Gönderen Konu: IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması  (Okunma sayısı 515 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 968
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2012/26920 E.  ,  2012/39463 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/05/2012
NUMARASI : 2012/193-2012/555

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Uşak l.Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen ortaklığın giderilmesi kararı üzerine Uşak l.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2011/12 satış dosyasından 05.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen birinci açık artırmada, en yüksek pey sürmesi nedeniyle taşınmaz davacı N...A...'a ihale edilmiştir. Ancak adı geçen süresinde ihale bedelini yatırmadığından satış memuru tarafından ihale kararı kaldırılarak ondan evvel en yüksek teklifte bulunana 16.12.2011 tarihli muhtıra tebliğ edilmiş, onun da bu teklife uymaması üzerine taşınmaz satış memurluğunca yeniden açık artırmaya çıkartılmıştır.
Şikayetçi N....A....'ın 09.03.2012 tarihli dilekçesinde, yeniden yapılacak olan satışa İİK.nun 124/3. maddesine göre katılmak istediğini belirttiği, ancak icra müdürlüğünün 09.03.2012 tarihli kararı ile, ihalenin feshine sebebiyet veren N..A....ikinci kez çıkartılan ihaleye ancak teminat yatırdığında katılabileceği gerekçesiyle teminatsız olarak ihaleye katılma talebinin reddine karar verildiği, daha sonra da aynı gün taşınmazın 75.300,00 TL pey süren davalıya ihale edildiği anlaşılmıştır.
Şikayetçi alacaklı vekili, alacağa mahsuben teminatsız olarak ihaleye girme taleplerinin icra müdürlüğünce reddedilmesi nedeniyle ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece ilk ihalenin feshine mazeretsiz sebebiyet veren şikayetçinin somut olayda iyi niyetli olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
İİK.'nun 124/3. maddesine göre; '"Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır'".
Şikayete konu olan tapu kaydı incelendiğinde, şikayetçi N.A.'ın 1306/2400 hisse oranı ile taşınmazda pay sahibi olduğu görülmektedir.
Somut olayda; taşınmaza 62.578 TL kıymet takdir edildiği, ihaleye konu taşınmaza ilişkin olarak şikayetçinin tapudaki pay oranının ise ihale için öngörülen teminatın oldukça üzerinde olup, bu durumda şikayetçinin ihaleye katılması için teminat alınması gerekmediğinden, satış memurluğunca, şikayetçinin teminat yatırmaması nedeniyle ihaleye kabul edilmemesi açıkça ihaleye fesat karıştırılması niteliğindedir.
O halde mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
             SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32