Gönderen Konu: İhtiyati haczin kalkması halinde üçüncü kişinin yatırdığı paranın yetkisiz icra dairesince iadesi  (Okunma sayısı 279 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2265
  • Tşk.Sayısı: 136
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2016/23131
KARAR NO   : 2017/14351   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi D. Gayrimenkul …. Ltd. Şti. vekili icra mahkemesine başvurusunda, müvekkilinin, ihtiyati hacze konu bir kısım malların muhafazasının önlenmesi amacıyla 149.000 TL teminat yatırdığını, M. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10.12.2015 tarihli 2015/*** Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati haczin kaldırılmasına hükmedildiğini dolayısıyla ihtiyati hacizlerin hükümsüz hale geldiğini belirterek 149.000 TL.nin iadesi isteminin reddine dair 09.02.2016 tarihli icra müdürlüğü işleminin kaldırılarak paranın iadesini talep etmiş, mahkemece, istem reddedilmiştir.

M. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/*** Değişik İş sayılı kararı ile, takip borçlusu D. Mobilya …. Ltd. Şti. hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiş, bu kararın icrası kapsamında E. İcra Müdürlüğü’nün 2015/*** Talimat sayılı dosyasında yapılan ihtiyati haciz sırasında şikayetçi D. Gayrimenkul …. Ltd. Şti., haczedilen bir kısım malların kendisine ait olduğu iddiası ile muhafaza işlemini engellemek amacıyla 149.000 TL. teminatı dosyaya depo etmiştir.

Takip alacaklısı, İ. Kalıp …. Ltd. Şti., takip borçlusu D. Mobilya …. Ltd. Şti. hakkında, M. 5. İcra Müdürlüğü’nün 2015/***** Esas sayılı dosyasında, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine girişmiş, ödeme emrinin tebliği üzerine, takip borçlusu yetki itirazında bulunmuş, M. 3. İcra Hukuk Mahkemesi 06.10.2015 tarih, 2015/***-*** sayılı kararı ile yetki itirazını kabul ederek yetkili icra dairesinin Erdemli olduğuna hükmetmiştir.

M. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 10.12.2015 tarih, 2015/*** Değişik İş sayılı karar ile, 14.09.2015 tarihli ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar vermiştir.

Takip dosyasında, şikayetçi D. Gayrimenkul …. Ltd. Şti. vekili, ihtiyati haciz kararının ve dolayısıyla ihtiyati hacizlerin kalktığını belirterek, muhafaza işlemlerinin önlenmesi için dosyaya yatan paranın iadesini talep etmiş, icra müdürlüğü 09.02.2016 tarihli kararında, M. 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/***-*** sayılı kararı ile yetki itirazının kabulü kararı karşısında talep konusu işlem hakkında ancak E. İcra Müdürlüğü’nce karar verilebileceği belirtilerek istemin reddine hükmetmiştir.


İİK.nun 263. maddesi “Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.” şeklinde düzenlenmiştir.

İİKnun 263. maddesine kıyasen, ihtiyati hacze konu malların muhafazasını önlenmesi amacıyla takip dışı 3. kişi tarafından teminatın yatırılması mümkün olup, haczolunan mallar istenilip de iade edilmemesi durumu haricinde teminat olarak yatırılan para bunu yatıran kişiye aittir.

Somut olayda, M. 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.10.2015 tarih, 2015/*** Esas *** Karar sayılı kararı ile yetki itirazının kabul edilmesi ile İİK.nun 168/1-5. maddesi uyarınca takibin, 06.10.2015 tarihi itibariyle, durduğu, takip borçlusu D. Mobilya …. Ltd. Şti.ye, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih nazara alındığında, icra takibin kesinleşmediği dolayısıyla ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşmediği, M. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10.12.2015 tarihli 2015/*** Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati haczin kaldırılmasına hükmedilmesi nedeniyle takip dosyası kapsamında yapılan ihtiyati hacizlerin hükümsüz kaldığı, bu nedenle, ihtiyati hacze konu malların muhafazasının önlenmesi için yatırılan ve takip dışı  şikayetçi D. Gayrimenkul …. Ltd. Şti.ye ait 149.000 TL.nin de takip dosyasında tutulmasını gerektiren bir sebebin kalmadığı, şikayete konu para, M. 5. İcra Müdürlüğü’nce yürütülen işlemler kapsamında, dosyaya, alındığından, paranın iadesi konusunda M. 5. İcra Müdürlüğü’nün yetkili olduğu, bahse konu paranın şikayetçi D. Gayrimenkul …. Ltd. Şti.ye ödenmesine dair işlem icra takip işlemi mahiyetinde olmadığından yetki itirazının kabulü kararı ile takibin durması gerektiği hükmünden etkilenmeyeceğinin kabulü gerekir.

O halde, mahkemece, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32