiyle ilamlı takip başlatıldığı, borçlularca  Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada,  2010/5328 E-5329 E. sayılı icra takip dosyalarında aynı borç için  2 farklı takip yapıldığı, borcun toplamda 535.257,00 TL bulunarak bu miktar üzerinden işlemlere devam edildiği, 2010/5328 E. sayılı takip dosyasında rehinli gayrimenkulün 130.100,00 TL'ye  satıldığı, alacaklının yanlış hesaplama ile rehin açığı belgesi aldığı  ve belirlenen bu yanlış rakamla  davaya konu ilamlı takibin başlatıldığı, oysa borcun bu miktar olmayıp, bilirkişi marifeti  ile hesaplanıp bulunacak miktarın borç olarak kabulü ile rehin açığı belgesine dayanılarak başlatılan 2014/3199 E. sayılı ilamlı icra takip dosyasındaki borcun tespitine icra takibinin bu rakam  üzerinden devamına  karar verilmesinin  talep edildiği, Mahkemece  davacının iddiasının rehin açığı belgesindeki hesabın yanlış olduğuna ilişkin olması nedeniyle icra memur muamelesini şikayet niteliğinde olduğundan  davaya bakma yetki ve görevinin icra mahkemesine ait  olduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verildiği, anılan bu kararın taraflarca temyiz edilmeyerek 22.01.2015 tarihinde kesinleştiği, süresinde icra mahkemesine gönderilmesinin talep edilmesi üzerine İcra Mahkemesi'nce  aldırılan bilirkişi raporu kapsamında, borcun 405.157,00 TL olduğunun tespitine karar verildiği, kararın  taraf vekillerince temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
                  İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamlı takip sonucunda alınan rehin açığı belgesiyle  ilamlı takip yapılabilir. Bu nitelikteki takip nedeniyle verilen rehin açığı belgesi takip hukuku açısından ilam niteliğinde olup içerisinde yazılı alacağın varlığı ve miktarı icra mahkemesince tartışılamaz ise de; borçlu dayanak belgedeki alacağın miktarını asliye hukuk mahkemesinde  dava konusu yapmıştır. Bu durumda rehin açığı belgesinde yazılı olduğu kadar borcun bulunmadığı yönündeki bu dava, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan menfi tespit davası olup  mahkemece incelenip karara bağlanması gerekir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş ise de;  anılan bu karar temyiz edilmeksizin kesinleştiği için bağlayıcı değildir.   

İcra Mahkemesi'nce görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
         SONUÇ:  Borçlu  vekilinin   temyiz itirazlarının  kısmen   kabulü  ile  yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin  sair temyiz itirazları ile alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince  Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın temyiz edene iadesine, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

rambetiko

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 254
  • Tşk.Sayısı: 15
  • Cinsiyet: Bay
bence rehin açığı belgesinin verildiği takibe göre ilamlı veya ilamsız takip yapılabilir. ilamsız rehin takibinden rehin açığı belgesi verilmiş ise takip ilamsız açılmalıdır. yargıtay kararında "bu nitelikteki takip nedeniyle verilen..."deyip takibin niteliğine atıf yapmış. başlık yanlış anlamaya sebep verebilir. kişisel düşüncemdir.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33