Gönderen Konu: İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı  (Okunma sayısı 5202 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa03

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 42
 • Tşk.Sayısı: 4
 • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Bir İcra Takibi başlatılmış, daha sonra bu icra dosyasına konu bir İcra Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ibraz edilerek oradaki vekalet ücreti veya fer'ileri yönünden yeniden takip talebi ibraz ediliyor ve borçluya yeni bir icra emri gönderiyoruz,

Bu durumda, yeniden başvurma harcı almamız gerekli mi?

Ayrıca harç durumlarında her iki takip talebini de toplayarak mı tahsil ve cezaevi harcı alıyoruz?

UYGULAMALARINIZI merak ediyorum, benim uygulamam başvurma harcı alıyorum, tahsil ve cezaevi harcında ise her iki takip talebini toplayarak kesiyorum...

Saygılarımla

nihatkaradas

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 118
 • Tşk.Sayısı: 5
 • Cinsiyet: Bay
yeni bir takip talebi almıyorum, talep alıyorum, yeni kalemlere ilişkin icra emri gönderiyorum, takip çıkışım artık önceki takip çıkışı ile (eğer mahkeme kararı ile değişmemişse) son eklenen ferilerinin toplamı oluiyor, harç ve cezaevinin bunun üzerinden alıyorum. yeni alacak kalemlerine ilişkin ya o dosyadan icra emri tebliği olacak veyahut da başka bir dosyadan takibe geçmesi gerekiyor. Başvurma harcı almıyorum. aynı dosya olursa.

ab39177

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 5
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Yargıtay 8.Hukuk Dairesi Başkanlığının sayılı E. 2013/12873 ve K. 2014/62 kararında
"ÖZET : İtirazın iptali davası kararı, eda hükmünü içeren inkar tazminatı yargılama gideri avukatlık ücreti ve harç alacağı ilamlı takibe konu edilmiştir.

Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ ettirerek ilamdan kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. Yeni bir takip açılması usul ekonomisi ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalar açılması ve her dosyanın değişik şikayetlere konu edilebilmesi nedeniyle iş yoğunluğuna da neden olmaktadır. İtirazın iptali ilamından kaynaklanan alacak kalemlerinin ayrı bir takibe konu edilebileceği yönündeki içtihadımızdan dönülme gereği hasıl olmuştur. Şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekir. " diye belirtilmektedir buna göre aynı dosyadan icra emri veya muhtıra çıkarılmalıtakip talebi genişletildiğinden ve ek talep ilama dayalı olduğundan başvurma harcı alınmalı, tahsil harcına ve cyph harcına esas miktarın ise her iki alacağın takip taleplerinde yazılı miktarların toplamından oluşacağını düşünüyorum ve ben o şekilde uyguluyorum


Mustafa03

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 42
 • Tşk.Sayısı: 4
 • Cinsiyet: Bay
Teşekkürler yeterli cevaplar, kolay gelsin müdürlerim

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1861
 • Tşk.Sayısı: 126
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
T.C.
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/15361
KARAR NO: 2015/16056
KARAR TARİHİ: 10.09.2015>İTİRAZIN KALDIRILMASI, İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA HÜKMEDİLEN GİDERLER İLK YAPILAN TAKİP DOSYASI ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEĞİ, AYRI BİR TAKİP YAPILMAYACAĞI


(2004 S. K. m. 71, 72) (6100 S. K. m. 30, 297)

ÖZET: Alacaklı … İcra Müdürlüğü'nün … sayılı dosyasında yaptığı ilamlı takipte bu ilamda yazılı olan edayı içeren icra inkar tazminatı, avukatlık ücreti ve yargılama gideri ile birlikte ilk ilamsız takipte istediği alacak kalemlerini de talep etmiştir. Yukarıda kabul edilen ilkeler gereğince icra müdürlüğünce ilama bağlanan bu alacaklar için ilk takip dosyasında icra emri düzenlenerek takibe devam olanağı bulunmaktadır. Makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip yapılması usulsüzdür. Ayrıca ilamsız takibe konu edilmiş asıl alacak kalemleri de ikinci takip ile mükerrer talep edilmiştir. Mahkemece şikayetçi borçlunun isteminin kabulü ile … İcra Müdürlüğü'nün … Esas sayılı dosyasıyla yapılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi gerekçelerle reddi isabetsizdir.DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Borçlu vekili şikayetinde; Bakırköy 16. İş Mahkemesi'nin 2011/572 Esas 2012/266 sayılı ilamdan doğan alacağının tahsili için hem Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü'nün 2011/8986 sayılı dosyası ile hem de İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2013/4149 sayılı dosyası ile müvekkili aleyhine mükerrer takip yapıldığını, her iki takibin konusunu aynı alacağın oluşturduğunu belirterek İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nden başlatılan takibin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece; Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü'nün 2011/8986 Esas numaralı dosyası ile ilamsız takip, İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2013/4149 Esas sayılı dosyası ile de ilamlı takip başlatıldığı, alacaklının her iki takip ile hedeflediği amaçlar farklı olup ilkinde haciz yolu ile alacağın tahsilini, ikinci takip ile de borçlunun iflasını kapsayacak bir amaç hedeflemektedir. Yasa yapıcının tahsilde tekerrüre neden olmamak koşulu ile alacağın farklı takip yolları ile tahsiline imkan verdiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. Hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

6100 sayılı H.M.K.nun 30. maddesinde, "Hakim yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür." şeklinde, usul ekonomisi, ilkesi hüküm altına alınmıştır.

Dairemiz'in önceki içtihatlarında; itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali ilamında yer verilen vekalet ücreti, yargılama gideri ve tazminat alacakları için ayrı bir ilamlı takip başlatılmasının mümkün olacağı kabul edilmiş ise de; sonradan oluşan görüş ve kanaatle tarafları aynı olan ve aynı alacaktan kaynaklanan ilamlar için itiraza konu takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması yukarıda Yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmesi sebebi ile ayrı takip yapılmaması gerektiği benimsenmiş, bu yöndeki uygulama süreklilik kazanmıştır.

Somut olayda; Bakırköy 16. İş Mahkemesi'nin 2011/572 Esas 2012/266 Karar sayılı ilamında borçlunun Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü'nün 2011/8986 Esas sayılı takip dosyası üzerinden yapılan takibe itirazı üzerine, itirazın iptaline, icra- inkar tazminatı, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Alacaklı İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2015/4145 sayılı dosyasında yaptığı ilamlı takipte bu ilamda yazılı olan edayı içeren icra inkar tazminatı, avukatlık ücreti ve yargılama gideri ile birlikte ilk ilamsız takipte istediği alacak kalemlerini de talep etmiştir. Yukarıda kabul edilen ilkeler gereğince icra müdürlüğünce ilama bağlanan bu alacaklar için ilk takip dosyasında icra emri düzenlenerek takibe devam olanağı bulunmaktadır. Makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip yapılması usulsüzdür. Ayrıca ilamsız takibe konu edilmiş asıl alacak kalemleri de ikinci takip ile mükerrer talep edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle Mahkemece şikayetçi borçlunun isteminin kabulü ile İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2013/4149 Esas sayılı dosyasıyla yapılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 10.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33