Gönderen Konu: İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı  (Okunma sayısı 441 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

    Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince, İİK. mad. 150/d uyarınca takibin kesinleşmesi beklenmeden satış hazırlıklarına başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engelin bulunmadığı- Rehnin paraya çevirlmesi yoluyla takipte haciz aşaması olmadığından mahkemece bulunmayan bir haczin kaldırılmasına karar verilmesinin doğru olmadığı-

        12. HD. 04.07.2018 T. 4025/7350

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takipte, takip talebi üzerine icra dairesince İİK'nun 150/d maddesi uyarınca takibin kesinleşmesini beklemeden satış hazırlıkları işlemine başlanacağından, muhafaza ve kıymet takdiri işlemleri yapılmasında yasal bir engelin bulunmadığı-

        12. HD. 06.06.2018 T. 2110/5901

    Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince, İİK. mad. 150/d uyarınca, takibin kesinleşmesini beklemeden satış hazırlıkları işlemine başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmadığı-

        12. HD. 13.06.2017 T. 15290/9240

    Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince İİK'nun 150/d maddesi uyarınca takibin kesinleşmesini beklemeden satış hazırlıkları işlemine başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmadığı-

        12. HD. 21.03.2016 T. 32754/8198

    Taşıt rehninin, tescile tabi olduğundan diğer menkul rehinlerinden ayrılarak ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takiple benzer özellikler taşıdığı, İİK'nun 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemeler içinde yer almış ise de; İİK'nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİK'nun 150/d maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanması gerekeceği-

        12. HD. 13.11.2015 T. 16011/28060
        12. HD. 13.11.2015 T. 16008/28046

    Taşıt rehni, tescile tabi olduğundan diğer menkul rehinlerinden ayrılarak ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takiple benzer özellikler taşıdığı, İİK'nun 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemeler içinde yer almış ise de; İİK'nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİK'nun 150/d maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanmasının gerekeceği-

        12. HD. 13.11.2015 T. 16010/28048
        12. HD. 13.11.2015 T. 16009/28047

    İcra dairesinin, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlayacağı ve bu amaçla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtip, takibin kesinleşmesini beklemeden kıymet takdirini yaptıracağı- İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte borçlunun, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren takibe yönelik şikayet ve itiraz haklarının doğacağı ve ileri sürebileceği-

        12. HD. 08.06.2015 T. 7326/15723

    Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin ilamsız takiplerde, icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirler uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği, ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulun muhafazaya alınamayacağı gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiği-

        8. HD. 28.02.2014 T. 16387/3561

    Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin ilamsız takiplerde İİK. mad. 147 göndermesi ile uygulanması gereken İİK. mad. 62 ila 72 gereğince, süresi içinde yapılan itiraz ile takibin duracağı, yapılan takiple birlikte rehinli aracın kaydı üzerine rehinli takibe başlandığına dair şerh verilmesi mümkünse de; İİK. mad. 150/d'deki, satış hazırlıkları başlıklı kıymet taktiri ile ilgili hükmün, gayrimenkuller için uygulanacak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere ilişkin olduğu, müşterek hükümler arasında yer almadığı, İİK.nun 150/h maddesinden 153. maddeye kadar müşterek hükümler arasında belirtilen hususun düzenlenmediği, paraya çevrilme usulüyle ilgili atıf yapılan ve kıyasen uygulanacak hükümlerin de açıkça düzenlendiği ve İİK. mad. 150/g'de, İİK. mad. 150/d'nin kıyasen uygulanacak hükümler arasında bulunmadığı, kıyasen uygulanacağı belirtilen İİK. mad. 92 de dahil diğer maddelerin ancak takibin kesinleşmesinden sonraki safhada uygulanabileceği, itiraz üzerine durması gereken takiplerde icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirlerin uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği ve ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulün muhafazaya alınmayacağı-

        8. HD. 02.04.2013 T. 178/4852
        8. HD. 07.12.2012 T. 12001/11995

    Taşıt rehninde, borca itirazın, takip talebi ile birlikte takibin kesinleşmesi beklenmeksizin, taşıtın yakalanıp kıymet takdirinin yapılmasına engel teşkil etmeyeceği-

        12. HD. 18.06.2012 T. 5240/20901

    Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, borca itirazın, takip talebi ile birlikte takibin kesinleşmesi beklenmeksizin, taşıtın yakalanıp kıymet takdirinin yapılmasına engel teşkil etmeyeceği-

        12. HD. 14.06.2012 T. 4007/20704

    Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takiple ilgili rehinli araç hakkında borçlunun haciz ve yakalama kararının kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, icra takibi rehinin paraya çevrilmesi yoluyla olup, takip şekline göre haciz safhası olmadığından ve icra müdürlüğünce yapılmış bir haciz işlemi bulunmadığından, haczin kaldırılması isteminin konusunun olmadığı, İ.İ.K.’nun 150-d hükmüne göre takibin kesinleşmesi beklenmeden rehin konusu aracın yakalanarak muhafaza altına alınmasında da yasaya aykırı bir hususun bulunmadığı-

        12. HD. 20.02.2012 T. 1709/4097

    İcra dairesinin, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlayacağı ve bu maksatla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtip, takibin kesinleşmesini beklemeden kıymet taktirini yaptıracağı-

        12. HD. 05.07.2011 T. 32893/14415

    İİK. m. 150/ d maddesinin İİK. m.150/g maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, taşıt rehinlerinde de kıyas yoluyla uygulanabileceği, taşıt rehninde borca itirazın, takip talebi ile birlikte takibin kesinleşmesi beklenmeksizin, taşıtın yakalanıp kıymet takdirinin yapılmasına engel teşkil etmeyeceği-

        12. HD. 10.03.2011 T. 22528/3155

    Ceza mahkemesinin beraat kararı hukuk mahkemesini bağlamaz ise de, ceza mahkemesince belirlenecek maddi olgular hukuk mahkemesi yönünden de bağlayıcı olduğundan, rehinli aracın teslim edilmemesi nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi için açılan hukuk davasında, ceza mahkemesinde devam eden davanın kesinleşecek olan sonucunun beklenmesi gerekeceği–

        12. HD. 22.03.2010 T. 6801/3148

    İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde, icra dairesinin takip talebi üzerine -takibin kesinleşmesini beklemeden- taşınmazın kıymet takdirini yaptırabileceği—

        12. HD. 29.12.2003 T. 22619/26647

    İİK. 150d hükmünün ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde zaman kaybını önlemek amacıyla konulmuş olduğu—

        12. HD. 19.01.1998 T. 14607/57

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32