Gönderen Konu: İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları  (Okunma sayısı 692 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2413
 • Tşk.Sayısı: 138
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

İCRA VE İFLAS KANUNU
Madde 24
–(Değişik: 18/2/1965-538/14 md.)Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri teb-liği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.

İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle  ait  olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.

Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra memu-ru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.İlgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır.
İİK.128/a kapsamında kıymet takdirine itiraz niteliğinde olmayan- İcra müdürlüğünce İİK. 24'e göre takibe konu edilen ilam konusu menkulün değerinin tespitine ilişkin şikayet üzerine icra mahkemesince verilen kararının temyizi kabil olduğu-
•   12. HD. 12.10.2020 T. 6944/8414


Terditli olarak taleplerini ileten davacının öncelikli talebinin dava konusu ayıplı ürünün misli ile değişimi ise dava konusu otomobilin mislinin stoklarda bulunmamasının, davacının terditli taleplerinden öncelikli olanın hüküm altına alınmasına engel teşkil etmeyeceği-
•   13. HD. 30.06.2020 T. 9123/5506


Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda aracın bu ikinci faturada belirtilen donanım ile birlikte alıcıya sıfır kilometre teslim edildiği rapor edilmiş ise de ilamın hüküm bölümü aynen infaz edileceğinden, hükmüne uyulan bozma ilamında da belirtildiği gibi dayanak ilamda belirtilen fatura kapsamında kalan araç ve aksamı ile sınırlı olarak değerinin belirlenmesi gerekeceği, o halde mahkemece, icra emrinin ilama uygunluğu denetlenip, bilirkişinin ........... tarih ve ......... nolu faturada kapsamında iadesi gereken araç ve aksamına ilişkin değerlendirmeleri dikkate alınarak, gerektiğinde yeniden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 04.11.2019 T. 12415/15746


İlamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı araç ile aynı marka ve model “0” km bir aracın teknik donanımlarını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımı gösteren araçlara ait kitapçıkların taraflardan temin edilerek, farkların somut olarak tespiti, üstün ve eksik özelliklerin ve parasal karşılıklarının belirlenmesi; “0” km yeni araçta bulunup da ayıplı araçta bulunmayan aksamın değeri düşülmek suretiyle ayıplı aracın haciz tarihindeki (icra dosyasındaki değer belirleme tarihindeki) değerinin ne olacağı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 10.09.2019 T. 8927/12272


•   8. HD. 06.07.2017 T. 8380/10113


İlam niteliğindeki belge icra dairesine verilmeden borçluya icra emri tebliğ edilmesinin kanuna aykırı olduğu ve bu durumda "icra emrinin iptaline" karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 02.05.2019 T. 6985/7655


Borçlu, ilamda ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilen aynı model 0 km araç ellerinde bulunmadığından, "İİK'nun 24. maddesine göre işlem yapılmasını ve aracın ikinci el değerinin değerlendirilerek, yıpranma payının bedelden düşürülmesini" talep etmiş olup mahkemece dava konusu ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek, bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın veya aracın üretimden kalktığı ve yenisinin üretilmediğinin anlaşılması halinde, ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler temin edilerek muadili aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   12. HD. 29.04.2019 T. 6883/7092


Borçlunun ayıpsız aracın elinde olmadığını bildirdiği tarih itibariyle değerin tespitinin yapılması gerekeceği, bu tarihin de icra emrinin tebliği üzerine borçlunun ayıpsız mislinin elinde olmadığını bildirdiği tarih olduğu, ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilen takip konusu ilamdaki 2007 model aracın mislinin üretilmediği, fakat aracın iadesi gereken tarihteki modelinin donanım farklarının tek tek ve fark miktarlarının neye tekabül ettiği de açıklanarak 2007 model araçta bulunmayan donanım farkları tutarı düşülerek iade konusu aracın değerinin bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekeceği, ayıplı aracın teslimi ise 14.04.2014 tarihinde icra müdürlüğüne gerçekleşmesi üzerine muhtıra ile istenilen bedelin dosyaya davacı borçlu tarafından 20.04.2014 tarihinde yatırıldığı, ilamda karşılıklı edimler söz konusu olduğundan muhtıradaki faizin talep edilemeyeceğinin göz ardı edilmesinin de bozmayı gerektirdiği-
•   12. HD. 17.04.2019 T. 6795/6689


Tarafları aynı olan her iki takibe dayanak ilamda, taraflara eş zamanlı edim yüklenmiş olup, ayıplı malın iadesi ile ayıpsız misli ile değiştirilmesi, bu mümkün olmadığı taktirde belirtilen araç bedelinin tahsilinin hükme bağlandığı, borçlu şirket vekilinin de şikayetinde söz konusu aracın 2014 model olduğu ve şirket stoklarında bulunmadığından ayıplı aracın misli ile değiştirilmesinin mümkün olmadığını beyan ettiği dikkate alındığında ilamlı takip mükerrer olup mahkemece, taleple bağlı kalınarak istemin kabulü ile mükerrer takip nedeni ile icra emrinin iptaline karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 12.03.2019 T. 5753/4157


Mahkemece, dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek (bilirkişi incelemesiyle) fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki (icra dosyasındaki değer belirleme tarihindeki) aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerekeceği-
•   12. HD. 28.02.2019 T. 304/3249


•   12. HD. 19.09.2018 T. 3479/8298


Kamulaştırma Kanunu uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan isteneceği (2942 s. Kamulaştırma Kan. mad. 20)- İcra müdürlüğünden gönderilecek bir muhtıra ile kamulaştırılan taşınmazın tahliyesi mümkün iken, icra emri gönderilmek suretiyle takip yapılmasının hatalı olduğu- Tahliye ve teslim kamulaştırmanın doğal sonucu olup tahliyenin gerçekleştirilmesinin takip yapılmasına bağlı olmadığı-
•   12. HD. 27.02.2019 T. 5711/3145


İlamlı icra takiplerinde zamanaşımı süresinin on sene olduğu-
•   12. HD. 12.02.2019 T. 5504/1824


İİK. mad. 24/2 gözetilerek, borçlunun takip dayanağı ilama ilişkin olarak sunduğu "icranın geri bırakılması" kararı ile takip duracağından, bu durumda borçluya, takibin devamı niteliğindeki muhtıra gönderilmesinin mümkün olmadığı-
•   12. HD. 24.01.2019 T. 4990/1083


İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığı ve bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceği- Dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek, bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek, bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki (icra dosyasındaki değer belirleme tarihindeki) aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   12. HD. 22.01.2019 T. 5169/723


Mahkemece ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen takip konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek 2011 model bahse konu aracın 0 km'sinin haciz tarihi itibari (aracın aynen teslimi için verilen 7 günlük sürenin sona erdiği tarih) ile değerinin bu verilere göre yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile belirlenerek sonuca gidilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 07.11.2018 T. 4802/11039


İİK'nun 24. maddesinin son fıkrasında yer verilen bu düzenlemenin, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerekeceği, bu kabul karşısında değer belirleme işleminin bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulamanın terk edildiği-
•   12. HD. 25.10.2018 T. 4480/10672


Borçlu vekili, ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK'nun 24. maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre, bu durumda aynen ifa mümkün olmadığından, İİK'nun 24/5. maddesi hükmü uyarınca Ticaret Odası'ndan aynı marka aynı model (0) kilometre aracın aynı donanımı ile bugün üretilmiş olması halinde bedelinin tesbiti yönünde yazılacak müzekkere ve alınacak cevaba göre araç değerinin belirlenmesinin, cevabın yeterli olmaması halinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonuca gidilmesinin gerektiği, o halde mahkemece, ticaret odasının cevabı nazara alınarak, bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 24.10.2018 T. 4587/10558


Mahkemece, ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı araç ile aynı marka ve model “0” km bir aracın , farklarının somut olarak tespiti, üstün ve eksik özelliklerinin ve parasal karşılıklarının belirlenmesi, “0” km yeni araçta bulunup da ayıplı araçta bulunmayan aksamın değeri düşülmek suretiyle, ayıplı aracın haciz tarihindeki (icra emrinin tebliğine 7 gün eklenmesiyle bulunacak tarih) değerinin ne olacağı hususunda bilirkişiden ek rapor alınarak, gerektiğinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre aracın değerinin tespitine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 08.10.2018 T. 4230/9373


3. HD. 08.10.2018 T. E: 2016/22219, K: 9674-
•   3. HD. 08.10.2018 T. 22219/9674


3. HD. 03.10.2018 T. E: 2016/22384, K: 9446-
•   3. HD. 03.10.2018 T. 22384/9446


Takibe konu ilamın hüküm bölümünde, ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesinin öngörüldüğü, borçlu vekili, ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK'nun 24. maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre, icra müdürlüğünce aynen ifa mümkün olmadığından İİK'nun 24/5. madde hükmü uyarınca Ticaret Odası'ndan aynı marka aynı model (0) kilometre aracın aynı donanımı ile bugün üretilmiş olması durumundaki bedelinin belirlenmesi yönünde yazılacak müzekkere ve alınacak cevaba göre araç değerinin belirlenmesi bundan sonra bilirkişi incelemesi ile sonuca gidilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 03.10.2018 T. 3945/9160


Ziynet eşyalarının aynen iadesine karar verilmişse, hüküm fıkrasının açık olması, duraksama yaratmaması, hükümde aynen iadesine karar verilen ziynetlerin gram ve ayarlarının açık olarak yazılması gerekeceği-
•   3. HD. 03.10.2018 T. 22691/9490


•   3. HD. 02.05.2016 T. 9363/6893


•   3. HD. 26.04.2016 T. 18133/6546


3. HD. 19.09.2018 T. E: 2016/21223, K: 8737-
•   3. HD. 19.09.2018 T. 21223/8737


3. HD. 13.09.2018 T. E: 4138, K: 8533-
•   3. HD. 13.09.2018 T. 4138/8533


Mahkemece, makine mühendisi bilirkişiden rapor alınması doğru ise de, hükme esas alınan bilirkişi raporunda yaklaşık bir değer belirlenerek sübjektif ifadelere yer verildiği görüldüğünden, mahkemece, ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı araç ile aynı marka ve model “0” km bir aracın , farklarının somut olarak tespiti, üstün ve eksik özelliklerinin ve parasal karşılıklarının belirlenmesi, “0” km yeni araçta bulunup da ayıplı araçta bulunmayan aksamın değeri düşülmek suretiyle, ayıplı aracın haciz tarihindeki (icra dosyasındaki değer belirleme tarihindeki) değerinin ne olacağı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 21.06.2018 T. 6197/6464


Takip dayanağı ilamda söz konusu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verildiğinin, borçlunun aracın mislinin ellerinde bulunmadığını icra müdürlüğüne bildirdiğinin anlaşıldığı, borçlunun ayıpsız aracın elinde olmadığını bildirdiği tarih itibariyle değerin tespitinin yapılması gerekeceği, bu tarihin de icra emrinin tebliği üzerine borçlunun ayıpsız mislinin elinde olmadığını bildirdiği tarih olduğu, ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilen takip konusu ilamdaki 2008 model aracın mislinin üretilmediği, fakat aracın üretimine devam edilmesi nedeniyle muadili olarak iadesi gereken tarihteki modelinin (2012 yılı) donanım farklarının tek tek ve fark miktarlarının neye tekabül ettiği de açıklanarak 2008 model araçta bulunmayan donanım farkları tutarı düşülerek iade konusu aracın değerinin belirlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 20.06.2018 T. 1900/6388


Takibe dayanak ilamda “Dava konusu aracın muadili olarak üretilen 0 kilometre aracın davalı şirketler tarafından davacıya verilmesine bu şekli ile ayıplı aracın misli ile değiştirilmesine...” şeklinde hükme yer verildiği, borçlu vekilinin, taşınır mal veya mislinin yedinde bulunmadığı yönünde beyanı olmadığı gibi haciz tutanağında; dava konusu taşıtın muadili olarak üretilen aracın borçlu iş yerinde bulunduğu tespitine yer verildiği, örnek 2 nolu icra emrini tebliğ alan şikayetçi-borçlunun kesinleşmeden icraya konulmuş olan işbu ilamın icrasını durdurmak için ilam konusu taşınır malı veya misli eşyayı depo etmediği dolayısıyla icra dairesinden mehil belgesi ve Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı almadığı görüldüğünden, mahkemece, genel ilkeler ve İİK.’nun 24/3 maddesi gözetilerek, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken somut olayda uygulanma yeri olmayan aracın borçlu yedinde bulunmaması halinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümler doğrultusunda şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 04.06.2018 T. 2821/5746


Borçlu vekili, icra mahkemesine başvurusunda, takibin devam edeceği miktara ilişkin icra memuru işlemini şikayeti yanında, ödeme itirazı ile işlemiş ve işleyecek faize yönelik talepte de bulunduğu halde, mahkemece anılan konularda inceleme ve değerlendirme yapılmadığının görüldüğü, mahkemece, ödeme itirazı, işlemiş ve işleyecek faizin iptali gerektiği yönündeki talepler hakkında da inceleme ve değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 07.05.2018 T. 2268/4419


İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesinin uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle bu hususu denetleme yetkisine sahip olduğu- Mahkemece, dava konusu ayıplı aracın (2011 model) teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek (bilirkişi incelemesiyle) fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   8. HD. 20.02.2018 T. 130/1939


Tarafların edimlerini birlikte ifa yükümlülüğü veren hüküm gereğince, para alacaklısının ayıplı aracın teslimini gerçekleştireceğini bildirerek icra takibini başlatabileceği, ancak takibe devam edilebilmesi için aracın da teslimini sağlaması gerektiği-Alacaklı tarafından, edimin yerine getirildiğine dair İİK. mad. 33 anlamında bir belge sunulmadığı gibi, ilama konu aracın iadesi yönünde icra müdürlüğüne yapılmış bir başvuru da bulunmadığından, alacaklının, ilamda kendisine yüklenen edimi yerine getirmeden takibe devam etmesi mümkün olmadığı, edimini yerine getirinceye kadar takibin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği- Mahkemece, ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı araç ile aynı marka ve model “0” km bir aracın teknik donanımlarını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımı gösteren araçlara ait kitapçıkların taraflardan temin edilerek, farkların somut olarak tespiti, üstün ve eksik özelliklerin ve parasal karşılıklarının belirlenmesi; “0” km yeni araçta bulunup da ayıplı araçta bulunmayan aksamın değeri düşülmek suretiyle ayıplı aracın haciz tarihindeki değerinin ne olacağı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerektiği-
•   8. HD. 13.12.2017 T. 15376/16788


İcra dosyasına dayanak ilamda hüküm altına alınan ayıplı aracın takyidatlardan ari olarak iadesi edimi yerine getirilmediği sürece karşılıklı edim yükleyen ilam nedeniyle ayıplı araç iade borçlusunun para alacağının tahsili yönünde takibe devam olanağının bulunmadığı- Ayıpsız aracın değerinin tespiti: Taşınır teslimine dair ilam icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri tebliği ile 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği, hükmolunan taşınır veya misli borçlu yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine gerek kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı- Taşınır malın değerinin ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunması halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı ve hükmolunan taşınırın değerinin borsa ve ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin olunacağı- İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığı, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceği- İcra mahkemesince, dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek (bilirkişi incelemesiyle) fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   8. HD. 12.12.2017 T. 15261/16658


İİK. mad. 24/son uyarınca, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerektiği- Değer belirleme işleminin bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulamanın ise terk edilmiş olduğu- Alacaklıya teslimi gereken aracın para borçlusu elinde bulunmadığının yani üretiminin yapılmadığının bildirilmesi halinde, icra emri ile verilen sürenin sona erdiği tarihin haciz tarihi olarak kabul edileceği- İlamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımı gösteren araca ait kitapçık taraflardan temin edilerek, yine varsa aynı marka haciz tarihinde (0) km modelin; aynı marka araç üretilmiyorsa muadili bir aracın teknik donanımlarına göre farkları tespit edilip, bu farkların ekonomik değeri mahsup edilerek haciz tarihi itibari ile aracın değerinin belirlenmesi gerektiği-
•   8. HD. 09.12.2017 T. 10048/12452


İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesinin uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle bu hususu denetleme yetkisine sahip olduğu- İlamda, "dava konusu ...2011 model ... aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde, İİK’nın 24. maddesi gereğince işlem yapılmasına,” karar verildiği, mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, dava konusu ayıplı aracın teknik donanımları ile emsal alınan aracın fiyata etkili teknik donanımları karşılaştırılarak, ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması yönteminde dairemizin yerleşik içtihatları doğrultusunda sonuca gidilmişse de, haciz tarihindeki sıfır kilometre (2014 model) aracın değeri olarak alacaklı vekilinin dava dosyasına ibraz ettiği yetkili satıcısının 2014 yılı satış bedeli üzerinden hesaplama yapılmasının hatalı olduğu, mahkemece, borçlu taraftan (emsal alınan) aracın 2014 yılı katalog ve satış fiyat listelerinin temin edilerek 2014 yılı fiyatı üzerinden ek rapor alınmak suretiyle karar verilmesi gerektiği-
•   8. HD. 05.12.2017 T. 15681/16189


İİK 24. maddesine göre değer belirleme işlemine ilişkin şikayetlerin süresiz olarak yapılabileceği- Borçlu tarafından birtakım mallar gönderilmiş fakat alacaklı malların ilamda hüküm altına alınan mal ile aynı özellikleri taşımadıkları gerekçesiyle teslim almamış ve borçlunun talebi üzerine kıymet takdiri yaptırılmış olup, yapılacak inceleme ile teslim edilmek istenen diş koltuğu parçalarının ilamda belirtilen ayıplı diş koltuğunun ayıpsız misli olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi ve İcra Müdürlüğünce yaptırılan değer belirlemeleri ve alınan Ticaret Odası cevapları arasındaki çelişki gerektiğinde ilam mahkemesinde dinlenilen bilirkişi aracılığıyla giderilmesi suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile olayda uygulama yeri bulunmayan İİK 128. maddesinden bahisle şikayetin süreden reddinin hatalı olduğu-
•   8. HD. 04.12.2017 T. 13899/16105


Ayıplı mal davasında, aracın değiştirilmesinin talep edilmesi üzerine, mahkemece, "dava konusu aracın davalı tarafından yenisi ile değiştirilmesine, olmadığı takdirde .... TL bedelin ...tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline" karar verilmişse de, hakim tarafların talepleri ile bağlı olup, bundan fazlasına veya başka şeye karar veremeyeceği (HMK. mad. 26)-  Aracın ayıpsız misli ile değişimi mümkün olmaz ise, hükümde yazılı olmasa da, zaten İİK. mad. 24 gereğince işlem yapılacağı-
•   13. HD. 16.11.2017 T. 13017/11219


İİK. mad. 24/son uyarınca, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerektiği- Mahkemece, dava konusu ayıplı aracın (2006 model) teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek (bilirkişi incelemesiyle) fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   8. HD. 06.11.2017 T. 12826/14597


Davacı ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi yanında araçtan yararlanamadığı süreler için kiraladığı araçlar nedeniyle ödemek zorunlu kaldığı kira paraları yönünden taleple bulunmuş olup buna yönelik sunulan fatura ile ilgili olarak davacının kiraladığı araç veya araçların hangi tarih ve sürelerde kullanıldığının davacıya açıklatılarak belirlenmesi, davacının aractan yararlanılamadığı tarihin de tespiti ile, tespit edilen bu dönemden hafta sonu ve resmi tatil günleri çıkarılarak, ilgili yerlerden “Şöförler Odası“ gibi tarifenin de istenerek hak ve nesafet ölçüleri gözetilmek suretiyle gerekirse yeniden bilirkişi raporu alınarak hüküm tesisi gerektiği-
•   13. HD. 31.10.2017 T. 21895/10426


İİK. mad. 24/son uyarınca, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerektiği- Mahkemece, dava konusu ayıplı aracın (2011 model aracın) teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç katalogu, kitapçığın vb) taraflardan yoksa üretici firmadan okunaklı birer sureti temin edilerek aracın yeni modelinin üretiliyor olması halinde ilamda belirtilen aracın teknik özellikleri ile yeni modelin teknik özellikleri karşılaştırılarak eksik ve üstün yönlerin tespiti ile aracın değerinin buna göre belirlenmesi, aracın yeni modelinin üretilmiyor olması halinde ise muadil bir sıfır kilometre araç belirlenerek aynı şekilde her iki aracın eksik ve üstün yönleri belirlenerek sıfır km araç değerinden üstün yönlere isabet edecek miktar düşülerek değerinin bilirkişi marifetiyle belirlenmesi gerekirken yeterli gerekçeyi içermeyen bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   8. HD. 26.10.2017 T. 12732/13854


İİK. mad. 24/son uyarınca, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerektiği- Değer belirleme işleminin bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulamanın ise terk edilmiş olduğu- Mahkemece ilamda misli ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin taraflardan temin edilerek, makine mühendisi bilirkişi aracılığı ile haciz tarihi itibariyle (aracın aynen teslimi için verilen 7 günlük sürenin sona erdiği tarih) aracın donanımlarına göre iade konusu aracın değerinin belirlenmesi gerektiği, ticaret odasının verdiği ve net ifadeler taşımayan cevap yazısı ve eksik inceleme ile sonuca gidilemeyeceği-
•   8. HD. 04.10.2017 T. 10671/12157


Takip dayanağı ilamda, ".... 160.000,00 TL'ye alınan ... marka, ... araç ile 15.000,00 TL'nin davalılara verilerek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine," hükmedildiği, ilamdaki davacı tarafından davalı aleyhine başlatılan takipte, vekalet ücreti yargılama gideri ile birlikte dava konusu aracın aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde bedelinin tespitinin talep edildiği anlaşıldığından, takibe konu ilamda eş zamanlı edimlerin ifasının söz konusu olduğu- Takip alacaklısının edimi ayıplı aracın teslimi ve 15.000,00 TL bedelin borçluya verilmesi olup takip alacaklısının ayıpsız aracı teslim alabilmesi için kendi edimini yerine getirmesi gerektiği ve buna göre takip dayanağı ilama uygun muhtıranın iptalinin uygun olmadığı-
•   8. HD. 27.09.2017 T. 8618/11628


İİK. mad. 24/son uyarınca, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerektiği- Mahkemece, dava konusu ayıplı aracın (2010 model) teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek (bilirkişi incelemesiyle) fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   8. HD. 12.09.2017 T. 8422/10461


Takibe dayanak ilamda “... 2010 model aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine” karar verildiği görülmekle, dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin temin edilerek bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin getirtilerek fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerektiği-
•   8. HD. 04.07.2017 T. 11794/9859


İlke olarak her davanın, açıldığı tarihteki fiili ve hukuki duruma göre hükme bağlanacağı- Dava açıldıktan sonra meydana gelen bir nedenle dava konusunun ortadan kalkması; eş söyleyişle tarafların, davanın esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararının kalmaması halinde işin esası hakkında infaz kabiliyeti olan bir hüküm kurulmayacağı- Dava konusu hakkın davacıya ödenmesi, verilmesi ya da müdahalenin kaldırılması, davacı ve davalı sıfatının birleşmesi, yeni çıkan bir kanun yada Anayasa Mahkemesi kararı ile ya da kişiye sıkı sıkıya bağlı ve mirasçılara geçmeyen bir hakka ilişkin davalarda taraflardan birinin ölümü gibi nedenlerle artık dava konusu edilen talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesine gerek ya da neden kalmaması durumunda davanın konusuz kalmasından söz edileceği ve böyle bir durum söz konusu olduğunda mahkemenin yargılamaya devam etmesine gerek olmayacağı- Şikayet olunan vekili, icra emrine konu aracın kendilerine teslim edildiğine dair beyanda bulunduğundan, araç kendisine teslim edilen takip alacaklısının icra emri ile elde etmek istediği amaca ulaşmış olduğu ve tarafların işin esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararı kalmadığı-
•   . HGK. 14.06.2017 T. 8-1682/1194


İcra Müdürlüğünce talep üzerine, şikayete konu kararın verildiği, daha önce icra dosyasında tehiri icra için teminata esas olmak üzere Ticaret Odasından aracın değerinin sorulduğu, alacaklının talebi üzerine, İcra Müdürlüğünce Ticaret Odasından temin edilecek bilirkişilerce aracın değerinin belirlenmesi, ilamdaki aracın mislinin bulunup bulunmadığının denetlenmesine karar verilmesinin İİK'nun 24. maddesine uygun olduğu-
•   8. HD. 07.06.2017 T. 6163/8544


İİK. mad. 24/son uyarınca, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerektiği- Ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilen takip konusu ilamdaki 2012 model aracın mislinin üretilmediği, fakat aracın üretimine devam edilmesi nedeniyle muadili olarak iadesi gereken tarihteki modelinin donanım farklarının tek tek ve fark miktarlarının neye tekabül ettiği de açıklanarak 2012 model araçta bulunmayan donanım farkları tutarı düşülerek iade konusu aracın değerinin belirlenmesi gerektiği-
•   8. HD. 10.05.2017 T. 21238/6805


8. HD. 27.04.2017 T. E: 2016/6556, K: 6367-
•   8. HD. 27.04.2017 T. 6556/6367


İcra takibine konu ilamda "davalı (karşı-davacı) tarafından davacıya (karşı-davalıya) teslim edilen kamyonun davalıya iadesine" ve "... TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" karar verildiğinden,edimlerin aynı zamanda ifası gerektiği- Para alacaklısının faiz başlangıç tarihinin de bu çerçevede aracın teslim tarihi ya da teslimde temerrüde düştüğü tarih olacağı-
•   8. HD. 24.04.2017 T. 4691/6029


Bozma ilamı doğrultusunda, "İİK. mad. 24/5 uyarınca ilamda belirtilen 2005 model aracın donanımında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı hususunda ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımını gösteren araca ait kitapçık taraflardan temin edilip, muadili olabilecek bir araç belirlenerek, farkların somut olarak tespiti ile haciz tarihi itibariyle aracın değerinin belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi" gerekirken bozma ilamında anılan belgeler taraflardan temin edilmeye çalışılmadan ve yetersiz, denetime açık olmayan bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesinin hatalı olduğu-
•   8. HD. 24.04.2017 T. 4312/6048


3. HD. 13.04.2017 T. E: 2015/19225, K: 5218-
•   3. HD. 13.04.2017 T. 19225/5218


İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesinin uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle bu hususu denetleme yetkisine sahip olduğu- Mahkemece ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen takip konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek 2011 model bahse konu aracın 0 km'sinin haciz tarihi itibari (aracın aynen teslimi için verilen 7 günlük sürenin sona erdiği tarih) ile değerinin bu verilere göre yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile belirlenerek sonuca gidilmesi gerektiği-
•   8. HD. 12.04.2017 T. 3429/5444


3. HD. 12.04.2017 T. E: 2015/18682, K: 5162-
•   3. HD. 12.04.2017 T. 18682/5162


8. HD. 20.03.2017 T. E: 2015/2962, K: 3874-
•   8. HD. 20.03.2017 T. 2962/3874


8. HD. 13.03.2017 T. E: 2016/21786, K: 3460-
•   8. HD. 13.03.2017 T. 21786/3460


İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesinin uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle bu hususu denetleme yetkisine sahip olduğu- Mahkemece dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek aracın değerinin bu verilere göre bilirkişi aracılığı ile belirlenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bilirkişi raporu alınmadan eksik inceleme ile sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   8. HD. 27.02.2017 T. 1960/2565


Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabileceği- Satıcının, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğu- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarının üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabileceği- Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçının müteselsilen sorumlu olduğu- Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
•   13. HD. 22.12.2016 T. 33630/24098


Araç henüz teslim edilmediğinden faiz işletilmeksizin dosya hesabı yapılması gerektiği-
•   12. HD. 29.11.2016 T. 6161/24566


Mahkemece; hüküm altına alınan ziynet eşyalarının cins, nitelik, miktar ve değerlerinin hükümde ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkarmayacak biçimde belirtilmesi gerekirken, aynen iadesine karar verilen ziynet eşyalarının ayar ve gramlarının yazılmayarak HMK'nın 297. maddesine aykırı şekilde hüküm tesisinin doğru olmadığı-
•   3. HD. 21.11.2016 T. 13934/13075


Ayıplı aracın iadesinin, ayıpsız ile değiştirilmesine ilişkin ilam ile mümkün olduğu- Taşınır teslimine dair ilam icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri tebliği ile 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği, hükmolunan taşınır veya misli borçlu yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine gerek kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu taktirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı belirtildiği gibi hükmolunan taşınırın değerinin borsa ve ticaret odalarından olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin olunacağı belirtildikten sonra maddenin son fıkrasında "ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet haklarının olduğu" hükmüne yer verildiği- Karşılıklı edimin birlikte ifa yükümlülüğü getirdiği- Araç değerinin DİE artış oranına göre belirlenmesinin doğru olmadığı-
•   8. HD. 14.11.2016 T. 27197/15483


Ziynet ve çeyiz eşyaları istemi-
•   3. HD. 31.10.2016 T. 15319/12315


Ayıplı aracın iadesinin ayıpsız aracın verilmesine ilişkin ilama bağlı olduğu- Borçlunun aracın tesliminin mümkün olmadığını bildirmesi gerektiği- Aracın fatura değerinin TÜFE endeksine göre güncel değerinin hesaplanmasının doğru olmadığı- İlamda belirtilen 2009 model aracın donanımında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı hususunda ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımını gösteren araca ait kitapçık taraflardan temin edilip, muadili olabilecek bir araç belirlenerek, farkların somut olarak tespiti ile haciz tarihi itibariyle aracın değerinin belirlenmesi yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-
•   8. HD. 31.10.2016 T. 3493/14782


İcra takibinin dayanağı ilamda “... dava konusu 2000 model Peugeot 607 marka otomobilin aynı model ve aynı marka ayıpsız yenisi ile davalılar tarafından değiştirilerek davacıya verilmesine, dava konusu otomobilin davacı tarafından davalı satıcıya iadesine..” şekilinde hüküm kurulduğu; bu hükümden sonra iadesine karar verilen aracın kaza sonucu pert olduğu bu nedenle iadenin imkansız hale geldiği; bu durumda dayanak ilamın ilamlı icra yoluyla infazı olanaksız hale geldiği; mahkemece şikayetin talep gibi icra emrinin iptaline karar vermek suretiyle sonuçlandırılması gerektiği-
•   8. HD. 20.06.2016 T. 8334/10841


Taraflar yeterli belge sunamadıklarından, dava konusu araç üzerinde keşif yapılarak denetime elverişli rapor alınması gerektiği-
•   8. HD. 23.05.2016 T. 25829/8997


"Dava konusu aracın davalı tarafa iadesine ve davalı tarafça aynı model ayıpsız misli ile değiştirilmesine ..” şeklindeki hükmün, taraflara edimlerini birlikte ifa yükümlülüğü verdiği, bu durumda para alacaklısı ayıplı aracın teslimini gerçekleştireceğini bildirerek icra takibini başlatabilir ise de, takibe devam edilebilmesi için bu aracın da teslimini sağlaması gerektiği, teslimi gereken ayıpsız aracın para borçlusu elinde bulunmadığının bildirilmesi halinde, şayet ayıplının teslimi sağlanmış ise, bu bildirim tarihi haciz tarihi olarak kabul edilerek ayıpsız aracın bu tarihe göre değeri belirlenmesi gerektiği-
•   8. HD. 26.04.2016 T. 5373/7660


İlamda, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, ayıplı aracın teslimi koşuluna bağlanmamış ise de; edimlerin eş zamanlı ifası öngörülmüş olduğundan, taraflardan birinin takip başlatmasında usulsüzlük yok ise de, takip yapan, kendi edimini yerine getirinceye kadar takibin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği- İcra emrine "aracın borçluya teslimi ile aynı nitelikli sıfır yeni emsali ile değiştirilmesi" ibaresinin yazılmasının, teslim yükümlülüğünün yerine getirildiğini göstermeyeceği, mahkemece aracın borçlu tarafa teslimine kadar, takibin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği-
•   8. HD. 13.04.2016 T. 5536/6680


İlamda, ''... Davacıya ... satılan ... cihazının davalıya iade edilerek cihazın aynı nitelikte yenisi ile değiştirilmesine...'' karar verilmiş olması halinde, anılan ilam bu haliyle edimlerin aynı zamanda ifası (birlikte ifa) yükümlülüğünü vermekte olduğundan, ilamın infazı, ayıplı cihazın teslimi ile ayıpsız aynı nitelikte yenisi ile değiştirilmesinin birlikte gerçekleştirilmesinin gerekeceği ve bu durumda takip başlatan alacaklının ayıplı cihazın teslimine hazır olduğunu veya teslim adresi bildirilmesi halinde cihazın adrese teslim edileceği hususunda bir ihbar veya bir bildirim yapmadan takibe devam etmesine olanak bulunmadığı-
•   8. HD. 04.04.2016 T. 24687/5939


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği- Mahkemece aracın değerinin belirlenmesi için alınan bilirkişi raporu aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler temin edilmeden düzenlendiğinden, dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek aracın değerinin bu verilere göre bilirkişi aracılığı ile belirlenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği-
•   8. HD. 30.03.2016 T. 24375/5750


İlamda değiştirilmesine karar verilen aynı marka, model aracın haciz tarihi itibariyle (aracın aynen teslimi için verilen 7 günlük sürenin sona erdiği tarih) "0" kilometre değeri esas alınıp aradaki farkın belirlenmesi gerektiği-
•   8. HD. 24.03.2016 T. 15808/5341


8. HD. 21.03.2016 T. E: 2014/23389, K: 5126-
•   8. HD. 21.03.2016 T. 23389/5126


İhtirazi kayıtla yapılan ödemenin şikayetin esasının incelenmesine olmayacağı-
•   8. HD. 20.01.2016 T. 20234/517


Takibe konu ilamda ".. 2009 model siyah renkli .. model aracın ayıplı olduğunun tespitiyle, davalılar tarafından ayıpsız yenisi ile değiştirilerek davacıya teslim edilmesine ..” karar verildiği, borçlu vekili tarafından aracın tesliminin imkansız olduğundan, İİK. mad. 24/5 gereğince teslimine hükmolunan aracın rayiç değerinin bilirkişi marifeti ile tespitine karar verilmesinin talep edilmesi üzerine, icra müdürlüğünce aynı nitelikte aracın değerinin 82.829 Euro olduğunu belirtir muhtıra düzenlendiği, yapılan değer tesbitine itiraz edilmesi üzerine, icra mahkemesince Ticaret ve Sanayi Odası'na yazılan müzekkere cevabında aracın değerinin 82.829 Euro olarak bildirilmesi üzerine davanın reddine karar verildiği anlaşılmış olup, mahkemece ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımı gösteren araca ait kitapçık taraflardan temin edilip, muadili olabilecek bir araç belirlenerek, farkların somut olarak tespiti ile takip tarihi itibariyle aracın değerinin belirlenmesi gerekirken, bilirkişi raporu alınmadan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelen yazı cevabına göre sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   8. HD. 19.01.2016 T. 20654/454


Taşınırın borçlu yedinde bulunmaması ve taşınır malın değerinin ilamda yazılı olmaması veya çekişmeli olması halinde, İcra Müdürlüğü'nce haczin yapıldığı tarihteki rayice göre değeri takdir olunacağı- Taşınırın değeri, Borsa veya Ticaret Odaları'ndan, olmayan yerlerde İcra Müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorularak alınacak cevaba göre tayin edileceği-
•   8. HD. 02.11.2015 T. 17814/19465


İlamın her iki tarafa da edim yüklediği- Taraflardan birinin edimini yerine getirmeden kendisi lehine takibe devam olunamayacağı-
•   8. HD. 25.05.2015 T. 11528/11599


Takip alacaklısının, aracın teslim alınması yönünde para borçlusu durumunda olan takip borçlusuna ihtar çektiği yönündeki temyiz nedenleri dikkate alındığında, tarafların iddia ve delilleri toplanarak araç teslim alacaklısının temerrüdünün oluşup oluşmadığı belirlenerek, icra müdürlüğünün dosyaya yatan parayı ödemekte usulüne uygun davranıp davranmadığına ilişkin şikayetin sonuçlandırılmasının gerektiği-
•   8. HD. 12.05.2015 T. 5996/11169


İcra müdürünün belirlediği taşınır değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesi'ne denetleme yetkisi tanıdığı, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği-
•   8. HD. 22.04.2015 T. 7810/9074


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesi'nin denetleme yetkisi olduğu-
•   8. HD. 21.04.2015 T. 9733/9027


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulünün gerektiği-
•   8. HD. 26.03.2015 T. 23679/6807


İadesine karar verilen ziynet eşyalarının cins, nitelik ve gram ağırlığı gibi özelliklerinin gerekçeli kararda ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği-
•   3. HD. 12.03.2015 T. 10588/3965


İcra Müdürü'nün belirlediği taşınır değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği-
•   8. HD. 27.10.2014 T. 839/19232


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanındığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği-
•   8. HD. 23.10.2014 T. 1503/19047


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği-
•   8. HD. 21.10.2014 T. 22929/18832


İİK'nun 24. maddesi gereğince, ayıpsız aracın verilmesinin mümkün olmaması halinde İcra Müdürlüğü'nce bu yasa kapsamında haciz tarihi itibarıyla malen değeri tespit edilerek ödenmesi için borçluya muhtıra tebliği ile temerrüt oluşacağından bu tarihten itibaren yasal faiziyle tahsili istenebileceği-
•   8. HD. 16.10.2014 T. 562/18506


Takip dayanağı ilamda ayıplı malın iadesi ile ayıpsız yeni aracın verilmesi hükme bağlandığına göre, buna göre edimlerin eş zamanlı ifasının gerekeceği, faizin başlaması için ayıplı aracın iade edilmiş olması ve ayıpsız aracın bedelinin belirlenmesi ve bu şartlardan hangisi daha sonra gerçekleşmiş ise faizin bu tarihten itibaren işletilmesi gerekeceği-
•   8. HD. 16.10.2014 T. 16805/18548


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığı, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceği-
•   8. HD. 16.10.2014 T. 264/18507


İcra müdürü'nün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesi'ne denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği- Mahkemece ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek aracın değerinin bu verilere göre bilirkişi aracılığı ile belirlenerek sonuca gidilmesi gerektiği-
•   8. HD. 16.10.2014 T. 24029/18510


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulü gerekeceği- Mahkemece dava konusu 2010 model ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek aracın değerinin aynı teknik donanımdaki araç bugün üretilse bu verilere göre ve bilirkişi aracılığı ile haciz tarihi itibariyle belirlenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz Ticaret Odası yazı cevabına göre sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   8. HD. 14.10.2014 T. 22536/18274


Taşınır malın değerinin, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı, hükmolunan taşınırın değerinin, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilmesi gerekeceği-
•   8. HD. 09.07.2014 T. 13463/14610


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesinin denetleme yetkisi olduğu- Mahkemece dava konusu ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek aracın değerinin aynı teknik donanımdaki araç bugün üretilse bu verilere göre ve bilirkişi aracılığı ile haciz tarihi itibariyle belirlenmesiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz Ticaret Odası yazı cevabına göre sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   8. HD. 26.06.2014 T. 21485/13618


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesi'ne denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirileceği- Mahkemece ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen dava konusu ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler taraflardan temin edilerek aracın değerinin bu verilere göre bilirkişi aracılığı ile gerektiğinde ek rapor alınarak belirlenmesi ile sonuca gidilmesi gerektiği-
•   8. HD. 17.06.2014 T. 21728/12747


İİK'nun 24. maddesi gereğince, ayıpsız aracın verilmesinin mümkün olmaması halinde İcra Müdürlüğün'ce bu yasa kapsamında haciz tarihi itibariyle malın değeri tespit edilerek ödenmesi için borçluya muhtıra tebliği ile temerrüt oluşacağından bu tarihten itibaren yasal faiziyle tahsili istenebileceği, henüz muhtıra tebliğ edilmeden faiz işletilemeyeceği de dikkate alınarak yapılacak incelemelere ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceği-
•   8. HD. 03.06.2014 T. 20444/11335


İcra Müdürü'nün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesi'ne denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceği-
•   8. HD. 20.05.2014 T. 19970/9962


Mahkemece, ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin taraflardan temin edilerek, bilirkişi aracılığı ile haciz tarihi itibariyle (aracın aynen teslimi için verilen 7 günlük sürenin sona erdiği tarih) aracın donanımlarına göre iade konusu aracın değerinin belirlenmesi gerekeceği-
•   8. HD. 25.04.2014 T. 16386/8205


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerekeceği-
•   8. HD. 10.04.2014 T. 17499/6573


Aynen ifanın mümkün olmadığı durumlarda, mahkemece yapılacak işin, alacaklının talebiyle bağlı kalınmak suretiyle İİK'nun 24/5. madde hükmü uyarınca ilamda belirtilen özellikler de açıklanarak, Ticaret Odası'ndan aynı marka aynı model aracın aynı donanımı ile bugün üretilmiş olsa idi (0) km'sinin bedelinin belirlenmesi doğrultusunda ilgili Müdürlükçe işlem yapılması yolunda talimat verilmesinden ibaret olduğu-
•   8. HD. 25.03.2014 T. 6017/5258


Takip konusu ilama göre ayıplı aracın bedeline faiz istenebilmesi, ayıplı aracın, borçluya, üzerindeki her türlü kısıtlamalar, vergi ve trafik cezası gibi hususlardan arındırılmış olarak teslimi ile mümkün olacağından, bu bedele istenecek faizin de ayıplı aracın borçluya ilama uygun teslim tarihinden başlayacağı, iade konusu ayıplı aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu olduğu tespit edildiğinden, aracın yetkili servise(diğer takip borçlusu) ilama uygun olduğundan bahsedilemeyeceği-
•   8. HD. 18.03.2014 T. 16807/4508


Haksız şikayet nedeniyle açılmış olan manevi tazminat davasında; davaya konu şikayet dilekçesi incelendiğinde davalının, 1994 yılından beri haksızlığa uğradığını düşündüğü konularla ilgili olarak tek tek açıklamalar yaptığı, mağduriyetine sebebiyet veren işlemleri tesis eden belediye görevlileri hakkında şikayette bulunduğu, dilekçesine yargı kararlarını da eklediği görülmekle bu durumda, şikayetin az da olsa hukuken korunması gereken bazı emarelere dayandığı ve yasal sınırlar içinde kalarak kullanıldığı anlaşıldığından, şikayetin haksız olarak yapıldığından bahsedilemeyeceği ve manevi tazminat talebinin tümden reddi gerekeceği-
•   . HGK. 05.03.2014 T. 4-418/200


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanındığı, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceği-
•   8. HD. 27.02.2014 T. 15107/3547


Şikayet nedeni yapılmayan bir hususun gerekçe yapılarak buna göre karar verilmesinin hatalı olduğu-
•   8. HD. 18.02.2014 T. 15327/2614


İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, İcra Mahkemesi'ne denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceği, değer belirleme işleminin bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulamanın terk edildiği-
•   8. HD. 23.01.2014 T. 13904/1050


İİK'nun 24/4.maddesi gereğince; taşınır tesliminde, borçlunun yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır, hükmü bulunsa da aynen iadeye karar verilmesi halinde iade edilecek eşyaların cinsi, niteliği, özellikleri, gram ağırlığı vb. gibi özelliklerinin ayrıntılı belirtilmesi gerekeceği-
•   3. HD. 12.12.2013 T. 14961/17815


İİK.’nun 24. maddesinin son fıkrasında yer verilen düzenlemenin, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulünün gerekeceği, bu kabul karşısında değer belirleme işleminin bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulamanın terk edildiği-
•   8. HD. 09.12.2013 T. 12069/18592


İİK'nun 24. maddesinin 1, 3, 4 ve 5 fıkralarında, taşınır teslimine dair ilam icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri tebliği ile 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği, hükmolunan taşınır veya misli borçlu yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine gerek kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı belirtildiği gibi hükmolunan taşınırın değerinin borsa ve ticaret odalarından olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin olunacağı belirtildikten sonra maddenin son fıkrasında "ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet haklarının olduğu-
•   8. HD. 17.09.2013 T. 7130/12361


Alacaklının İİK'nun 24. maddesine göre ilamda aynen iadesine karar verilen altını aynen talep etme hakkı korunmuş olup bakiye altın alacağı yönünden takip yapabileceği-
•   8. HD. 05.07.2013 T. 5801/10540


İİK.nun 24. maddesinde yer verilen düzenlemenin, icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulünün gerekeceği, bu kabul karşısında değer belirleme işleminin bizatihi icra müdürüne ait olduğu yönündeki yerleşik uygulamanın terk edildiği-
•   8. HD. 24.06.2013 T. 5937/9895


İİK'nun 24. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkralarına göre; hükmolunan taşınır mal veya misli borçlunun yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda bulunan değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine hacet kalmaksızın haciz yolu ile tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı, hükmolunan taşınırın değerinin öncelikle borsa ve ticaret odalarından sorulması gerekeceği-
•   8. HD. 06.06.2013 T. 4600/8591


İİK.’nun 24. maddesinin son fıkrasında yer verilen düzenlemenin icra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak suretiyle gerçekleştirebileceğinin kabulü gerekeceği- Mahkemece  ilamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı 2006 model aracın teknik donanımını ve muadili olduğu bildirilen 2010 model aracta yer alan paketinin teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin taraflardan temin edilerek makine mühendisi bilirkişi aracılığı ile haciz tarihi itibariyle (aracın aynen teslimi için verilen 7 günlük sürenin sona erdiği tarih) 2010 model aracın donanımlarına göre belirlenecek değerinden  2006 model araçta bulunmayan donanım farklarının tutarı düşülerek iade konusu aracın değerinin belirlenmesi gerektiği- Ticaret odasının verdiği ve net ifadeler taşımayan raporla ve eksik inceleme ile sonuca gidilmesinin hatalı olduğu-
•   8. HD. 28.05.2013 T. 4458/8047


İİK'nun 24.maddesi taşınır teslimine ilişkin olup, taşınırın borçlu yedinde bulunmaması ve taşınır malın değerinin ilamda yazılı olmaması veya çekişmeli olması halinde, İcra Müdürlüğü'nce haczin yapıldığı tarihteki rayice göre değeri takdir olunması gerekeceği-
•   8. HD. 23.05.2013 T. 3451/7754
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2021, 21:24:24 Gönderen: Özgür KOCA »

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2413
 • Tşk.Sayısı: 138
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimsenin manevi tazminat ödetilmesini isteyebileceği ve yargıcın, manevi tazminatın tutarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alması gerektiği-
•   4. HD. 15.01.2013 T. 15448/273


Mahkemece ilk takibin derdest bulunduğu nazara alınarak ikinci takibin mükerrer olduğu yine ilamdaki edimin yerine getirilmesi için Örnek 2 numaralı icra emrinin de düzenlenemeyeceği kabul edilerek istemin itiraz ve şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm kurulamayacağı-
•   8. HD. 29.11.2012 T. 9793/11347


İcra mahkemesi kararları maddi hukuk anlamında kesin hüküm oluşturmaz ise de, aynı konuda verilen önceki icra mahkemesi kararının kesinleşmesi halinde, daha sonra verilmiş olan karara karşı kesin hükmün sonuçlarını doğuracağı, bir başka deyişle icra mahkemesi kararlarının birbirine karşı kesin hüküm oluşturacağı ve bağlayıcı olacağı-
•   8. HD. 12.10.2012 T. 7832/9051


İlamların infaz edilecek kısmının hüküm bölümü olduğu, diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazının zorunlu olduğu, dar yetkili icra mahkemesi hakiminin, ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip olmadığı- Dayanak ilamda  "aracın iadesi koşulu ile dava konusu ... otobüsün aynı özellikleri haiz aynı model yenisi ile değiştirilmesine" karar verilmiş olup açıkça aracın iadesi ön koşul olarak hükme bağlandığı görüldüğünden, alacaklı taraf, söz konusu otobüsün icra müdürlüğüne teslimi yapılmadan icra emri düzenlenmesinin ilama aykırılık teşkil ettiği-
•   8. HD. 12.10.2012 T. 6715/9081


İlamın infazı yönünden somut olaya uygulanması gereken İİK.nun 26. maddesi olup, anılan maddenin 1. fıkrasının göndermesi ile İİK.nun 24. maddesi gereğince, borçluya İcra Müdürlüğünce, örnek 2 (eski 54 örnek) icra emri gönderilmesi gerekirken, örnek 4-5 icra emri gönderilmek suretiyle ilamda yer alan miktarların tahsil talebi yanında elatmanın önlenmesinin ve baz istasyonunun kaldırılmasının istenmesinin doğru olmadığı-
•   8. HD. 24.09.2012 T. 7940/7892


Hükmolunan taşınır mal veya misli borçlunun yedinde bulunursa zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda bulunan değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine hacet kalmaksızın haciz yolu ile tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı; hükmolunan taşınırın değerinin öncelikle borsa ve ticaret odalarından sorulması gerekeceği-
•   12. HD. 27.06.2012 T. 9214/22730


Davacının, ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi aynen ifa mümkün değil ise İİK.nun taşınır teslimine ilişkin hükümlerin uygulanmasını istediği, borçlunun ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını beyan ettiği, o halde mahkemece, İİK.nun 24/5. maddesi hükmünce ilamda belirtilen aracın donanımında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı yeniden ticaret odasından sorularak belirlenmesi doğrultusunda ilgili müdürlükçe işlem yapılmasının emredilmesine karar verilmesinin gerektiği, mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   8. HD. 26.06.2012 T. 6119/6235


Takibe konu ... marka ... model aracın "0" km olarak bugün üretilmiş olması halinde edeceği değerinin İstanbul Ticaret Odası'na sorularak,verilecek sonuca göre aracın değerinin tespit edilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 05.06.2012 T. 772/19299


•   12. HD. 08.02.2010 T. 20693/2355


Ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mümkün olmaması halinde araç değerinin tahsilinin talep edildiği ilam uyarınca faiz talep edilmediği için faiz isteminin başlangıç tarihi borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarih olacağı-
•   12. HD. 04.06.2012 T. 3703/19079


Taşınırın borçlu yedinde bulunmaması ve taşınır malın değerinin ilamda yazılı olmaması veya çekişmeli olması halinde, icra müdürlüğünce haczin yapıldığı tarihteki rayice göre değerinin takdir olunacağı-
•   8. HD. 19.05.2012 T. 4141/4934


Takip dayanağı ilamın hüküm bölümü incelendiğinde, otomobilin .. TL değer kaybının ödenmesi halinde, ayıpsız misli ile değiştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde İİK.nun 24. maddesi gereğince işlem yapılması gerekeceği, ilamın hüküm kısmının aynen infazının zorunlu olduğu-
•   12. HD. 12.04.2012 T. 28377/12196


İlamda lehine alacağa hükmedilmeyen kişinin ilama dayalı olarak ilamlı takip başlatamayacağı-
•   12. HD. 09.05.2012 T. 31411/16098


•   12. HD. 10.04.2012 T. 24846/11929


Borçlu tarafından ilama konu aracın ellerinde bulunmaması ve İİK.madde 24 uyarınca aracın değerinin tespitinin istenmesi halinde icra müdürlüğünce aynen ifa mümkün olmadığından ticaret odasından aracın değerinin sorularak belirlenmesi yönünde karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 03.04.2012 T. 26619/10869


•   12. HD. 11.11.2010 T. 13620/26722


•   12. HD. 18.02.2010 T. 21507/3703


•   12. HD. 16.02.2010 T. 21293/3260


•   12. HD. 09.02.2010 T. 20765/2669


İcra emrindeki;"aynen ifa mümkün olmadığı halde araç değeri olan .. TL.'nin icra dosyasına ../../.. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine"ilişkin kısmının ilamda bir bedelin ödenmesine hükmedilmediği nazara alınarak,ilgili kısmın iptali ile icra emrinin düzeltilmesine karar verileceği-
•   12. HD. 05.03.2012 T. 21109/6250


İlamın, hüküm bölümünde; “...... plaka sayılı aracın davacıya iadesi koşulu ile satış bedeli olan ..,..TL'nin aracın teslim tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde karar verildiği, araç bedelinin istenebilmesi için aracın teslimi şart koşulduğu sabit olup alacaklının aracı teslim etmeden satış bedeli için icra takibi başlatmasının ilama aykırı olduğu-
•   12. HD. 01.03.2012 T. 21525/5903


Davacının, ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi aynen ifa mümkün değil ise 2004 S.K. taşınır teslimine ilişkin hükümlerin uygulanmasını istediği, borçlunun ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını beyan ettiği, o halde mahkemece, İİK.nun 24/5. maddesi hükmünce ilamda belirtilen aracın donanımında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı yeniden ticaret odasından sorularak belirlenmesi doğrultusunda ilgili müdürlükçe işlem yapılmasının emredilmesine karar verilmesinin gerektiği, mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 29.02.2012 T. 22019/5958


•   12. HD. 27.02.2012 T. 19451/5232


İlam içeriğine göre öncelikle iade koşulunun gerçekleşmesi, faizin başlangıç tarihinin aracın iade tarihi olarak kabulünün gerekeceği-
•   12. HD. 16.02.2012 T. 20619/4983


İlamın hüküm kısmında talep hakkında verilen hüküm ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların açık,şüphe ve tereddüte yer vermeyecek şekilde gösterilmesi gerekeceği - İlamın infaz edilecek kısmının "hüküm bölümü" olduğu, diğer bir değişle dar yetkili icra hakiminin, ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleyemeyeceği, ilamın "hüküm bölümü"nün aynen infazı gerekeceği-
•   12. HD. 14.02.2013 T. 27820/4087


•   12. HD. 14.02.2013 T. 27826/4086


•   12. HD. 27.12.2012 T. 22803/40509


•   8. HD. 06.12.2012 T. 11191/11860


•   12. HD. 22.11.2012 T. 16692/34367


•   12. HD. 05.11.2012 T. 14713/31471


•   12. HD. 01.11.2012 T. 12870/31257


•   12. HD. 18.06.2012 T. 5018/20993


•   12. HD. 30.05.2012 T. 31990/18429


•   12. HD. 16.05.2012 T. 1156/17281


•   12. HD. 27.04.2012 T. 26200/14218


•   12. HD. 27.04.2012 T. 7473/14243


•   12. HD. 26.04.2012 T. 8572/14041


•   12. HD. 17.04.2012 T. 26605/12630


•   12. HD. 10.04.2012 T. 8639/11828


•   12. HD. 05.04.2012 T. 25583/11100


•   12. HD. 05.03.2012 T. 21796/6587


•   12. HD. 21.02.2012 T. 20520/63674


•   12. HD. 20.02.2012 T. 18660/4252


•   12. HD. 09.02.2012 T. 16046/2953


•   12. HD. 09.02.2012 T. 16036/2977


•   12. HD. 24.01.2012 T. 14478/1542


•   12. HD. 27.09.2010 T. 7826/21235


•   12. HD. 05.07.2010 T. 5684/17774


•   12. HD. 21.06.2010 T. 3618/16024


•   12. HD. 11.02.2010 T. 19274/2953


•   12. HD. 14.01.2010 T. 19296/3714


•   12. HD. 09.07.2008 T. 12306/14722


İlama konu .. .. ... plakalı aracın mahkeme kararı doğrultusunda aynı tip ve aynı model olan yenisi ile değiştirilmesine karar verildiği halde borçluya aracın teslim edilip edilmediği,borçluya araç bedelinin ödenmesi hususunda muhtıra çıkarılıp çıkarılmadığı şayet çıkarılmışsa muhtıranın tebliğ tarihi esas alınarak faiz hususunda karar verileceği-
•   12. HD. 07.02.2012 T. 15090/2728


Taşınır borçlu yedinde bulunmaması ve taşınır malın değeri ilamda yazılı olmaması veya çekişmeli olması halinde, icra müdürlüğünce haczin yapıldığı tarihteki rayice göre değeri takdir olunacağı-
•   12. HD. 23.01.2012 T. 15738/1062


Sözleşmeden cayma halinde, araç ayıplı dahi olsa, tüketicinin tasarrufunda bulunduğu sürece satıcı veya sağlayıcı faizden sorumlu tutulamayacağı-
•   12. HD. 19.01.2012 T. 14101/767


Taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı, hükmolunan taşınırın değerinin borsa veya ticaret odalarında olmayan yerlerde seçilerek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin olunacağı, ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakkı olduğu, şikayetçi borçlunun taşınır değerinin bulunulan yer ticaret odasına sorulması talebinin reddedilerek, doğrudan bilirkişi marifetiyle tespiti kararını yerinde olmayacağı-
•   12. HD. 27.12.2011 T. 30432/30766


•   12. HD. 06.12.2011 T. 8188/26968


•   12. HD. 24.11.2011 T. 7102/24926


•   12. HD. 21.11.2011 T. 7387/23067


•   12. HD. 17.11.2011 T. 7317/22543


•   12. HD. 17.11.2011 T. 5352/22572


•   12. HD. 15.11.2011 T. 7493/22007


•   12. HD. 27.10.2011 T. 18959/20447


•   12. HD. 13.10.2011 T. 2753/18683


•   12. HD. 18.05.2011 T. 11354/9861


•   12. HD. 12.04.2011 T. 23518/6288


•   12. HD. 12.04.2011 T. 25394/6347


•   12. HD. 28.02.2011 T. 22209/2042


Bir kira döneminde alacaklının ilamın infazını istemesi gerekirken, bu süre aşılarak, icra dosyasından tahliye isteyemeyeceği, zira bu süreden sonra kira akdinin yenilendiğinin kabulü gerekeceği-
•   12. HD. 13.12.2011 T. 11035/28761


Boşanma ilamı ekinde verilen eşyaların aynen iadesine mümkün olmadığında bedelinin tahsiline karar verilmiş olup, aynen iade talep edilmeden bedelinin tahsili için icra emri çıkarılmasının yerinde olmayacağı-
•   12. HD. 10.10.2011 T. 20106/18183


İlamda faize ilişkin bir hükmün bulunmaması durumunda, borçlunun temerrüde düşürüldüğü tarihin, faiz başlangıç tarihi olacağı-
•   12. HD. 20.06.2011 T. 32071/12619


İlama konu alacağın tahsili şarta bağlanmış ise alacaklı kendi edimini yerine getirmeden borçludan edimini yerine getirmesini isteyemeyeceğinden, ayıplı malı icra dairesine teslim etmeyen alacaklının, borçludan "aynı malın ayıpsızıyla değiştirilmesi içi" talepte bulunup takip yapamayacağı-
•   12. HD. 09.06.2011 T. 31309/12183


Taşınır mal borçlunun yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, vermezse ayrıca icra emrine hacet kalmaksızın haciz yolu ile tahsil olunacağı, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki değere göre takdir olunacağı-
•   12. HD. 26.05.2011 T. 28866/12356


Borçlu vekili, ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK'nun 24.maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre, icra müdürünce aynen ifa mümkün olmadığından İİK'nun 24/5.madde hükmü uyarınca Ticaret Odasından aracın değerinin sorularak belirlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 23.05.2011 T. 29855/9930


İcra mahkemesinin "gayrimenkulün satışa esas değerinin tespitine" ilişkin icra müdürlüğü işleminin şikayet üzerine verdiği kararlarının kesin nitelikte olacağını, ancak İİK. mad. 24' e göre ilam konusu menkulün değerine yönelik icra müdürlüğünün tespit işlemi hakkında icra mahkemesi kararının temyiz edilebileceği-
•   12. HD. 23.05.2011 T. 29858/9927


Taşınır borçlu yedinde bulunmazsa ve taşınır malın değeri ilamda yazılı değilse veya çekişmeli ise icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunması gerekeceği-
•   12. HD. 10.05.2011 T. 28287/9119


Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra müdürü bir icra emri tebliği suretiyle borçluya 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği; borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı-
•   12. HD. 29.03.2011 T. 24580/5079


Ayıplı malın misliyle değiştirilmesi için alacaklı tarafından icraya tesliminde borçlunun bu mala ilişkin şikayeti gerektiğinde bilirkişice de inceleme yapılıp değerlendirilerek, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 17.03.2011 T. 23105/3717


Taşınır malın değerinin ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı, öncelikle, hükmolunan taşınırın değerinin, borsa veya ticaret odası bulunan yerlerde bu odalardan sorulması, olmayan yerlerde ise icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilmesi gerektiği-
•   12. HD. 08.03.2011 T. 22919/2894


Takip taleplerinin açıklanan içeriğinden karşı taraf/alacaklıların Ankara 5.İcra Müdürlüğüne ait 2009/4245 esas sayılı dosyada tahliye talepli olmak üzere takibe konu ettikleri Ankara 2.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen tahliye kararını, Ankara 10.İcra Müdürlüğü’nün 2009/6061 esas sayılı dosyasında da tekrar takibe konu edip, tahliye talep ettiklerinin anlaşılmış olmasına göre, yapılan bu ikinci takibin, mükerrer takip niteliğinde olduğu-
•   . HGK. 09.02.2011 T. 12-684/50


İcra müdürlüğünce belirlenen bedel borçlu tarafça muhtıra tebliğ edilmeden ödenmekle ve taraflar edimlerini karşılıklı olarak aynı gün yerine getirmiş olmakla burada artık temerrüdün varlığından, dolayısıyla da ödenmesi gereken herhangi bir faiz alacağından söz edilemeyeceği-
•   . HGK. 20.10.2010 T. 12-494/521


Borçlu vekili, 09.04.2009 tarihli dilekçe ile ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını bildirerek, İİK. nun 24.maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre, icra müdürünce aynen ifa mümkün olmadığından, İİK. nun 24/5.maddesi hükmü uyarınca Ticaret Odasından ilama konu 2006 model aracın "0" km olanının takip tarihindeki değerinin sorularak belirlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 06.07.2010 T. 13542/17870


Ayıplı otonun, ayıpsız misli ile değiştirilmesine dair ilamın infazı sırasında, icra müdürlüğünce, borca ve ticaret odası bulunan yerlerde ilam konusu otonun değerinin bilirkişi marifetiyle saptanarak ilamın infazı yoluna gidilemeyeceği (ilam konusu otonun değerinin mutlaka borca veya ticaret odalarından sorularak sonuca gidilmesi gerekeceği)–
•   12. HD. 03.06.2010 T. 1408/13756


•   12. HD. 03.11.2009 T. 13178/21389


•   12. HD. 19.10.2009 T. 18525/19431


•   12. HD. 13.07.2009 T. 7305/15666


•   12. HD. 16.12.2008 T. 18559/22119


Takibe konu ilamın hüküm bölümünde 'ayıplı aracın yenisi ile değiştirilmesine' hükmedildiği borçlu tarafça ilama konu aracın ellerinde bulunmadığından İİK.m.24 uygulanarak aracın değerinin tespiti istenilmesi halinde icra müdürlüğünce aynen ifa mümkün olmadığından, İİK.m.24/5 uyarınca ticaret odasından aracın değerinin sorularak belirlenmesi gerekeceği, doğrudan bilirkişi marifeti ile değer tespiti yapılamayacağı-
•   12. HD. 01.06.2010 T. 1758/13572


Alacaklının İİK.nun 24.maddesi hükmü uyarınca davaya konu aracın misli ile değiştirilmesinin mümkün bulunmaması halinde İİK.nun 24/4.maddesi uyarınca usulüne uygun olarak değeri tespit edildikten sonra bu değerin tahsili anlamında borçluya muhtıra tebliğ edildiği tarihten itibaren yasal faizin işletileceği-
•   12. HD. 24.05.2010 T. 489/12545


Baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin ilamın icrası taşınır teslimine veya tahliyesine ilişkin olmadığından "Örnek 4" icra emri düzenlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 13.05.2010 T. 30222/12226


Tazminat davasında, davacının ayıplı aracının mahkemece değiştirilmesine karar verildiği, davacının ilamı icraya koyduğu, aynı aracın üretiminin kalkması sebebiyle davacı tarafından 7.6.2002 tarihindeki talep ile İİK. m. 24 gereğince işlem yapılmasını istenilfiği, icra müdürlüğünce aracın değerinin tespit edildiği, davalı tarafında icra müdürlüğünce belirlenen bedelin 30.6.2003 tarihinde icra dosyasına bloke edildiği ancak bu bedele itiraz ederek paranın davacıya ödenmesini engellediği anlaşıldığından, davacının paranın icra dosyasına ödendiği tarihte oluşan ve faizi aşan zararını isteyebileceğinden, davalının parayı bloke ettiği tarihten eldeki dava tarihine kadar geçen zaman zarfında gerçekleşen yıllık enflasyon artış oranı mevduat ve Devlet tahvillerine verilen faiz oranları, döviz kurlarını gösterir liste ilgili resmi kurumlardan getirtilerek davacının zarar miktarı belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-
•   13. HD. 10.05.2010 T. 28/6526


Taşınmazın tahliye edilebilmesi için icra müdürlüğünce borçluya –İİK'nun 26/1 maddesi uyarınca – ‘örnek 2 icra emri’ gönderilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 13.04.2010 T. 7924/8889


Borçlu vekilinin ‘ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını’ belirterek ‘aracın değerinin İİK’nun 24. maddesine göre belirlenmesini’ istemesi halinde, icra müdürlüğünce takip konusu aracın değerinin İİK’nun 24/V maddesi uyarınca ‘ticaret odasından sorularak’ belirlenmesi gerekirken, bilirkişi marifetiyle değer tespiti yoluna gidilemeyeceği–
•   12. HD. 25.03.2010 T. 25111/7037


‘Takip konusu aracın rayiç değerinin ticaret odasından sorularak belirlenmesi’ doğrultusundaki talebin icra müdürlüğünce kabul edilmeyerek ‘aracın değerinin re’sen seçilecek bilirkişi marifetiyle belirlenmesine’ karar verilmesi halinde bu karara yönelik şikayetin 7 günlük süre içinde yapılması gerekeceği–
•   12. HD. 18.03.2010 T. 24283/6441


Baz istasyonunun kurulması hakkında davalılar arasında yapılan kira sözleşmesinin iptaline ,el atmanın önlenmesine ve baz istasyonunun sökülmesine ilişkin ilamların icrasında borçluya "Örnek 2" (eski 54 örnek) icra emri gönderilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 11.01.2010 T. 18965/45


Mahkemece ‘davacıya satılan … model, … plakalı aracın ücretsiz olarak ve ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bulunmadığı takdirde İİK’nun 24. maddesinin uygulanmasına’ karar verilmiş olması halinde, bu ilam gereğince ayıplı malın davalıya iade edilmesi ve varsa misli ile değiştirilmesi, bulunmaması halinde İİK’nun 24. maddesine göre işlem yapılması gerekeceği (Takip konusu aracın mislinin bulunmaması halinde bedelinin ödenmesi için borçluya muhtıra tebliğ edilmesi ve faizin de muhtıranın borçluya tebliğinden itibaren hesaplanması gerekeceği)–
•   12. HD. 12.11.2009 T. 13877/22288


‘Dava konusu olan davacıya ait …. Fatura ile davalıdan alınan …. Marka aracın, ayıpsız misli olan aynı model sıfır km yeni bir araç ile değiştirilmesine, davacıda bulunan aracın davalı tarafından geri alınmasına’ dair ilamın ‘ilamda belirtilen nitelikte aracın sıfır km yeni bir araçla değiştirilmesi mümkün olmadığından, rayiç bedel üzerinden karar tarihinden itibaren %27 ticari faizi ile davalıdan alınmasına’ şeklinde takip yapılarak icraya konulamayacağı–
•   12. HD. 10.11.2009 T. 16635/21987


‘…. plakalı aracın alacaklı tarafça borçluya iadesine ve aynı marka model ve aracın borçlularca alacaklıya verilmesine’ dair ilamın aynen infazı gerekeceği, takip talebinde alacaklının ayrıca ‘aracın takdir edilecek parasal değerinin tahsilini’ talep edemeyeceği–
•   12. HD. 06.10.2009 T. 9454/18105


İlamda ‘malların aynen, olmadığı takdirde bedelinin tahsiline’ hükmedilmiş olması halinde, alacaklının ancak ‘aynen malların teslim edilmemesi halinde ilamda belirtilen bedellerini talep edeceği, malların teslimi istenmeksizin doğrudan doğruya bedellerinin talep edilemeyeceği–
•   12. HD. 06.10.2009 T. 9396/18157


İlamlı takiplerde ‘takip dayanağı ilamın icra emri ekinde borçluya gönderilmesi gerekeceği’ne ilişkin –ilamsız takipler hakkında İİK’nun 58/3, 61/1 maddelerinde olduğu gibi- bir düzenleme bulunmadığı–
•   12. HD. 15.07.2009 T. 8162/16002


•   12. HD. 14.04.2009 T. 27831/8027


•   12. HD. 27.05.2008 T. 8356/10749


•   12. HD. 10.09.2007 T. 15219/15307


•   12. HD. 21.12.2005 T. 23319/25635


Takip dayanağı ilamın hüküm fıkrasında ‘icra müdürlüğünce İİK’nun 24. maddesi gereğince, işlem yapılabileceği’ konusunda açık bir hüküm bulunmasa dahi aynen ifnanın mümkün olmaması (dava konusu aracın aynen tesliminin mümkün olmaması) ve aynen teslim borcunun para borcuna dönüşmüş olması halinde dava konusu aracın haciz tarihi itibariyle değerinin icra müdürlüğünce belirlenerek bunun borçludan tahsili yoluna gidileceği–
•   . HGK. 08.07.2009 T. 12-244/316


Takip dayanağı ilamda ‘alacaklının eski otoyu teslim etmesi’ kaydı bulunması halinde, alacaklının bu yükümlülüğünü yerine getirmeden, borçludan edimini yerine getirmesini isteyemeyeceği–
•   12. HD. 16.06.2009 T. 4949/12990


Takip dayanağı ilamın hüküm fıkrasında, teslimi gereken taşınırların açıklanmış ve bunların bulunmaması halinde ödenecek bedelin yazılmış olması halinde, icra müdürlüğünce İİK’nun 24. maddesine aykırı olarak sadece para borcunun ödenmesini öngören icra emrini düzenlenip borçluya gönderemeyeceği; öncelikle teslimi gereken menkullerin teslimini borçludan istemesi gerekeceği–
•   12. HD. 09.06.2009 T. 4478/12400


•   12. HD. 28.06.2007 T. 10798/13428


İcra dairesi ilamı aynen infaz etmek zorunda olup, hükmü yorum yolu ile değiştiremeyeceğinden, alacaklının dava konusu aracı –Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesi uyarınca- trafikten çekme belgesi aldıktan sonra, plakasız olarak borçluya teslim etmesi gerekeceği–
•   12. HD. 28.04.2009 T. 1191/9324


Satılan malın ayıplı çıkması durumunda, davacı tüketicinin davaya kadar, hatta dava açtıktan sonra aracı kullanmış olmasının, davalıları yasal sorumluluktan kurtarmayacağı, zira; somut olayda davacının, baştan beri sözleşmeyi ayakta tutarak malın ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini istediğine göre, ayıpsız yeni mal kendisine teslim edilinceye kadar, elindekini iade yükümlülüğü altında olmayacağı; iade yükümlülüğünün ancak, davacının, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde gündeme gelebilecek bir olgu olacağı-
•   . HGK. 04.03.2009 T. 4-11/99


Takip dayanağı ‘ilamda dava konusu ….. model … marka aracın davacıya iadesi ile sıfır km yenisi ile değiştirilmesine’ karar verilmiş olması halinde, mahkemece İİK’nun 24/V maddesi hükmüne aykırı olarak, hüküm olunan taşınırın (aracın) değeri borsa ve ticaret odalarından araştırılmaksızın, sıfır km araç yerine ikinci el oto pazarı piyasasındaki değeri esas alınarak, takip konusu araca değer takdiri yoluna gidilemeyeceği–
•   12. HD. 15.12.2008 T. 17890/21909

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2413
 • Tşk.Sayısı: 138
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Takip talebi ile ilamda hükmedilen taşınırın tesliminin mümkün olmaması halinde, ilamda yazılı bedelin istenmesi’ gerekirken, doğrudan doğruya ilamda yazılı bedelin takip edilemeyeceği–
•   12. HD. 23.09.2008 T. 15130/16175


Takip dayanağı ilamda faize ilişkin açık bir hüküm bulunmaması halinde, ilamda likit bir alacağa hükmedilmemiş olduğundan, ilam tarihinden itibaren faiz talep edilemeyeceği, İİK.nun 24. maddesi koşullarında yapılacak işlem sonucunda belirlenen değerin ödenmesi için borçluya muhtıra tebliğ edilerek borçlu temerrüde düşürüldükten sonra, muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren aracın belirlenmiş olan bedeline faiz yürütülebileceği–
•   12. HD. 14.07.2008 T. 12506/15037


İcra müdürlüğünce İİK’nun 24/IV ve V madde hükümlerine aykırı olarak ilam gereği teslimine hüküm olunan aracın ‘kasko değerinin ne olduğu’nu noterlikten sorarak sonuca gidemeyeceği–
•   12. HD. 07.07.2008 T. 11567/14533


‘Dava konusu araçtaki arızaların imalat hatasından meydana geldiğinin anlaşılması halinde mahkemece aracın değiştirilmesi gerektiği kanısına varılması halinde takip konusu ilamın İİK’nun 24. maddesi çerçevesinde infazı gerekeceği–
•   12. HD. 10.04.2008 T. 10031/3693


Dava konusu araç infaz sırasında temin edilemez ise İİK'nın 24. maddesine göre işlem yapılması gerekeceği-
•   13. HD. 04.02.2008 T. 11592/1274


İİK’nun 24. madde koşullarında yapılan işlem sonucunda belirlenen değerin ödenmesi için borçluya muhtıra tebliği ile borçluya temerrüde düşeceğinden, teslimi gereken aracın belirlenen rayiç bedelinin borçludan istenebilmesi için çıkarılan muhtıranın tebliğine kadar faiz istenemeyeceği–
•   12. HD. 21.01.2008 T. 24089/741


Eşya ve ziynet alacağına ilişkin davada altınların aynen olmazsa misliyle tahsili istenmiş ve mahkemece dava konusu altınların aynen iadesine hükmedildiğinden aynen iade mümkün olmazsa icra müdürünün İİK.'nun 24/5.maddesi gereğince taşınır malın değerinin borsa ve ticaret odalarından bu kuruluşların olmadığı yerlerde bilirkişilerce değerin takdir edilmesi gerekeceği-
•   4. HD. 06.12.2007 T. 9463/15601


Takip dayanağı ilamın hüküm bölümünde ‘… adet burma bilezik, ….. ayar 2 m altın zincir, yüzük vs.den ibaret altın eşyaların aynen ya da bulunmaması halinde toplam …… TL’nin dava tarihi olan …….. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline’ karar verilmiş olması halinde –taşınır malların borçlu yedinde bulunmaması halinde değerleri ilamda belirtilmiş olduğundan- ilamda belirtilen değer üzerinden –buna ilamda belirtildiği şekilde faiz de yürütülerek- borçludan tahsili yoluna gidilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 13.03.2007 T. 1842/4622


‘Davaya konu …. Plakalı aracın iadesi kaydıyla ….. TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine’ dair ilamın ancak ‘aracın iadesi şartının gerçekleştiği iddia ve ispat edildiği takdirde infaz edilebileceği–
•   12. HD. 27.02.2007 T. 24771/3467


Borçlunun, asliye ceza mahkemesinde aleyhinde açılan davadan beraat etmiş olmasının, hukuk mahkemesince ‘dava konusu aracın kendisinden alınmasına’ dair verilmiş olan ilamın kendisi aleyhine uygulanmasını önlemeyeceği–
•   12. HD. 20.02.2007 T. 124/2817


‘Dava konusu aracın yenisi ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde İİK’nun 24. maddesi gereğince işlem yapılmasına’ dair ilamın infazı sırasında ayrıca semende tenzilat yapılmasına gerek bulunmadığı–
•   12. HD. 06.02.2007 T. 6813/904


‘Uzlaşma tutanağının –Avukatlık Kanununun 35/A ve İİK’nun 38. maddeleri gereğince- ilam hükmünde olduğu; bu tutanaktaki menkullerin tesliminin İİK. 24 çerçevesinde icra müdürü tarafından yerine getirileceği, infaz işlemine yönelik şikayeti inceleme görevinin de icra mahkemesine ait olduğu–
•   12. HD. 20.03.2006 T. 2699/5688


İcra dairesinin ilamların hüküm bölümünü aynen infazla görevli bulunduğu, icra mahkemesinin de hükümde yer almayan bir hususta yorum yolu ile bir sonuca ulaşamayacağı; takibe konu ilam ‘evlilik birliği içinde kullanılan ve boşanma nedeniyle iadesi istenen çeyiz eşyalarının teslimine’ ilişkin olduğundan ve bu ilamda eşyaların eski ya da yeni oldukları konusunda bir belirleme de yer almadığından, alacaklı tarafın ilamda yazılı eşyaların yenilerini talep etmesinin hakkaniyete uygun düşmeyeceğinden, icra müdürlüğünün ilamı yorumlayarak ‘eski ve kullanılmış oldukları gerekçesi ile ilamı infazdan kaçıramayacağı–
•   . HGK. 28.12.2005 T. 12-730/769


Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra müdürü tarafından haciz yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunacağı, hükmolunun taşınırın değeri borsa veya ticaret odaları olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edileceği, ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları olduğu-
•   12. HD. 25.10.2005 T. 15180/20877


Davaya konu 1997 model porche marka araçta tamire karşın giderilemeyen ve üretimden kaynaklanan hata sabit olup “0” km. yenisi ile değiştirilme istemi bulunmakla mahkemece yasadan kaynaklanan bu talebe hükmedilmesinde yasaya aykırılık olmadığı gibi hüküm HUMK’un 381-388 maddelerine de uygun ve infazı kabil olup 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 4949 sayılı yasayla değişik 24/4. maddesinde yer alan “… Menkul malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde İcra Müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur” hükmü karşısında kararın infazının güçlüğünden de söz edilemeyeceğinden 1997 model Porche marka 911 turbo tipindeki aracın aynı model ve nitelikte “0” km. yeni bir araç ile değiştirilmesine, davacıda bulunan aracın davalı tarafından geri alınmasına karar verilmesinin gerekeceği-
•   . HGK. 22.06.2005 T. 4-309/391


Likit olarak ödenmesi zorunlu olan bir değer yazılı olmadığından, bu değer İcra Müdürü tarafından ilam konusu pamuğun aynen tesliminin mümkün olmaması durumunda, İİK.nun 24/4. maddesi gereğince hesaplanacağı-
•   12. HD. 11.01.2005 T. 23250/375


‘Dava konusu eşyaların davalıya aynen iadesine aynen iade mümkün olmadığı takdirde eşyaların bedeli olan ….. TL’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline’ ilişkin ilamın, borçluya ‘örnek 2 icra emri’ gönderilerek takibe konulabileceği–
•   12. HD. 14.12.2004 T. 21949/25917


İlamda teslimine hükmolunan menkul malın tesliminin borçluya «örnek 53» değil «örnek 54» icra emri gönderilerek sağlanabileceği–
•   12. HD. 14.12.2004 T. 21494/25917


İlam gereğince davacıya teslimine hükmedilen aracın aynen teslim edilmemesi üzerine, icra müdürlüğünce İİK’nun 24. maddesi çerçevesinde belirlenen değerine, taraflardan birinin tacir olması halinde yasal faiz değil ticari faiz uygulanarak bunun borçludan tahsili yoluna gidilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 22.09.2004 T. 14932/19937


Mahkemece ‘uyuşmazlık konusu …… marka kamyonun taraflara 1/4 payları oranında teslimine’ karar verilmiş olması halinde, infazın ilama uygun olarak gerçekleştirilmesi, bunun için de aracın fiilen veya kayden tesliminin mümkün olması halinde, İİK’nun 24. maddesine göre işlem yapılması gerekeceği–
•   12. HD. 05.07.2004 T. 12814/17662


Menkul teslimine ilişkin ilâmlı takiplerde, teslimine hükmolunan menkul malın değerinin ilâmda belirtilmemiş olması halinde, icra memurunun malın «haciz tarihi»ndeki değerini takdir ve tesbit etmesi gerekeceği–
•   12. HD. 19.12.2003 T. 21093/2593


•   12. HD. 06.10.2003 T. 15516/19308


•   12. HD. 12.04.1995 T. 5586/5495


•   12. HD. 17.03.1992 T. 9581/3194


•   2. HD. 01.12.1989 T. 5350/14789


•   12. HD. 03.04.1989 T. 9774/4585


•   4. HD. 22.10.1985 T. 6363/6518


•   12. HD. 03.04.1985 T. 13323/4046


•   12. HD. 16.11.1981 T. 7206/8509


•   13. HD. 04.05.1981 T. 1550/3310


•   12. HD. 25.12.1980 T. 7966/9310


•   12. HD. 22.01.1979 T. 11302/236


Teslim edilmeyen eşyalar yönünden, bunların ilamda yazılı değerinin, karar tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile tahsili gerekeceği–
•   12. HD. 27.02.2003 T. 1160/3770


«Menkul teslimi» için borçluya ‘örnek 54 icra emri’, buna karşın aynı ilamda yer alan «yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ödenmesi» için ise ‘örnek 53 icra emri’ gönderilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 12.02.2003 T. 24957/2510


Takip dayanağı ilamda -ve ekindeki protokolde- «...plakalı aracın alacaklıya teslimi ve adına kaydının yapılması»nın öngörülmüş olması halinde, icra müdürlüğünce bu yolda işlem yapılması gerekeceği, «bedelinin tahsili için» takibin sürdürülemeyeceği–
•   12. HD. 01.06.2000 T. 8499/8981


Davacı kadının, boşandığı kocasında kalan eşyalarını, MK. 683’e da- yanarak mevcutsa aynen değilse bedellerinin ödenmesi için bir süreye (zamanaşımına) bağlı olmadan her zaman talep edebileceği–
•   . HGK. 31.05.2000 T. 2-911/941


•   2. HD. 08.03.1979 T. 1979/1895


Teslim edilen eşyaların ilâmda yazılı eşyalar olup olmadığı konusundaki uyuşmazlığın, icra mahkemesi (tetkik mercii) tarafından, teslim tutanağındaki eşyalarla, ilâmdaki eşyaların karşılaştırılması yapılarak ve bilirkişiden rapor alınarak çözümlenmesi gerekeceği–
•   12. HD. 03.04.2000 T. 4432/5044


•   12. HD. 25.11.1997 T. 12766/13178


•   12. HD. 31.05.1976 T. 5158/6831


Takip dayanağı ilamda sadece «uyuşmazlık konusu malların aynen davalıdan alınıp davacıya verilmesine» karar verilmiş olması halinde «eşyaların bedeli olan ...... liranın tahsili için» borçluya icra emri gönderilemeyeceği–
•   12. HD. 15.04.1999 T. 4195/4849


İlamın menkul teslimi niteliğinde olan televizyon ile ilgili bölümü için alacaklının borçluya İİK.’nun 24/2. maddesindeki kayıtları içeren ve yönetmelik örnek No: 2’ye göre düzenlenen örnek 54’e uygun bir icra emri göndermesi gerekeceği-
•   12. HD. 26.01.1999 T. 14995/156


Menkul teslimine ilişkin ilamların kesinleşmeden takip konusu yapılabileceği–
•   12. HD. 26.12.1997 T. 11447/14613


Menkul teslimine ilişkin takip talebinde faiz istenmemesinin doğal olduğu, malın değeri hakkında icra dairesince yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucunda alınacak raporun borçluya tebliği ile borçlunun temerrüde düşeceği, bu tarihten itibaren temerrüt faizi istenebileceği–
•   12. HD. 29.02.1996 T. 2556/2718


İlâmın aynen infazına gitmeden, borçlunun beyanına göre, ilâmda yazılı bedelin ödenmesinin istenemeyeceği–
•   12. HD. 21.02.1995 T. 1635/2369


•   12. HD. 21.04.1980 T. 2312/3689


•   . İİD. 05.03.1980 T. 701/2039


Açılmış olan kamu davası nedeniyle ağır ceza mahkemesince hakkında müsadere kararı verilmiş olan mallar için, müsadere kararının kaldırılarak malların borçluya iadesinden sonra malların teslimi için işlem yapılabileceği–
•   12. HD. 08.11.1994 T. 13108/13874


Takip dayanağı ilamda teslimine hükmolunan arı ve kovanlarının teslimi için değil de bunların -yine ilamda belirtilmiş olan- bedellerinin ödenmesi için takip yapılmış olması halinde, icra müdürünün talebin dışına çıkarak, arı ve kovanla alacaklıya teslim edemeyeceği–
•   12. HD. 12.09.1994 T. 10244/10296


«Teslimi hükmolunan (takip konusu) eşyaları teslim edeceğini, masrafları ödeyeceğini» bildiren borçluya karşı, icra emrinin gereğini yerine getirmediği saptanmadan haciz işlemine girişilemeyeceği–
•   12. HD. 22.02.1994 T. 2235/2535


İlâmda teslimi hükmolunan malın değerinin açıkça yazılı olmaması halinde, harç ve vekalet ücretine esas olmak üzere belirtilen değerin «malın değeri» yerine geçemeyeceği-
•   12. HD. 13.09.1993 T. 8565/13086


Aynen taksimine hükmolunan malın borçlu elinde bulunmaması halinde, malın bedelinin borçludan tahsili gerekeceği–
•   12. HD. 02.06.1992 T. 13278/7639


Borçlunun, teslimi hükmolunan malın bedelini tevdi yerine yatırarak, malın aynen teslimine engel olamayacağı (aynen teslimden kaçınamayacağı)–
•   12. HD. 20.02.1990 T. 9865/1440


•   12. HD. 20.02.1990 T. 9865/1440


Borçlunun, teslimi hükmolunan menkul malların bir kısmını teslim etmek istemesi halinde, alacaklının bu kısmi teslimi kabulden kaçınamayacağı, ancak teslim olunmayan malların değerini borçludan haciz yolu ile tahsil edebileceği–
•   12. HD. 30.06.1989 T. 5612/10063


Bir taşınır malın «aynen teslimi» konusunda aldığı ilâmı icraya koyan alacaklının, bu malın borçlunun elinde bulunmaması halinde, bunun değerinin borçludan tahsili için ayrı bir dava açamayacağı–
•   13. HD. 10.04.1989 T. 265/2487


•   . HGK. 21.01.1983 T. 13-1019/21


İtirazın iptali davası sırasında tarafların sulh olması üzerine mahkemece verilen «sulhun onanması» kararının İİK. mad. 24’e göre infaz edilebileceği–
•   15. HD. 27.12.1988 T. 3673/4601


Menkul teslimine ilişkin ilâmda aksine hüküm bulunmadıkça, geç teslimden dolayı faiz istenemeyeceği–
•   12. HD. 12.02.1988 T. 1079/1374


Teslimine hükmolunan malın aynen teslim alınamaması halinde, icra müdürünün malın ilâmda (ilâmın hüküm fıkrasında) yazılı olan değerini -yeniden kıymet takdirine gitmeden- borçludan tahsil edeceği–
•   12. HD. 25.09.1984 T. 7146/9508


«İlâmda belirtilen menkul malın aynen bulunamaması halinde bedelinin tahsiline» ilişkin ilâmın, borçluya «örnek: 53 icra emri» gönderilerek takip konusu yapılamayacağı–
•   12. HD. 14.06.1984 T. 5312/7642


İlâmda (ilâmın hüküm fıkrasında) teslimi hükmolunan malın değerinin yazılı olması halinde, icra müdürünün malı aynen teslimden kaçınan borçludan, ayrıca icra emri gönderilmeden, bu bedeli haciz yolu ile tahsil edeceği–
•   12. HD. 14.04.1983 T. 3399/2926


•   12. HD. 01.03.1983 T. 10817/1470


İlâmda «değer» yazılı olması halinde, «takip (şimdi; haciz) tarihindeki» değere göre takip yapılamayacağı–
•   12. HD. 27.04.1982 T. 3262/3670


•   12. HD. 06.02.1979 T. 11264/935


Borçlunun; «teslimi hükmolunan eşyaları satın bedelini icra dosyasına yatırması»nın, alacaklı tarafından yatırılan para icra dosyasından alınmadıkça, ilâmın infaz edilmiş sayılamayacağı–
•   12. HD. 09.03.1982 T. 1331/2184


Borçluya ait sanılarak 3. kişiye ait bir eşyanın alacaklıya -ilâmın infazı gereği- teslim edilmesi halinde, 3. kişinin; «teslim edilen eşyanın kendisine ait olduğunu ileri sürmesi, «ilâmın yanlış infazına yönelik şikâyet» mi yoksa «istihkak davası» niteliğinde midir?–
•   12. HD. 26.01.1982 T. 132/380


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bildireceği fiyatın, ilâmda teslimi hükmolunan otomobilin «rayiç değeri» olarak kabul olunamayacağı– Bu değerin, otomobil alım satımı ile uğraşan bilirkişilere tesbit ettirilmesi gerekeceği–
•   12. HD. 30.12.1980 T. 8045/9519


İİK. mad. 24’deki «ilâmda yazılı değer» sözcükleri ile, «ilâmın hüküm fıkrasında yazılı değer»in kastedilmiş olduğu–
•   12. HD. 17.06.1980 T. 4448/5271


Teslimine hükmolunan malın aynen teslim alınamaması halinde, icra müdürünün malın ilâmda (ilâmın hüküm fıkrasında) yazılı olan değerini -yeniden kıymet takdirine gitmeden- borçludan tahsil edeceği-
•   12. HD. 21.06.1979 T. 5480/5779


İcra emrine, ilâmın tarih ve numarasının yazılmamış olmasının «icra emrinin iptali»ni gerektireceği–
•   12. HD. 25.11.1982 T. 8487/8710


•   12. HD. 19.10.1978 T. 8310/8386


Borçlunun hükmolunan (ve yediemine teslim edilmiş olan) malları, değerini ödeyerek teslimden kaçınamayacağı–
•   12. HD. 09.12.1975 T. 8693/10785


•   12. HD. 09.12.1975 T. 8693/110785


Şikayete konu işlemin, münhasıran icra müdürlüğünün hatasından kaynaklanmış olması halinde, karşı tarafın (alacaklının/borçlunun) yargılama gideri ve avukatlık ücreti ile sorumlu tutulamayacağı–
•   12. HD. 03.02.2003 T. 29003/1884


•   12. HD. 31.05.2002 T. 9824/11576


•   12. HD. 14.03.2002 T. 3978/5164


•   12. HD. 05.03.2002 T. 3716/4451


•   12. HD. 01.05.2001 T. 6353/7493


•   12. HD. 05.06.2000 T. 8710/9279


•   12. HD. 16.12.1998 T. 14019/14569


•   12. HD. 17.02.1998 T. 1312/1532


•   12. HD. 03.02.1997 T. 508/956


•   12. HD. 17.10.1996 T. 12009/12548


•   12. HD. 21.11.1980 T. 9823/300


•   . İİD. 25.05.1970 T. 5695/5575


Anonim şirket hisse senetlerinin, «haciz ihbarnamesi gönderilerek» İİK. 89’a göre değil, «fiilen haciz edilip muhafaza altına alınarak» İİK. 88’e göre haciz edilebileceği–
•   . HGK. 09.12.1967 T. İİD-515/611


Altın alacağına ilişkin ilâmın infazı–
•   . HGK. 17.02.1965 T. 1-130/64


Teslim edilen eşyanın eskime nedeniyle kıymetini kaybettiği iddiasının «tazminat davası»na konu olabileceği, bu iddianın icra mahkemesinde (tetkik merciinde) değerlendirilemeyeceği–
•   . İİD. 23.01.1961 T. 1445/2094


Orman mahsûllerinin aynen teslimine dair olan kesinleşmiş ceza mahkemesi ilâmlarının infaz şekline ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı-
•   . İBK. 14.04.1954 T. 3/13


Altın alacağının tahsilinde rayiç bedelin takdirine ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı-
•   . İBK. 19.02.1947 T. 15/7


Teslimi istenen eşyanın üçüncü şahsın eline geçmesi halinde, üçüncü kişiden eşyanın zorla alınamayacağı (bedelinin borçludan tahsili gerekeceği)–
•   . İİD. 30.12.1943 T. 3526/3749

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32