Gönderen Konu: İİK'nın 100. Maddesine Göre Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili  (Okunma sayısı 404 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

    Haciz sıra cetvelinde işçi alacağının İİK. mad. 100'deki koşulları taşıması halinde, ilk hacze iştirakin mümkün olduğu ve bu durumda aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılar arasındaki sıralamanın İİK. mad. 206 uyarınca yapılacağı- Haciz sıra cetvelinde, imtiyazlı işçi alacağının belirlenmesinde, esas alınması gereken sürenin, İİK. mad. 140/3 uyarınca, hacizden önceki bir yıllık süre olduğu- İşçilerin hacizden önceki bir yıl içerisinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil iş ilişkisine dayanan tüm alacaklarının, hacze iştirak halinde birinci sırada pay alacağı, buradaki bir yıllık sürenin tespitinde, İİK. mad. 206/5 uyarınca, işçi alacağı hakkında açılmış olan davanın devam ettiği sürenin hesaba katılmayacağı-

        23. HD. 08.07.2020 T. 8796/2539

    Kamu hacizlerinin, paylaşıma konu bedelin icra dosyasına girmesine kadar garameten paylaşıma intikal edeceği- Mahkemece, davalı alacaklının satış tarihinde önce borçlu hakkında takip yapıp yapmadığı ve haciz uygulayıp uygulamadığı hususlarının araştırılması gerektiği, davalı tarafından alacak miktarının sehven eksik bildirilmiş olmasının davacıya bir hak vermeyeceği-

        23. HD. 02.07.2020 T. 985/2424

    Sıra cetveline şikayetin bozma kararına uyularak-

        23. HD. 30.06.2020 T. 49/2346

    Birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-

        12. HD. 08.06.2020 T. 5516/4074

    Alacaklının, dava konusu taşınmaz kayıtlarına haciz uygulatarak satış talebinde bulunması ve satış avansını yatırmasına rağmen mahkemece satış kararının iptal edilmesi gerekçe gösterilerek alacaklının yinelediği satış talebinin icra müdürlüğü tarafından reddedilmesinin; alacaklının İİK'nın 106’ıncı maddesinde söylenen süre içinde satış talebinde bulunmuş olması ve 59’uncu maddesi uyarınca satış masrafını yatırmış olması yani kanuni gerekleri yerine getirmiş olduğu ve haczin hala ayakta olduğu kabul edildiği için yersiz olduğu-

        23. HD. 04.06.2020 T. 8650/1936

    Birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği- Açtıkları tasarrufun iptali davasında, mahkemece ihtiyati haciz kararı verildiğini ve bu kararın taşınmaz kayıtlarına işlendiğini ileri süren şikayetçi haciz alacaklısının geçerli haczinin bulunup bulunmadığı icra müdürlüğünce yapılacak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde tartışılacağından, itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiği, bu aşamadan önce haczin geçerli olup olmadığının tartışılamayacağı-

        12. HD. 09.12.2019 T. 15141/17563

    HMK. mad. 322/2 uyarınca, "paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hâllerde, hâkimin satış için bir memuru görevlendireceği, taşınır ve taşınmaz malların satışının İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılacağı”- Satış memurunun, satışı yaptıktan sonra İİK. mad. 140 vd. uyarınca "sıra cetveli" düzenlenmesi için İİK. 100. maddesine göre bilgileri toplaması, satış bedeli üzerinde hacizler mevcut olması halinde ilk haczi koyan icra dairesine satış bedelini göndermesi ve bu şekilde sıra cetvelinin düzenlenmesi sağlanması gerektiği- Yetkisiz yerde düzenlenen belgenin sıra cetveli olarak kabul edilemeyeceği-

        23. HD. 20.02.2019 T. 2492/578

    Birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği, alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak hususlar olup bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina etmesinin mümkün olmadığı-

        12. HD. 22.01.2019 T. 5130/696

    İİK'nın 140/2. maddesine göre haciz sıra cetvelindeki alacaklıların Kanun'un 206. maddesinde hangi sıraya alınacaklarsa o sıraya kaydedileceği, bu maddeye göre işçi alacağının rüçhanlı olabilmesi için ilk hacze İİK'nın 100. maddesi uyarınca iştirak şartının oluşması gerekeceği, bu durumda işçinin haciz tarihinden geriye 1 yıl içinde (davada geçen süre hariç) oluşmuş işçi alacaklarının ilk hacizden önce ödenmesi gerekeceği-

        23. HD. 04.12.2018 T. 1272/5629

    "Şikayet olunanların alacaklarının diğer malların satışından karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi" gerektiği gerekçesiyle verilen bozma üzerine "yapılan sıra cetvellerinde iddia edildiği gibi davalılara mükerrer ödeme yapılmadığı gibi .. sayılı dosyasında yapılan sıra cetveline alınarak Vergi Dairesine yapılan 157,69 TL'nin 6183 s. K. gereğince borçlunun borcuna karşılık ödendiği, davacının tasarrufun iptali kararlarından dolayı haciz konulmadığından İİK'nın 100, 138, 140 ve 206. maddelerine göre sıraya alınamayacağı, sıraya alınmamasının kanun gereği olduğu, her iki sıra cetvelinin de yasal düzenlemelere göre tanzim edildiği ve usulsüzlük olmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğu-

        23. HD. 06.11.2018 T. 2607/5147

    Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmalı ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği, alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak hususlar olup bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina etmesinin mümkün olmadığı, bir başka anlatımla alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerektiği, somut olayda, icra müdürlüğünce yapılacak işin, dosyadaki mevcut bedelin, sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesinden ibaret olduğu-

        12. HD. 08.10.2018 T. 13840/9327

    Sıra cetveli düzenlenirken bedeli paylaşıma konu mal üzerine konulan ilk kesin haciz ile buna iştirak edebilecek hacizlerin dikkate alındığı, İİK'nun 100. maddesinde hacze iştirak edebilecek alacaklıların ellerinde bulundurması gereken belgelerin neler olduğunun belirtildiği, haciz tarihi daha sonra olan şikâyet eden davacının takip dayanağının kambiyo senedi olduğu ve bu belgenin İcra ve İflâs Kanunu'nun 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı, satış bedelinden artan bir para bulunmadığından sıra cetvelinde bu alacağa pay ayrılamayacağı-

        23. HD. 11.09.2018 T. 127/4121

    Alacaklılara pay ayrılırken bedeli paylaşıma konu malın satıldığı tarihteki anapara, fer'iler ve takip masrafından oluşan toplam alacak miktarının, satış tarihi itibariyle hesaplanması gerektiği- Takibe dayanak ilamın bozulması üzerine satış bedelinin dağıtımı yapılamamış, ipoteğin, satıştan sonra, şikayetçiye temlik edildiği anlaşılmış olmakla, satışın temlikten önce yapıldığı sabit olduğundan, şikayetçiye ödenecek bedel temlik miktarını geçemeyeceği- İİK. mad. 142/a  uyarınca, sıra cetveli kesinleşmeden satıştan arta kalan bedelin paylaştırılması yapılamayacak ise de, teminat yatırmak suretiyle bedelin paylaşımı mümkün olduğundan ve şikayetçiye temlik miktarı dışında bedel ödenmesi mümkün görülmediğinden, yapılan paylaştırmanın esasa uygun olduğu-

        23. HD. 24.05.2018 T. 10097/3340

    İcra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın takip alacaklısına ödenmesinin yasal olmadığı, öte yandan, şikayetçinin iddialarının ise; sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz etmesi halinde inceleneceği, hal böyle olunca, mahkemece, İİK.'nun 17/2. maddesi hükmü doğrultusunda, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamaması nedeniyle, İİK.'nun 140.maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 04.05.2018 T. 31304/4247

    İhtiyati haczin alacağın tamamına ilişkin olarak alınacağı veya icra takibinin alınan ihtiyati hacizle bağlı olarak yapılacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığı-

        23. HD. 13.03.2018 T. 9459/2160

    Trafik sicilinin yasayla aleni olduğu kabul edilmiş sicillerden olmadığı ve bu sicilde güven ilkesinin de benimsenmediği- İyiniyetin tespitinde tacirler için ağırlaştırılmış kuralların da bulunmadığı- Tescil ve trafik belgelerinin de hak sahipliğini gösterdiğine dair yasal bir düzenleme bulunmadığı gibi bu belgeler üzerindeki rehin kayıtlarının da mutlak bir bağlayıcılığı olmadığı- Şikayet olunanın hapis hakkının, sarfedilen emek ve malzeme ile aracın servise gelmesi ile tamirinin tamamlanması arasında oluşacak değer farkı üzerinde önceliğinin bulunduğu- Şikayetçinin, şikayet olunanın alacağının tutarına itirazının bulunmadığı gözetildiğinde, aracın tamirden önceki değerlerinin İİİK. mad. 128/a kıyasen uygulanarak tespiti ile gerek muhammen değer ve gerek satış değerleri oranlanarak belirlenecek artı değer üzerinden şikayet olunan alacağına öncelik vermek gerektiği, bütün bedel üzerinde öncelik verilmesinin hatalı olduğu-

        23. HD. 05.03.2018 T. 8825/2076

    İşçi alacakları iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK. mad. 100'deki koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-

        23. HD. 01.03.2018 T. 8835/2020

    Müflis borçlunun alacağa mahsuben ipotek alacaklısına ihale edilen taşınmazının tapu kaydında ipotek dışında Organize Sanayi Bölge müdürlüğü lehine konulmuş şerh ile ayrıca hacizler ve taşınmaza ait başkaca borçlar da bulunduğuna göre, şikayetçi iflas idaresinin iddialarının yapılacak sıra cetvelinde tartışılmasının mümkün olacağı- Organize Sanayi Bölge alacağının ihale bedelinden öncelikle ödenmesine yönelik müdürlük işlemi isabetsiz olduğundan, mahkemece, bu işleminin iptali ile paranın sıra cetveli yapılmak üzere iflas masasına gönderilmesine karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 13.02.2018 T. 27900/1199

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32