Gönderen Konu: İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi  (Okunma sayısı 491 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamlı takipte, İİK mad. 150/b uyarınca kira bedellerinin takip dosyasına ödenmesi işleminin, (iflasın ertelenmesi ve) konkordato mühleti verilmesi talebinde muhafaza tedbiri olarak değerlendirilemeyeceği- Konkordato talebini inceleyen asliye ticaret mahkemesinin tedbir kararında açıkça yer almayan "kira gelirlerinin,  konkordato projesi içerisinde yer alıp almadığının" yorum yolu ile icra mahkemesince değerlendirme konusu yapılamayacağı- Borçlunun kira gelirlerinin konkordato projesi içerisinde yer aldığı, dolayısıyla kira gelirlerinin icra takip dosyasına yatırılmasının konkordato mühletinden beklenen amacı sonuçsuz bırakacağı iddiasını ancak kesin konkordato mühletini veren asliye ticaret mahkemesinde ileri sürerek bu konuda tedbir kararı verilmesi ve verilen tedbir kararının aksine müdürlükçe işlem yapılması halinde bu hususu şikayet konusu edebileceği-

        10. ADANBAMHD. 04.12.2019 T. 2765/1945

    İflas dairesince, ipotekli taşınmazın kira bedellerinin ipotekli takip dosyasına gönderilmesi talebinin reddine ilişkin kararının İİK.'nun 185. madde hükmü karşısında usul ve yasaya aykırı olduğu, MK'nun 863. maddesine göre kiraya verilmiş taşınmaz üzerindeki rehnin kapsamına, anılan maddedeki şartları taşıyan kira bedellerinin de gireceği, o halde, ilk derece mahkemesince; şikayetin kabulü ile müdürlük kararının iptaline karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 27.06.2019 T. 8698/11376

    İİK. mad. 150/b uyarınca, kiracının, kendisine tebligat yapılmadan önce kira bedelini mal sahibine (borçluya) ödediğini bildirmesi üzerine ortaya çıkan uyuşmazlığın icra mahkemesince çözümlenmesi gerektiği- HMK. mad. 297 gereğince, şikayetçi 3. kişinin ödeme iddiası yönündeki talepleri, TMK'nun 863/3. maddesi koşulları ile birlikte değerlendirilerek incelenip, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği, ödeme iddiası hiç değerlendirilmeden eksik inceleme ile hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 13.11.2018 T. 8062/11376

    Mahkemece, üçüncü kişinin 01.09.2007-10.07.2008 tarihleri arasındaki kira borcundan sorumlu olduğu ve yıllık kira bedelinin 225.000 USD olduğunun kabulünün gerektiğinden yetersiz rapora dayalı hüküm tesisinin isabetsiz olduğuna ve KDV'ye ilişkin şikayet hakkında da olumlu-olumsuz bir karar verilmesi gerektiğine dair bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş olmasına rağmen, takip alacaklısının taraf olmadığı menfi tespit kararının esas alınarak üçüncü kişinin bozma ilamında belirtilen döneme ilişkin kira borcunun bulunmadığına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 29.05.2018 T. 30658/5421

    Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip tarihinden itibaren rehnedilen taşınmazların kira gelirleri rehin kapsamında olduğundan ve takip borçlusunun iflasına karşın takibe devam edildiğinden bahse konu kira gelirlerinin iflas masasına giren kalemlerden biri olduğunun kabulü mümkün olmadığından, mahkemece, İİK.nun 150/b maddesi uyarınca kiracılara muhtıra tebliğ edildiği tarihten itibaren kira bedellerinin rehin kapsamında olduğundan bahisle bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, ipotekli taşınmazın kira getirisinin İİK.nun 184. maddesi uyarınca iflas masasına dahil olması gerektiğinden bahisle şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 07.05.2018 T. 8763/4296

    Bir taşınmazın haczinin, onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsayacağı- İİK. mad. 92/3 uyarınca, icra dairesince taşınmazın haczi halinde kiracıya da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı-

        12. HD. 22.02.2018 T. 474/1767

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde, İİK'nun 150/b maddesine göre, ipotekli taşınmaz kiracılarına, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesinin, İİK'nun 159/1. maddesi kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp, ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde ve bunun doğal sonucu olan bir işlem olduğu-

        12. HD. 20.03.2017 T. 12827/4194

    İpotek konusu taşınmazda, İİK'nun 150/b maddesi uyarınca (muhataba) muhtıra çıkartılmasının ancak kira ilişkisinin mevcut olması halinde mümkün olduğu-

        12. HD. 20.06.2016 T. 15061/17279

    İİK. mad. 150/b uyarınca kiracının, kendisine tebligat yapılmadan önce kira bedelini mal sahibine (borçluya) ödediğini bildirmesi üzerine ortaya çıkan uyuşmazlığın icra mahkemesince çözümlenmesi gerekeceği- Mahkemece, HMK. mad. 297 gereğince, şikayetçi 3. kişinin ödeme iddiası yönündeki taleplerinin, TMK. 863/3 koşulları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği; ödeme iddiası hiç değerlendirilmeden hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 07.06.2016 T. 13029/16014

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde İİK'nun 150/b maddesine göre ipotekli taşınmaz kiracısına işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesi İİK. mad. 159/1 kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde ve bunun doğal sonucu olan bir işlem olduğundan iflasın ertelenmesi davasında alınan tedbir kararına aykırı olmadığı-

        12. HD. 09.05.2016 T. 11508/13543

    Kiracı şirket hakkında İİK.nun 150/b maddesi uyarınca kira paralarını icra dosyasına yatırması için muhtıra tebliğ edildiğine göre, adı geçen kiracı şirketin, bu tarihten sonra kira paralarını icra dosyasına ödemesi gerekeceği- Kiracı 3. kişi, anılan yazıya yönelik şikayetini icra mahkemesine bildirmişse de, şikayetin dava şartı yokluğundan reddedildiği görüldüğünden, bu durumda icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi gerekmediğinden ve İİK . mad. 150/b uyarınca, ipotekli taşınmaz kiracısına, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesi, İİK. mad. 159/1 kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp, ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde olduğundan, ipotekli taşınmazda kiracı olan 3. kişinin muhtıranın tebliğinden itibaren kira paralarını icra dosyasına ödememesi nedeniyle, İİK. mad.150/b (ve 356) uyarınca, alacaklının talebi ile kiracı hakkında haciz kararı verilmesi gerektiği- Mahkemece, alacaklı vekilinin icra mahkemesine başvurusundaki talebi doğrultusunda, İİK. mad. 150/b maddesi gereğince kira paralarını ödemeyen kiracıya,muhtıra tebliğ tarihinden itibaren işleyen ve ödenmeyen kira bedellerini dosyaya yatırması, kira paralarını ödemediği takdirde aleyhine haciz uygulanacağı hususunda muhtıra gönderilmesine karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 06.10.2015 T. 20433/23261

    Üçüncü kişinin kira paralarının dosyaya ödenmesi hususunda kendisine gönderilen muhtıra muhtıra ile ilgili olarak, icra müdürlüğü kararının iptaline ve borcun bulunmadığının tespitine karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece ileri sürülen hususların TMK. 863 ve İİK.150/b gereğince dinlenemeyeceğinden reddine karar verildiği anlaşılmakta olup, mahkemece, duruşma açılarak taraf teşkili sağlandıktan deliller toplandıktan sonra, TMK. 863/3. koşullarının da değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken; evrak üzerinde inceleme hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 22.04.2015 T. 998/11067

    Şikayetçi üçüncü kişi kiralanandan 10.07.2008 tarihinde yeni kira döneminden önce tahliye edildiğine göre, şikayetçi üçüncü kişinin yalnız 01.09.2007-10.07.2008 tarihleri arasındaki kira borcundan sorumlu olduğu, kira sözleşmesinde belirlenen yıllık kira bedeli 625.000 USD üzerinden, gerçekleştirilen toplam yatırım bedeli %10 oranında dilimler halinde 400.000 USD kira karşılığı olmak üzere mahsup edileceği kararlaştırıldığına göre, yıllık kira bedelinin de 225.000 USD olduğunun kabulünün gerekeceği, yetersiz rapora dayalı hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 19.03.2015 T. 3964/6485

    İİK. mad. 150/b gereğince kiracının ihtar üzerine kira paralarını icra dosyasına ödemek durumunda olduğu, bu bildirime rağmen kiralar icra dairesine ödenmezse, kiracı hakkında İİK. mad. 356 hükmü uygulanarak mahkemeden ayrıca hüküm alınmasına gerek kalmadan, ödemediği kira parası kiracıdan ‘haciz yolu’ ile alınacağı, takip hangi aşamada olursa olsun, icra dairesine yatan kira bedellerinin takip konusu alacağı karşıladığı taktirde icra müdürünün hemen kiracılara yaptığı bildirimi geri alması gerektiği, takip kesinleşmeden kiraların icra dosyasına ödenmesinin emredileceğinden, takibin kesinleşmesinden önce yatan kiraların alacaklıya ödenmeyip icra dairesi tarafından muhafaza edileceği, aksine tedbir niteliğindeki bu işlemin takibinin durmasına rağmen devam edeceği, ipotekli taşınmazın ihalesinin yapılmış olmasının da ihale kesinleşinceye kadar kira paralarının alacaklıya ödenmemek üzere icra dosyasına alınıp icra dairesi tarafından muhafazasına engel olmadığı, kiracının kira parasını ipoteğin paraya çevrilmesi yolu yapılan takip dosyasına yatırmasının yasaya uygun olup, kira borcundan kurtaracağı; çıkarılan muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczi istenilmiş, icra müdürlüğünce taşınmazın ihalesi yapıldığından bahisle alacaklı talebi reddedilmiş olduğundan, icra müdürünün red kararının İİK. mad. 150/b’ye uygun olmadığı, bu durumda alacaklının şikayetinin kabulü ile icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

        8. HD. 03.10.2013 T. 8135/14128

    Borçlu şirket tarafından iflasın ertelenmesi istemi ile açılan davaya ilişkin olarak, “erteleme talep eden davacı şirket hakkında, 'İİK’nun 206. maddesi 1. sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere, 6183 s. Kanuna dayalı olanları kapsar şekilde) her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil olmak üzere hiçbir icra takip işlemi yapılmaması, yapılan takiplerin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına' karar verilmiş ve söz konusu karar, açılan davaya ilişkin olarak karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK. mad. 101. vd.'nda belirtilen ihtiyati tedbire ilişkin bir karar olup, iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonraki düzenlemeleri içeren İİK. mad. 179/a ve b'de öngörülen tedbirle ilgisi bulunmadığından, mahkemece ihtiyati tedbir yolu ile icra takip işlemi yapılmamasına ve takiplerin durdurulmasına da karar verildiğinden İİK. mad. 150/b gereğince icra müdürünün ipotekli taşınmaza konu kira paralarının icra dosyasına ödenmesini istemesi yönündeki işleminin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

        8. HD. 10.09.2013 T. 7122/11562

    Alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibinde İİK. mad. 150/b uyarınca ipotekli taşınmazda kiracı olarak bulunan 3. kişi kiracılara kira bedellerini icra dosyasına yatırmaları yönünde muhtıra gönderilmiş, borçlu vekili, 'bu işlemin iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararına aykırı' olduğunu ileri sürerek 'iptali talebi' ile icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece şikayetin kabulü ile 'işlemin iptaline' karar verilmişse de, İİK. mad. 179b/2'de, erteleme sırasında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğini veya başlamış olan takiplere devam edilebileceği; ancak muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malın satışının yapılamayacağının düzenlenmiş olduğu, muhafaza tedbirlerinin, iflas talebini inceleyen ticaret mahkemesinin, borçlunun iyi niyetli olmaması, yeni malları kaçırmaya gizlemeye çalışması hallerinde, İİK. mad. 159/1 uyarınca aldığı tedbirler olup, bu tedbirlerin neler olduğunun kanunda sayılmadığı, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde, İİK. mad. 150/b gereğince, ipotekli taşınmaz kiracısına işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesinin, İİK. mad. 159/1 kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp, ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde ve doğal sonucu olan bir işlem olduğu, bu nedenlerle mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği-

        8. HD. 05.07.2013 T. 4924/10533

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonucu kiracıya, ödemelerin icra dairesine yapılması yönündeki muhtıranın 16.09.2010 tarihinde tebliğ edilmiş ve kiracı 01.06.2010 tarihinde başlayan yeni kira döneminde sözleşmede yazılı bir yıllık peşin ödeme şartına istinaden kira bedelinin ekli makbuzlarla kiraya veren vekiline 01.06.2010 tarihinde para ve ciro edilmiş çeklerle ödendiğini bildirmiş, bildirimini 16.09.2010 tarihinde icra dairesine yapmış, aynı gerekçelerle ve haczin kaldırılması istemi ile de icra mahkemesine başvurmuş olması karşısında, mahkemece, bir yıllık kira bedellerinin kiralayana peşin olarak ödendiğinin kanıtlandığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmişse de, icra dosyasına ibraz edilen kira sözleşmesinin taraflar arasında sonradan düzenlenmesi mümkün adi nitelikte sözleşme olması sebebiyle buna itibar edilemeyeceği ve bankalardan çeklerle ilgili müzekkere yazılarak araştırma yapılmış ise de, mevcut çekler ile makbuzlar arasında ve çeklerin ödendiği kişiler ile makbuzlarda adı geçen kişiler arasında herhangi bir bağlantının kurulamadığı, kira sözleşmesinde belirtilen bir senelik kiranın karşılığı ile ödeme belgeleriyle elde edilen rakamın örtüşmediği, bu durumda, İİK. mad. 150/b koşullarında ödeme resmi bir belge ile kanıtlanamadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceği-

        8. HD. 20.06.2013 T. 4470/9640

    İcra mahkemelerine yapılan şikayetin HMK’da düzenlenen dava niteliğinde olmadığı ve uygulanacak yargılama usulünün de İİK'nun da düzenlendiği nazara alınarak, şikayet üzerine verilecek kararlardan menfaati etkilenecek kişilerin resen tespit edilerek, kendilerine tebligat yapıldıktan, varsa başvuruya karşı cevapları alındıktan ve delilleri toplandıktan sonra şikayetin sonuçlandırılması gerektiği -

        8. HD. 03.06.2013 T. 4647/8284

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile kiracıya ödemelerin icra dairesine yapılması yönündeki 29.12.2010 tarihli muhtıra 04.01.2011 tarihinde tebliğ edilmiş, kiracının kira sözleşmesinin bitim tarihi olan 15.07.2012 tarihine kadarki kira bedellerinin sözleşme ve ek protokol gereği 03.02.2011 keşide tarihli çek ile ödendiğini bildirmiş olması karşısında, icra müdürünün istemi üzerine icra dosyasına ibraz edilen kira sözleşmesi ve ek protokol taraflar arasında sonradan düzenlenmesi mümkün adi nitelikte sözleşmeler olup bunlara itibar edilemeyeceğinden, ve 03.01.2011 tarihli ek protokolde ödeme aracı olarak bahsi geçen çekle ilgili ibraz edilen dekontta ise ödeme tarihi 04.02.2011 tarihli olduğundan ve bu tarih kiracıya kiraların icra dairesine ödenmesi yönündeki muhtıranın tebliğinden sonraki bir tarih olup muhtıranın tebliğ edildiği tarihten sonra kiracının icra dairesi yerine borçluya ödeme yapmakta haklı olduğu kabul edilemeyeceğinden, kiracının İİK. mad. 150/b gereği sorumluluğunun devam etmekte olduğu ve şikayetçi kiracının kira paralarının icra müdürlüğüne ödenmesine dair icra müdürü muhtırasının iptaline yönelik isteminin mahkemece reddi gerekeceği-

        8. HD. 11.03.2013 T. 1004/3144
        8. HD. 11.03.2013 T. 1000/3143

    İİK.’nun 150/b maddesine göre ipotekli taşınmaz kiracısına işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesi, İİK.’nun 159/I madde kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde ve bunun doğal sonucu olduğu-

        12. HD. 12.12.2011 T. 10192/27911
        12. HD. 31.05.2011 T. 30125/11187

    İpotekli taşınmazın kiracısı 3. kişiye İİK. mad. 150/b uyarınca kira paralarını icra dosyasına yatırması için yazı gönderildiğine göre, 3. kişinin bu tarihten sonra kira paralarını icra dosyasına ödemesi gerekeceği; kiracı 3. kişinin anılan yazıya yönelik şikayetlerini icra mahkemesine bildirmesi gerekeceği-

        12. HD. 03.10.2011 T. 1433/17417

    İİK.nun 150/b maddesi uyarınca muhtıra tebliğ edilen üçüncü kişinin, anılan muhtıraya yönelik olarak icra dairesine yaptığı itiraz sonuç doğurmayacağından, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurmasında hukuki yararı bulunmadığı gibi, anılan istemin yasal dayanağının da bulunmadığı-

        12. HD. 09.06.2011 T. 31321/12173

    İpotekli taşınmazda kiracı olduğu tartışmasız olan 3.kişinin muhtıranın tebliğinden itibaren kira paralarını icra dosyasına ödememesi nedeniyle İİK.nun 150/b maddesi göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 356.maddesine göre alacaklının talebi ile kiracı hakkında haciz kararı verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 15.02.2011 T. 27757/818

    İpotekli takip yaptıktan sonra ipotekli taşınmazdaki kiracının kira parasını takip dosyasına yatırmasını İİK. 150b uyarınca sağlamış olan ipotekli alacaklının, icra müdürlüğünden “yetki belgesi” alarak yeni dönemdeki kira parasının tespiti için sulh hukuk mahkemesinde “kira tespit davası” açabileceği-

        3. HD. 28.12.2009 T. 18326/21112

    Adi yazılı kira sözleşmesinin, vergi kaydının, SSK belgesinin, elektrik faturasının, su faturasının, telefon tesis belgesinin, vergi dairesi yoklama fişinin, sanayi sicil belgesinin, marka tescil belgesinin, kira ödeme makbuzlarının İİK.nun 135/2. maddesinde öngörülen ve kiracı sıfatını belgeleyen resmi belgelerden sayılmayacağı- İİK.nun 150/b maddesi uyarınca kira paralarının istenmesinin İİK.nun 132-135. maddelerindeki haklarını da ortadan kaldırmayacağı-

        12. HD. 03.07.2008 T. 11135/14204

    İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sebebiyle, kiracılık sıfatı süren şikayetçiye, İİK. 150/b gereğince yapılan tebligatın geçerli olduğu–

        . HGK. 06.06.2007 T. 12-313/331

    İİK’nun 150/b maddesi uyarınca kira paralarının istenmesinin İİK’nun 132 ve 135. maddelerindeki hakların kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği–

        12. HD. 10.05.2007 T. 6668/9451

    Kiracı ile kiralayan arasında resmi şekilde düzenlenmemiş olan (adi şekilde düzenlenmiş olan) kira sözleşmesine itibar edilemeyeceği—

        12. HD. 10.10.2006 T. 16006/18876

    «Borçlu tarafından ödenmesi gereken kiralananın üst hakkı bedelini borçlu adına ödediği ve bu miktarı kira parasına mahsup ettiği»ne dair kiracı tarafından ileri sürülecek iddianın yargılamayı gerektireceği—

        12. HD. 04.07.2006 T. 11858/14655

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde İİK. 150b maddesi uyarınca, ipotekli taşınmazın kiracısına "işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi" için, iflâsın ertelenmesi kararından sonra muhtıra (bildiri) gönderilebileceği–

        12. HD. 21.02.2006 T. 144/3220

    İİK’nun 150b uyarınca kiracıya «muhtıra» gönderilebilmesi için, taşınmazın borçlu tarafından kiraya verilmiş olmasının zorunlu bulunmadığından «kira parasının ödenmesi» yönündeki muhtıranın alt kiracıya gönderilmesi işleminin yasaya uygun olduğu-

        12. HD. 02.12.2003 T. 20016/23468

    Kiracı ile kiralayan arasındaki resmi nitelikteki kira sözleşmesinde «beş yıllık kira bedelinin kiralayana ödendiği»nin belirtilmiş olması halinde, bu döneme ilişkin kira parasının kiracıdan istenemeyeceği—

        12. HD. 31.10.2003 T. 17437/21280

    İİK’nun 150b uyarınca kiracıya «muhtıra» gönderilebilmesi için, taşınmazın borçlu tarafından kiraya verilmiş olması zorunlu bulunmadığından, 3. kişinin (alt kiracıların) «rehinli taşınmazı başka kişilerden kiraladığı» yönündeki şikayetinin dinlenemeyeceği-

        12. HD. 15.09.2003 T. 13687/17616

    İİK. 150b uyarınca, kiracı tarafından icra dairesine ödenmiş olan kiraların, takip kesinleşmeden alacaklıya ödenmeyip icra dairesince muhafaza edileceği—

        12. HD. 13.05.2003 T. 8060/10943

    İİK’nun 150b maddesi uyarınca yapılan ihbar ile, kiracıdan ihbarın tebliğ tarihinden sonraki kiraları icra dosyasına ödemesinin istenebileceği, önceki kiraların da aynı şekilde dosyaya yatırılmasının istenemeyeceği—

        12. HD. 28.03.2003 T. 3725/6659

    Kiracının ihtara rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmaması halinde, hakkında İİK’nun 356. maddesinin uygulanacağı—

        12. HD. 04.11.2002 T. 23888/22195

    Kira sözleşmesinde kira bedelinin «brüt» olarak yatırılacağının öngörülmüş olması halinde, alacaklının kiracıya «net» kira miktarını İİK. 150b uyarınca icra dosyasına yatırması için muhtıra gönderilmesini istemesi gerekeceği—

        12. HD. 17.09.2002 T. 16338/16980

    İİK’nun 150b uyarınca kiracıya «muhtıra» gönderilebilmesi için, taşınmazın borçlu tarafından kiraya verilmiş olmasının zorunlu bulunmadığı—

        12. HD. 03.06.2002 T. 10450/11711

    Borçlunun takibe itiraz ederek durdurmuş olması halinde de İİK. 150b uyarınca kiracının kira parasını takip dosyasına yatırması gerekeceği, bu suretle kiracının kira borcundan kurtulacağı—

        12. HD. 25.12.1996 T. 15851/16274

    İpotekli takiplerde, icra müdürlüğünce, alacaklının talebi üzerine, kiracılara muhtıra gönderilerek «kira paralarının bundan sonra icra dosyasına yatırılması»nın istenebileceği, ihalenin sonradan feshedilmiş olmasının, muhtıranın iptalini gerektirmeyeceği—

        12. HD. 20.11.1995 T. 16341/16238

    Kiralanan yer hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibin başladığı kendisine duyurulan kiracının, bu tarihten itibaren işleyecek kiraları icra dairesine yatırmak zorunda olduğu, kiralayanın temerrüt nedeniyle Tetkik Merciinden aldığı tahliye kararının infazını durdurmak için icra dairesine yatırdığı teminatı, İİY. mad. 150b uyarınca yatırması gereken bu kira parasına mahsup edemeyeceği—

        12. HD. 04.05.1988 T. 7888/5995

    Kiracının -İİK. 150b uyarınca- «kendisine tebligat yapılmadan önce kira bedelini mal sahibine (borçluya) ödediği»ni belirtmesi üzerine ortaya çıkan uyuşmazlığın - MK. 863 ve İİK. 132 çerçevesinde- icra mahkemesince çözümlenemeyeceği

        . İİD. 19.03.1963 T. 3425/3451

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32