Gönderen Konu: Haczedilen malların idaresi  (Okunma sayısı 478 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Haczedilen malların idaresi
« : 11 Şubat 2021, 11:03:02 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

İCRA VE İFLAS KANUNU

İdare ve işletme.
Madde 92
– (Değişik: 18/2/1965-538/51 md.) Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez. İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir. (Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/24 md.) Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.
 
 


   Alıcının, ihale ile, ihale tarihinde gayrimenkulun mülkiyetini -nefi ve hasarı ile birlikte-iktisap edeceği, ihale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılacağı- İhale edilen taşınmazda kiracı varsa, ihale tarihinden sonra, ihale kesinleşinceye kadar, kiracının kira paralarını icra dairesine ödemesi, ihale kesinleşince icra dairesinin, bu paraları alıcıya vermesi gerektiği- Mahkemece; ilgili tapu kaydı da getirtilmek suretiyle, kira gelirleri konusunda ilgili icra dairesince yapılan dava konusu dönemleri kapsayan herhangi bir işlem olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılarak ve davalının tacir olup olmadığı da tespit edildikten sonra sonucuna göre davacının kira alacağının bulunup bulunmadığı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde ne kadarını talep edebileceği değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği-

        3. HD. 14.11.2018 T. 3865/11485

    Bir taşınmazın haczinin, onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsayacağı- İİK. mad. 92/3 uyarınca, icra dairesince taşınmazın haczi halinde kiracıya da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı-

        12. HD. 22.02.2018 T. 474/1767

    Taşınmazı ihalede satın almış olan alıcının, taşınmazı işgal eden üçüncü kişiden «ihalenin kesinleşmesi» tarihinden değil «ihale tarihinden itibaren» ecrimisil istemeye hak kazanacağı-

        6. HD. 07.10.2015 T. 9972/8092

    Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin ilamsız takiplerde, icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirler uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği, ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulun muhafazaya alınamayacağı gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiği-

        8. HD. 28.02.2014 T. 16387/3561

    İcra dairesince taşınmazın (taşınmazdaki hissenin) haczi halinde kiracıları da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin istenmesinde yasaya uymayan bir yönün bulunmadığı-

        12. HD. 13.02.2014 T. 489/3792

    Bir taşınmazın haczinin onun hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsayacağını, İİK. mad. 92/3 uyarınca icra dairesinin taşınmazın haczi halinde kiracıları da hacizden haberdar edip işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini isteyebileceği, icra memurunun bu talep konusunda takdir yetkisi bulunmadığı ve madde belirtilen hakkın ‘rehin alacaklısına ait olduğu’ şeklindeki değerlendirmesinin hatalı olduğu-

        12. HD. 19.11.2013 T. 28643/36679

    Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin ilamsız takiplerde İİK. mad. 147 göndermesi ile uygulanması gereken İİK. mad. 62 ila 72 gereğince, süresi içinde yapılan itiraz ile takibin duracağı, yapılan takiple birlikte rehinli aracın kaydı üzerine rehinli takibe başlandığına dair şerh verilmesi mümkünse de; İİK. mad. 150/d'deki, satış hazırlıkları başlıklı kıymet taktiri ile ilgili hükmün, gayrimenkuller için uygulanacak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere ilişkin olduğu, müşterek hükümler arasında yer almadığı, İİK.nun 150/h maddesinden 153. maddeye kadar müşterek hükümler arasında belirtilen hususun düzenlenmediği, paraya çevrilme usulüyle ilgili atıf yapılan ve kıyasen uygulanacak hükümlerin de açıkça düzenlendiği ve İİK. mad. 150/g'de, İİK. mad. 150/d'nin kıyasen uygulanacak hükümler arasında bulunmadığı, kıyasen uygulanacağı belirtilen İİK. mad. 92 de dahil diğer maddelerin ancak takibin kesinleşmesinden sonraki safhada uygulanabileceği, itiraz üzerine durması gereken takiplerde icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirlerin uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği ve ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulün muhafazaya alınmayacağı-

        8. HD. 02.04.2013 T. 178/4852
        8. HD. 07.12.2012 T. 12001/11995

    Türk Gemi Sicili’ ne kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemilerin “menkul” hükmünde olduğu; icra müdürlüğünün vermiş olduğu “seferden men kararı” nın İİK.nun 92/III maddesi kapsamında “tedbir” niteliğinde olduğu-

        12. HD. 06.06.2011 T. 29835/11639

    Mal sahipleri tarafından taşınmazı kiralama yetkisi kiracıya devredilmiş olduğundan kiracı da bu yetkiye istinaden BK.nun 259 (şimdi; TBK.'nun 322.) vd. maddeleri uyarınca taşınmazın bağımsız bölümlerini şikayetçi ve diğer üçüncü şahıslara kiralamış olmakla bağımsız bir kira akti oluşturmuş olup, bu durumda alt kiracılar kiralayan konumunda olan bu şirkete karşı kira parasından sorumlu olacakları-

        12. HD. 17.02.2011 T. 33320/1169

    İcra müdürlüğü, kiracı olarak bulunan kişinin, bundan böyle kiralarını İİK. mad. 92/3 gereğince icraya ödemesi konusunda tarihli talimat yazısı göndermiş olup anılan haczin nokta haczi olduğu olduğundan, üçüncü kişi konumundaki kiracının bu konudaki şikayetini incelemeye talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin yetkili olduğu-

        12. HD. 22.06.2010 T. 3535/16197

    İcra müdürlüğü işlemine karşı çıkmayarak kabul eden kiracıların kiraları ödememesi halinde kiracıların icra müdürlüğünce tahliyesine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından, mahkemece İİK. mad. 92 nedeniyle kiracıların tahliyesine yönelik icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği-

        12. HD. 30.04.2007 T. 6116/8523

    İhalede satılan taşınmazın alıcı adına tescil edilebilmesi için, ihalenin kesinleşmiş olması gerektiği—

        12. HD. 06.10.2003 T. 15604/19240

    Taşınmazın haczedildiği tapuya şerh verildikten sonra, taşınmazı iktisap eden kimsenin aynen borçlu gibi sorumlu olacağı, ancak buradaki sorumluluğunun taşınmazın satış bedeliyle sınırlı olduğu; yeni malikin haczin kaldırılmasını isteyebilmesi için, asıl borç ve eklentileriyle takip giderlerini ödemesi gerekeceği–

        12. HD. 09.03.2003 T. 13467/4443

    Borçlunun başkasından kiraladığı taşınmazın icra dairesince başka bir kişiye kiraya verilip elde edilecek gelirin alacaklıya verilemeyeceği–

        12. HD. 12.04.1994 T. 4389/4601

    Taşınmazın ipotekli olmasının, ayrıca haciz edilmesini engellemeyeceği–

        12. HD. 05.03.1985 T. 12185/1949

 

İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemez. Satışı istenemeyecek mallar için kıymet takdiri, muh

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 2
Gösterim: 755
25 Eylül 2020, 15:50:32
Gönderen: nihatkaradas
su kanalizasyon idaresi harç muafiyeti yazısı

Başlatan By-leyl-i LalForumun Harç & Vergi Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 2219
20 Temmuz 2014, 23:06:47
Gönderen: By-leyl-i Lal
Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 749
31 Ağustos 2018, 21:28:38
Gönderen: Deniz034
Oteldeki Malların Haczi istihkak

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 632
26 Eylül 2018, 21:21:59
Gönderen: Deniz034
3. Kişideki Alacağı Haczedilen Borçlunun Şikayet Hakkı

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2807
02 Nisan 2014, 23:29:51
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32