Gönderen Konu: Haciz İsteme Hakkı Alacaklıya Aittir, Borçlunun Talebi Üzerine Haciz Yapılamaz  (Okunma sayısı 532 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2265
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


İİK 78 madde haciz müessesi düzenlenmiş olup HACİZ İSTEME HAKKI ALACAKLIYA AİTTİR. Müdürlüğün resen ya da BORÇLUNUN TALEBİ ÜZERİNE HACİZ YAPMA YETKİSİ YOKTUR.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/458 KARAR NO:2020/457 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3831 KARAR NO: 2020/7220
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2265
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2020/3831
KARAR NO   : 2020/7220   Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

Temyiz harç ve masrafının haksız çıkan borçludan alınmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin  370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 17/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
22. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO   : 2019/458
KARAR NO   : 2020/457
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : E** İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 12/06/2018
NUMARASI      : 2017/***  Esas- 2018/*** Karar


DAVANIN KONUSU : ŞİKAYET (İCRA MEMUR MUAMELESİ)
KARAR TARİHİ     : 21/02/2020

GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİHİ    : 21/02/2020

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı 28/11/2017 adli yardım talepli dilekçesi ile; E*** İcra Müdürlüğü' nün 2017/****  sayılı dosyada müdürlüğün verdiği, 23/11/2017 ve 28/11/2017 tarihli kararların iptalini talep etmiştir.

Davacının adli yardım talebinin reddi üzerinde davacı tarafından gider avansı ve harç yatırılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
Mahkeme davacının talebini esastan görmüş ve şikayeti reddetmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davacı 18/06/2018 tarihli istinaf dilekçesi ile kararın kaldırmasını yine adli yardım talepli olarak istemiştir. Dairemiz öncelikle davacının adli yardım talebini değerlendirmiş ve reddetmiştir. Red kararımız itiraz üzerine İstanbul BAM 23. H.D.'nin 13/12/2019 tarihli kararı ile kaldırılmıştır.
 
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
HMK 355. Madde gereğince istinaf yargısı istinaf sebep ve gerekçeleriyle bağlıdır. Davacı talebinin hukuksuz ve anlamsız gerekçelerle reddedildiğini savunmaktadır.

Mahkeme talebi gerekçelendirerek reddetmiştir. Davacının, mahkemenin gerekçesine yönelik somut bir istinaf sebebi yoktur. Davacı hakkında ilamsız takip başlatılmış takip kesinleşmiş, davacı icra dosyasına başvurarak mal beyanında bulunmuş, beyan doğrultusunda da icra müdürlüğünce işlemler yapılmıştır. İİK 78 madde haciz müessesi düzenlenmiş olup haciz isteme hakkı alacaklıya aittir. Müdürlüğün resen ya da borçlunun talebi üzerine haciz yapma yetkisi yoktur. Hal böyle olunca mahkeme hükmü doğru olmakla davacının hükme yönelik istinafları yerinde olmadığından reddine  karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1-E*** İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/**** Esas-2018/**** Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre,istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- İstinaf yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına

3-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin kararı göz önüne alındığında; davacının HMK 339/2. Fıkra gereği istinaf yargılama giderlerinden muaf tutulmasına,

Dair, gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya Dairemize gönderilmek üzere, başka yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere HMK 361/1 ve İİK'nun 364/1 maddeleri gereğince temyiz yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.21/02/2020
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32