Gönderen Konu: İİK 88/1. Md.deki mallara el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır  (Okunma sayısı 98 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2183
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2019/7450 E.  ,  2019/11046 K.
"İçtihat Metni"

.......
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi üçüncü kişi şirket vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; şirket hisselerinin hamiline yazılı olması nedeniyle borçluların şirketlerdeki hisselerinin İİK'nun 88. maddesi uyarınca haczedilebileceğini ileri sürerek icra müdürlüğünce İİK'nun 94. maddesi uyarınca yapılan haciz işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, Dairemizin 19/01/2017 tarih ve 2016/21556 E.-2017/662 K. sayılı bozma ilamında; "...mahkemece uzman bilirkişi aracılığıyla adı geçen anonim şirketlerin resmi kayıt, defter ve belgeleri incelenmek suretiyle, İİK'nun 103. maddesi gereğince tebligatın yapıldığı 21/07/2015 ve 22/07/2015 tarihleri itibariyle pay senedi çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda, İİK'nun 94. ve 88. maddeleri uyarınca değerlendirme yapılıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...." denilmek suretiyle mahkeme kararının bozulduğu, bozma üzerine yapılan yargılama neticesinde...... Hukuk Mahkemesi'nin 12/03/2019 tarih ve 2017/308 E.-2019/307 K. sayılı kararı ile bozmaya uyularak aldırılan bilirkişi raporu doğrultusunda, 21/07/2015 ve 22/07/2015 tarihlerinde pay senedi çıkarılmadığı, bu haliyle icra müdürlüğünce İİK'nun 94. maddesi uyarınca yapılan haciz işleminin usulüne uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin 19/01/2017 tarih ve 2016/21556 E. 2017/662 K. sayılı bozma ilamında da belirtildiği üzere, İİK'nun 88. maddesinin birinci fıkrasına göre; haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle altın ve gümüş ve kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder. Bu fıkrada yazılan şeylere icra dairesi tarafından el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır. Anonim şirket hisselerini temsil etmek üzere çıkarılan geçici pay senedi ilmuhaberlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 486/2, 490, 645, 647 ve 654. maddeleri uyarınca kıymetli evraktan sayılması nedeniyle, bu evrakın haczi için İİK'nun 88. maddesinin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, evraka fiilen el konulması zorunludur.

Somut olayda, mahkemece bozma ilamı doğrultusunda aldırılan 30/05/2018 tarihli bilirkişi raporunda; şikayetçi ......... 24/03/2014 tarih ve 14-001 nolu karar ile şirket hisselerinin, hamiline yazılı pay senedi olarak düzenlemesine ve işbu hamiline yazılı pay senetlerinin imza karşılığında şirket ortaklarına verilmesine karar verildiğinin, söz konusu kararın..........

6. Noterliğinin 26.03.2014 tarih ve 93201 yevmiye numarası ile tasdiklendiğinin, Dairemizin bozma ilamında belirtilen 21/07/2015 ve 22/07/2015 tarihlerinde ise pay senedi çıkarılmadığının tespit edildiği, dosyanın incelenmesinde ise, 24/03/2014 tarih ve 14-001 nolu karar doğrultusunda hamiline yazılı pay senetlerinin borçlular ........ imza karşılığında teslim edildiği görülmektedir.

Dairemizin 19/01/2017 tarih ve 2016/21556 E. 2017/662 K.sayılı bozma ilamında "... 21/07/2015 ve 22/07/2015 tarihleri itibariyle pay senedi çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılarak..." ifadesinden, belirtilen tarihler ve öncesinde pay senedi çıkarılıp çıkarılmadığının tespiti lüzumuna işaret edilmiş olup, ayrıca 21/07/2015 ve 22/07/2015 tarihlerinde pay senedi çıkarılıp çıkarılmadığının tespiti gerekmemektedir.

Bu durumda, İİK'nun 103. maddesi gereğince tebligatın yapıldığı 21/07/2015 ve 22/07/2015 tarihlerinden önce 24/03/2014 tarihi itibariyle hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarıldığı ve şirket ortaklarına verilmesine karar verilerek imza karşılığında teslim edildiği tespit edildiğine göre, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünce İİK'nun 94. maddesi uyarınca yapılan haciz işleminin iptaline ve hamiline yazılı pay senetlerinin İİK'nun 88. maddesi uyarınca haczedilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekirken, Dairemizin bozma ilamı yanlış yorumlanarak yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Kamu, özel'deki eş için tayin yapmak zorunda değil kararı

Başlatan Özgür KOCAForumun İdare Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 5196
11 Nisan 2014, 10:01:40
Gönderen: Özgür KOCA
Takip Talebinde Rehinli Mallara ilişkin Bilgilerin Yazılmaması

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 700
17 Ağustos 2020, 21:31:03
Gönderen: Özgür KOCA
MAAŞ VE ÜCRET HACZI IÇIN 89/1 HACIZ IHBARNAMESI GÖNDERİLMEZ

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2127
09 Şubat 2018, 22:56:17
Gönderen: Deniz034
Temyiz edilmeyen bir karar için verilen teminat mektubu ve haczi

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 41
30 Temmuz 2015, 09:21:48
Gönderen: rambetiko
DGS'deki Hukuk Kontenjanı Sınırına Durdurma

Başlatan Özgür KOCAForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 0
Gösterim: 2302
16 Nisan 2015, 16:47:20
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33