Gönderen Konu: İnfazen işlemden kaldırılan dosyadaki ilamın bozulmasından sonra yeni alacak kalemlerinin doğması  (Okunma sayısı 248 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2263
  • Tşk.Sayısı: 136
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


ÖZET: Alacaklı vekilinin cevap dilekçesinde, ilk takibe konu alacağın, borçlulardan B. ... A.Ş. tarafından ödenerek icra dosyasının infazen işlemden kaldırıldığını, şikayete konu takibin derdest takip olmayıp, takibe dayanak ilamın bozulmasından sonra verilen karar üzerine ilk takibe konu edilmeyen alacak kalemlerini içerdiğini, bu nedenle ortada mükerrer takip bulunmadığını belirterek şikayetin reddini talep ettiği, temyiz aşamasında ibraz ettiği  beyan dilekçesi ekinde de, ilk takip dosyasının infazen kapatıldığına ilişkin icra müdürlüğünce düzenlenmiş olan belge fotokopisi sunduğunun anlaşıldığı, alacaklının cevap dilekçesi ile temyiz dilekçesi ekinde sunduğu belge karşısında; mahkemece İİK'nun 18. maddesi gereğince duruşma açılarak taraf beyanlarının alınması, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle ilk takip dosyasının infaz edilip edilmediği, ikinci takibin bakiye alacak kalemleri için yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilerek sonuca gidilmesi gerekeceği. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27/09/2018 T,  2018/3710 E, 2018/8818 K.12. Hukuk Dairesi         2018/3710 E.  ,  2018/8818 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu vekili, takibe dayanak işçi alacaklarına ilişkin iş mahkemesi ilamının alacaklı tarafından ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2014/10061 Esas sayılı dosyasında icra takibine konu edildiğini, takip dayanağı ilamın Yargıtay'ca bozulmasının ardından mahkemesince bozmaya uyularak yeniden verilen kararın, bu defa ... 27. İcra Müdürlüğü'nün 2015/15548 Esas sayılı dosyasında ilamlı takibe konu edilerek mükerrer takip başlatıldığını ileri sürerek ... 27. İcra Müdürlüğü'nün 2015/15548 Esas sayılı takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; İİK'nun 40. maddesi gereğince kararın bozulması halinde icra takibinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra Yargıtay bozma kararına uyularak mahkemesince verilen karar üzerine, alacaklının duran takibe devam edebileceği, ilk takipten feragat edilmeksizin aynı alacak için Yargıtay bozma kararından sonraki karara dayanılarak yapılan takibin ise mükerrer takip olacağından bahisle, şikayetin kabulüne ve ... 27. İcra Müdürlüğü'nün 2015/15548 Esas sayılı icra takibinin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 18. maddesine göre, icra mahkemesine arz edilen hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zapt ettirmek suretiyle de olur. Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasını ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder. Her ne kadar İİK'nun 18/3. maddesi gereğince aksine hüküm bulunmayan hallerde duruşma yapılmasına gerek olup olmadığı icra mahkemesinin takdirine bırakılmış ise de, anılan takdir yetkisi mutlak bir seçimlik hak olmayıp, halin icabına göre işin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği durumlarda mahkeme takdir yetkisini duruşma yapmaktan yana kullanmalıdır. Mahkeme duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir.

Somut olayda; alacaklı vekilinin 09.06.2015 tarihli cevap dilekçesinde, ilk takibe konu alacağın, borçlulardan ... A.Ş. tarafından ödenerek icra dosyasının infazen işlemden kaldırıldığını, şikayete konu takibin derdest takip olmayıp, takibe dayanak ilamın bozulmasından sonra verilen karar üzerine ilk takibe konu edilmeyen alacak kalemlerini içerdiğini, bu nedenle ortada mükerrer takip bulunmadığını belirterek şikayetin reddini talep ettiği, temyiz aşamasında ibraz ettiği 24.11.2017 tarihli beyan dilekçesi ekinde de, ilk takip dosyasının 23.05.2014 tarihinde infazen kapatıldığına ilişkin icra müdürlüğünce düzenlenmiş olan belge fotokopisi sunduğu anlaşılmıştır.

Alacaklının cevap dilekçesi ile temyiz dilekçesi ekinde sunduğu belge karşısında; mahkemece İİK'nun 18. maddesi gereğince duruşma açılarak taraf beyanlarının alınması, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle ilk takip dosyasının infaz edilip edilmediği, ikinci takibin bakiye alacak kalemleri için yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilerek sonuca gidilmesi gerekirken, eksik inceleme ile evrak üzerinden yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32