Gönderen Konu: İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü  (Okunma sayısı 356 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

İCRA VE İFLAS KANUNU

PARAYA ÇEVİRME USULÜ:
MADDE 150/g.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/72 md.; Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/24 md.)

Satılması istenen rehin hakkında 92 nci maddenin üçüncü fıkrası ve 93, 96, 97, 97/a, 98 ve 99 uncu maddeler ile 112'den 137 nci maddeye kadar olan hükümler kıyas yolu ile uygulanır.İÇTİHATLAR

    Davacı üçüncü kişi vekilinin takibin taliki veya devamı için karar verilmek üzere dosyanın mahkemeye gönderilmesi talebinin reddi işleminin iptalini talep ettiği dilekçesinde alacaklı ve borçluyu taraf olarak göstermeyip hasımsız olarak davayı açması ve maktu harç yatırması halinde istemin şikayet olarak kabul edilmesi gerektiği- Dava konusu yapılan mahcuz mallara ilişkin istihkak davasının devamı sırasında mahcuzların ihale ile alacaklıya alacağına mahsuben satılmasının istihkak davasını konusuz bırakmayacağı ve onu satış bedeline dönüştüreceği-

        8. HD. 12.06.2019 T. 6669/5796

    Bir tek alacak için birden fazla taşınmaz üzerinde her biri alacağın tamamına teminat (güvence) teşkil etmek üzere rehin yükü taşınmazlar arasında paylaşılmadan kurulan rehine toplu rehin, kollektif rehin, müşterek rehin veya birlikte rehin denileceği ve bu rehinin amacının, tek bir alacağın tamamının, birden fazla taşınmaz ile tahsil edilmesi olduğu- Somut olayda, dava konusu taşınmazlar üzerinde kurulu ipoteklerin; toplu ipotek olması nedeniyle, alacaklı tarafından tüm taşınmazlar hakkında takip yapılması gerektiği-

        12. HD. 21.03.2019 T. 3970/4995

    Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince, İİK. mad. 150/d uyarınca takibin kesinleşmesi beklenmeden satış hazırlıklarına başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engelin bulunmadığı- Rehnin paraya çevirlmesi yoluyla takipte haciz aşaması olmadığından mahkemece bulunmayan bir haczin kaldırılmasına karar verilmesinin doğru olmadığı-

        12. HD. 04.07.2018 T. 4025/7350

    Taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince, İİK. mad. 150/d uyarınca, takibin kesinleşmesini beklemeden satış hazırlıkları işlemine başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmadığı-

        12. HD. 13.06.2017 T. 15290/9240

    Taşıt rehni, tescile tabi olduğundan diğer menkul rehinlerinden ayrılarak ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takiple benzer özellikler taşıdığı, İİK'nun 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemeler içinde yer almış ise de; İİK'nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİK'nun 150/d maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanmasının gerekeceği-

        12. HD. 13.11.2015 T. 16010/28048
        12. HD. 13.11.2015 T. 16009/28047

    İtiraz üzerine durması gereken takiplerde icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirler uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği ve ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulun muhafazaya alınamayacağı-

        8. HD. 16.10.2014 T. 621/18508

    TMK'nın 873/3. madde hükmü aynı alacak için birden fazla taşınmazın rehnedilmesi halinde, bunların paraya çevrilmesi sırasında bazı hileli işlemlerin önlenmesi amacıyla konulmuş olup, özellikle rehin edilenin bir veya birkaçının borçlu olmayan bir kimseye ait olması halinde bu ihtimalin daha fazla olduğu, rehinli taşınmazlardan borçluya ait olanlar ilk önce satılacağı, bunların satışından elde edilen bedelin alacağı karşılamaması halinde icra memurunun üçüncü kişilere ait taşınmazları TMK. 873/3'deki takdir hakkını kullanarak satacağı; taşınmazların tamamı aynı kişiye aitse icra memurunun bunların satılması zorunlu olanlarını, farklı kişilere aitse tümünü satması gerektiği- Uyuşmazlıkta; aynı alacak için birden fazla taşınmazın rehnedilmesine rağmen, taşınmazların tamamı için rehnin paraya çevrilmesi isteminde bulunması gerekirken, rehinli taşınmazların her biri için ayrı ayrı icra takibine başlanmış ve icra takiplerinden birinde ipotekli taşınmazın satışının istenmediği, ancak, ipotekli taşınmazın maliki tarafından, takip dosyasında bulunan taahhüd uyarınca taksitler halinde ödemenin başlandığı tahsilat makbuzlarından anlaşıldığından; mahkemece, toplu rehne konu taşınmazlardan bu dosyada ipotek limitini aşar şekilde belirlenen borcun taahhütnamede belirtilen haricen tahsil ve taksitle yapılan ödemeler toplamının en son ödeme tarihi itibariyle dosya borcu olan üst sınır ipotek limitini karşıladığının belirlenmesi halinde, davanın reddine karar verilmesi; kısmen karşıladığının belirlenmesi halinde ise, kalan kısımla ilgili davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, ipoteğin üst sınır ipoteği olduğu hususu gözardı edilerek ve henüz ödemeler tamamlanmadığı ve ipotek limitine ulaşıp ulaşmadığının belli olmadığı ve bu hususlar bilirkişi raporundan da anlaşıldığı halde, üst sınırı karşılar miktarda ödeme yapıldığı da kabul edilmek suretiyle, hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu-

        23. HD. 16.06.2014 T. 5460/4623

    Şikayetçinin takip talebinde ve bu talebe dayanılarak düzenlenen ödeme emrinin ön yüzünde, rehnedilenin ve malikinin belirtilmesi istenilen beş nolu bentte, adı-soyadı ve adresinin yazılı olduğu, anılan ipotekli taşınmaz malikine de ödeme emrinin tebliğ edildiği görülmekle, malikin de borçlu olarak takip talebinde ve ödeme emrinde gösterildiğinin kabulü gerektiği, aksi görüşün aşırı şekilcilik olup, hak kaybına sebebiyet vereceği- İleride gerçekleşecek veya gerçekleşmesi muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen ve MK.nun 851 ve 881.maddelerinde ifadesini bulan azami had (üst sınır) ipoteğinde borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan taşınmazın ne miktar için teminat oluşturacağının ipotek akit tablosunda limitle sınırlanabileceği, ipoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlunun sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacağı-

        12. HD. 24.04.2014 T. 9429/12073

    Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin ilamsız takiplerde, icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirler uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği, ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulun muhafazaya alınamayacağı gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiği-

        8. HD. 28.02.2014 T. 16387/3561

    İpotek akit tablosunda yer almasa da, TMK'nun 862/1 ve 686/1. maddeleri gereğince taşınmaz rehni kapsamında yer alan teferruat (eklenti) niteliğindeki taşınırların taşınmazla birlikte satılmasının zorunlu olduğu-

        12. HD. 11.02.2014 T. 35958/3330

    Toplu rehine konu taşınmazların birinin satışı ile dosyaya yatırılan paranın o tarih itibariyle hesaplanacak dosya borcunu karşıladığının belirlenmesi halinde ilamsız takibin iptaline karar verilmesi ve 2. taşınmazla ilgili satışın durdurulması gerekeceği-

        8. HD. 31.12.2013 T. 21690/20428

    Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin ilamsız takiplerde İİK. mad. 147 göndermesi ile uygulanması gereken İİK. mad. 62 ila 72 gereğince, süresi içinde yapılan itiraz ile takibin duracağı, yapılan takiple birlikte rehinli aracın kaydı üzerine rehinli takibe başlandığına dair şerh verilmesi mümkünse de; İİK. mad. 150/d'deki, satış hazırlıkları başlıklı kıymet taktiri ile ilgili hükmün, gayrimenkuller için uygulanacak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere ilişkin olduğu, müşterek hükümler arasında yer almadığı, İİK.nun 150/h maddesinden 153. maddeye kadar müşterek hükümler arasında belirtilen hususun düzenlenmediği, paraya çevrilme usulüyle ilgili atıf yapılan ve kıyasen uygulanacak hükümlerin de açıkça düzenlendiği ve İİK. mad. 150/g'de, İİK. mad. 150/d'nin kıyasen uygulanacak hükümler arasında bulunmadığı, kıyasen uygulanacağı belirtilen İİK. mad. 92 de dahil diğer maddelerin ancak takibin kesinleşmesinden sonraki safhada uygulanabileceği, itiraz üzerine durması gereken takiplerde icra müdürlüğünce takiple birlikte kıymet taktiri için veya başka gerekçelerle rehin konusu aracın yakalanıp muhafaza altına alınması yönünde tedbirlerin uygulanamayacağı, belirtilen tedbirlerin ancak takibin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olması halinde uygulanabileceği ve ilamsız takipte takip kesinleşmeden rehinli menkulün muhafazaya alınmayacağı-

        8. HD. 02.04.2013 T. 178/4852
        8. HD. 07.12.2012 T. 12001/11995

    Taşıt rehninde, borca itirazın, takip talebi ile birlikte takibin kesinleşmesi beklenmeksizin, taşıtın yakalanıp kıymet takdirinin yapılmasına engel teşkil etmeyeceği-

        12. HD. 18.06.2012 T. 5240/20901

    Üzerinde rehin tesis edilmiş bulunan araçlar hakkında yapılan "rehnin paraya çevrilmesi" yolu ile takip kesinleşmeden de -İİK. 150/d maddesi kıyasen uygulanarak alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğünce "rehinli aracın yakalanması" (trafikten men'i) için Trafik Müdürlüklerine teskere yazılabileceği-

        12. HD. 15.04.2010 T. 28145/9248

    İİK’nun 150/d maddesinin, İİK’nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilerek, İİK’nun 150/d maddesinin taşınır (taşıt) rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanarak takibin kesinleşmesi beklenmeden, rehine konu taşıtın yakalanıp kıymet takdirinin yapılması gerekeceği–

        12. HD. 16.07.2009 T. 8066/16199
        12. HD. 01.03.2007 T. 435/3548

    Alacaklı bankanın, alacağına karşılık borçlu ve kefiline ait taşınmazları cebri icra yolu ile satın alması halinde, KDV ödemekten muaf olduğu–

        12. HD. 26.05.2009 T. 3555/11111

    Henüz rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlamadan (dolayısıyla paraya çevirme aşamasına geçirmeden) istihkak iddiasının incelenemeyeceği- Hapis hakkının kanundan doğan bir tür rehin hakkı olduğu–

        12. HD. 05.03.2009 T. 22953/4625

    Hapis hakkının, kanundan doğan bir tür ‘rehin hakkı’ olduğu; alacaklının hapis hakkını ‘taşınır rehininin paraya çevrilmesine ilişkin yol’ ile, İİK’nın 145 vd. maddelerine göre takip konusu yapılabileceği–

        12. HD. 05.03.2009 T. 22953/4625

    Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle gerçekleşen ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğu- Kredi alacağından dolayı yaptığı icra takibi üzerine borçluya ait taşınmazı alacağına mahsuben almış olan bankanın KDV uygulamasından muaf olduğu–

        12. HD. 01.06.2009 T. 4211/11715
        12. HD. 20.01.2009 T. 20442/1967

    İİK’nun 45. maddesinin ‘borçlu’lar için getirilmiş bir kural olup ‘kefil’ler hakkında uygulanamayacağı–

        12. HD. 30.10.2008 T. 14980/18769
        12. HD. 17.10.2008 T. 19374/17708
        12. HD. 22.04.2008 T. 5728/8495
        12. HD. 28.11.2006 T. 19135/22450
        12. HD. 17.10.2006 T. 16268/19368
        12. HD. 19.09.2006 T. 13596/16612
        12. HD. 12.04.2005 T. 4456/7854

    Gerek İİK’nun 45. maddesinin, gerekse İİK’nun 257/I. maddesindeki düzenlemelerin, borçlu ile ilgili düzenlemeler olup, takip ya da ihtiyati haciz konusu alacağın kefillerinin bu hükümlerden yararlanamayacağı, kefillere ilişkin özel düzenleme BK’nun 487/I. maddesinde yer aldığından, bu madde gereğince kefilin borçlu ile beraber ‘müteselsil kefil’ ve ‘müşterek/müteselsil borçlu’ sıfatıyla veya başka bir sıfatla borcun infazını üstlenmiş olması halinde, alacaklının asıl borçluya müracaat ve rehinleri paraya çevirtmeden önce, kefiller aleyhine de takipte bulunabileceği–

        11. HD. 21.10.2008 T. 10793/11601

    İİK’nun 75. maddesinin ‘asıl borçlu’lar ile ilgili düzenleme içermekte olup, alacağı rehin ile temin edilmiş olan kimsenin ‘rehin veren’ hakkında doğrudan doğruya genel haciz yolu ile takibe geçilmesini önlediği ve rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusunun, iflasa tabi şartlardan olsa bile, alacaklının yalnız ‘rehinin paraya çevrilmesi yolu ile’ takip yapılabileceğini belirtmekte olduğu, bu maddedeki kuralın ‘kefil’ler hakkında uygulanamayacağı–

        12. HD. 16.10.2008 T. 20638/17588

    İİK’nun 149/a’da (ve bu maddenin göndermede bulunduğu İİK. 33’de) borçlunun itirazının kabul ya da reddi halinde, borçlu (alacaklı) lehine/aleyhine %40 tazminata hükmedilemeyeceği–

        12. HD. 15.07.2008 T. 13788/15190
        12. HD. 16.06.2008 T. 9824/12524
        12. HD. 15.11.2007 T. 16745/21223

    4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/III. Maddesi uyarınca; alacaklı bankanın, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça, kefiller hakkında takip yapamayacağı–

        12. HD. 26.05.2008 T. 10250/10557

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip sonucunda, ipotekli taşınmazı alacağına mahsuben satın almış olan alacaklı T. Vakıflar Bankası A.Ş.’nin, KDV’den sorumlu olup, damga vergisinden sorumlu olmadığı–

        12. HD. 17.01.2008 T. 22284/396

    Taşınmaz üzerindeki ipoteğin, takip alacaklısı adına kurulmuş olması halinde, satış bedelinin, ipotek miktarını aşmasının zorunlu olmadığı–

        12. HD. 10.10.2007 T. 18725/18315

    Alacağına mahsuben ipotekli taşınmazı satın alan İş Bankasının ‘vekalet harcı’ ile ‘başvurma harcı’ndan muaf olmadığı–

        12. HD. 14.06.2007 T. 9213/12014

    Şikayetçiye, icra dosyasında daha önce tebligat yapılmış olan en son adresinde satış ilanının tebliğe edilememiş olması halinde, yapılmış olan ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği–

        12. HD. 24.05.2007 T. 7958/10742

    Kredi sözleşmesinin ‘müteselsil kefili’ tarafından, alacaklı yararına verilen araç rehninin ‘kefaletin teminatı’ olarak mı, yoksa ‘kredi sözleşmesi borcunun teminatı’ olarak mı verildiğinin açıklığa kavuşması gerekeceği–

        12. HD. 24.04.2007 T. 5702/7924

    Rehinli alacaklının, rehin tutarının borcu ödemeye yetmemesi halinde kalan alacağı için borçlusu hakkında ‘iflas’ ya da ‘haciz’ yolu ile takip yapabileceği–

        11. HD. 16.02.2007 T. 824/2980
        19. HD. 17.11.2000 T. 5107/7867

    Taşınmazın, ipoteğin kapsamında bulunan teferruat ve tamamlayıcı parçaları ile birlikte takdir edilen kıymeti üzerinden satışa çıkarılması gerekeceği-

        12. HD. 30.01.2007 T. 23833/1458

    İpotekli alacaklının, ipotekten açıkça feragat etmeksizin ipotekli taşınmazın, ipotek bedeli altında satılmasını isteyebileceği—

        12. HD. 16.01.2007 T. 22593/209

    Alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklının mahkemede “alacak davası” açıp, alacağı ilamı –“tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla”- yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip konusu yapabileceği—

        12. HD. 05.12.2006 T. 20260/23072

    İİK. 129/I uyarınca, taşınmazın birinci ihale günü satılabilmesi için, artırma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin ileri sürülen en yüksek peyin) taşınmazın tahmin edilen değerinin % 60’ını bulması, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa, onların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da karşılaması gerekeceği (yoksa; artırma bedelinin bunların hepsinin toplamından fazla olması gerekmediği)—

        12. HD. 30.03.2006 T. 3268/6464

    Bankaya borçlu olanlara ait taşınmazların icra yoluyla alacaklı bankaya satışı nedeniyle, 5281 sayılı Yasanın 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra tahsil edilen KDV ve önceden tahsil edilen damga vergisinin, 5281 sayılı Yasayla getirilen istisnalar kapsamında kaldığı—

        12. HD. 21.02.2006 T. 159/3468

    İİK. 129/II uyarınca, taşınmazın ikinci ihale günü satılabilmesi için, artırma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin=ileri sürülen en yüksek peyin) taşınmazın tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa, onların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da karşılaması gerekeceği (yoksa; artırma bedelinin bunların hepsinin toplamından fazla olması gerekmediği)-

        12. HD. 27.01.2006 T. 23749/1144

    İİK’nun 129. maddesinde öngörülen koşullara uymadan yapılmış olan ihalenin -yasal süresi içinde açılmış olan ihalenin feshi davasında- icra mahkemesince doğruda doğruya (re’sen) gözetilerek (incelenerek) ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği—

        12. HD. 23.01.2006 T. 23239/95
        12. HD. 23.01.2004 T. 23448/1123

    Taşınmazın, birinci artırmada en yüksek pey sürenin taahhüdü saklı kalmak üzere, ikinci artırmada en yüksek pey sürene satılabileceği—

        12. HD. 15.11.2005 T. 18349/22124

    İİK.'nun 83/c. maddesinin uygulanabilmesi için; ipotekli taşınmazın eklentisi (teferruatı) niteliğindeki taşınır malların ayrıca "ipotek akik tablosunda sayılmış (yazılı)" olması gerektiği-

        12. HD. 30.05.2013 T. 10529/20078
        12. HD. 14.05.2013 T. 9365/18481
        12. HD. 13.05.2013 T. 10226/18245
        12. HD. 29.04.2013 T. 7441/16291
        12. HD. 18.04.2013 T. 5523/14848
        12. HD. 15.04.2013 T. 5502/14337
        12. HD. 19.03.2013 T. 5903/10414
        12. HD. 14.01.2013 T. 23267/238
        12. HD. 25.03.2010 T. 24871/7115
        12. HD. 13.10.2009 T. 10705/19013
        12. HD. 29.09.2009 T. 10857/17498
        12. HD. 28.04.2009 T. 1652/9330
        12. HD. 02.04.2009 T. 26602/6986
        12. HD. 03.11.2008 T. 15811/18977
        17. HD. 04.04.2008 T. 3790/6896
        12. HD. 12.02.2008 T. 23799/2046
        12. HD. 14.12.2006 T. 20419/23732
        12. HD. 28.02.2006 T. 707/3791
        12. HD. 15.11.2005 T. 18285/22099
        12. HD. 18.07.2005 T. 12106/15938
        19. HD. 23.03.2000 T. 884/2067
        12. HD. 29.06.1999 T. 8315/8965

    İİK. 129/II uyarınca, taşınmazın ikinci ihale günü satılabilmesi için, artırma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin=ileri sürülen en yüksek peyin) taşınmazın tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa, onların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da karşılaması gerekeceği (yoksa; artırma bedelinin bunların hepsinin toplamından fazla olması gerekmediği)—

        12. HD. 04.10.2005 T. 15246/18876
        12. HD. 02.05.2005 T. 7371/9444
        12. HD. 04.02.2005 T. 24641/1832
        12. HD. 10.01.2005 T. 22980/280

    İpotekli alacaklının, ihaleden önce «taşınmazın ipotek bedelini karşılamasa da» satılmasına muvafakat etmesi halinde, taşınmazın en yüksek pey süren alıcıya -ileri sürülen peyin; taşınmazın kıymetinin birinci artırmada % 60’ını ikinci artırmada ise % 40’ını ve satış/paylaştırma masraflarını da karşılaması koşuluyla- ihale edilebileceği bu durumun «fesat» olarak değerlendirilemeyeceği—

        12. HD. 20.06.2005 T. 9077/13223

    Taşınmazdaki hissedarlar aleyhine ipotek kurulurken, ipotek borçluları arasında müteselsil sorumluluk öngörülmemiş olması halinde, her paydaşın kendi hissesi oranında ipotekten sorumlu olacağı—

        12. HD. 13.06.2005 T. 9316/13783

    İİK. 129/I uyarınca, taşınmazın birinci ihale günü satılabilmesi için, artırma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin, ileri sürülen en yüksek peyin) taşınmazın tahmin edilen değerinin % 60’ını bulması, satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa, onların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da karşılaması gerekeceği (yoksa; artırma bedelinin bunların hepsinin toplamından fazla olması gerekmediği)—

        12. HD. 28.01.2005 T. 23828/1302

    Kefilin, kendi borcunun teminatı olarak ipotek vermesi halinde, İİK’nun 45. maddesinden yararlanacağı–

        12. HD. 13.01.2005 T. 22875/462

    Borçlunun sorumluluğunun sadece ‘ipotek veren üçüncü kişi’ sıfatından kaynaklanmakta olması halinde, ipotek miktarı ile sınırlı olduğu, bu nedenle adı geçen hakkında ‘genel haciz yolu’ ile takip yapılamayacağı–

        12. HD. 13.09.2004 T. 14232/19103

    Toplu rehine konu olan taşınmazların, aynı borçluya veya borçtan müştereken, müteselsilen sorumlu olan kişiye ait olması halinde, taşınmaz-lardan birisinin satışı ile borcun karşılanması halinde, diğer taşınmazların sa-tışının yapılmaması gerekeceği—

        12. HD. 01.07.2004 T. 13299/17366
        12. HD. 18.04.2002 T. 6829/8052

    Tahsil harcının sorumlusu borçlu olduğundan, tahsil harcının da alacaklıya yükletilerek hesap tablosu düzenlenemeyeceği—

        12. HD. 01.07.2004 T. 13321/17376

    MK. 862/son hükmünün mutlak olup, ipotekli alacaklının iyiniyetinin korunmayacağı, eklenti sahibi olan üçüncü kişiye karşı ipoteğin hüküm ifade etmeyeceği–

        21. HD. 07.07.2003 T. 5174/6493

    İpotek akit tablosunda «ipoteğin; arsa üzerindeki bütünleyici parça ve eklentileri de kapsadığı»nın belirtilmiş olması halinde, bilirkişi kurulunca «eklenti» niteliğinde olduğu belirtilen makinelerin de ipoteğin kapsamına gir-eceği—

        12. HD. 16.05.2003 T. 8174/11226

    İpotekli alacaklının, ihaleden önce «taşınmazın, ipotek bedelini karşılamasa da» satılmasına muvafakat etmesi halinde, taşınmazın en yüksek pey süren alıcıya -ileri sürülen peyin, taşınmazın kıymetinin birinci arttırmada % 60’ını, ikinci arttırmada ise % 40’ını ve satış/paylaştırma masraflarını da karşılaması koşuluyla- ihale edilebileceği—

        12. HD. 05.04.2003 T. 5490/8339
        12. HD. 05.04.2001 T. 5067/5841

    Toplu rehine konu taşınmazlardan borçluya ait 5615 parsel sayılı taşınmazın satışından ipotek ve takip alacaklısı Bankanın alacağı icra harç ve masraflarıyla birlikte temin edilip, bu alacağa rüçhanı olan diğer alacaklar da karşılandığına ve ortada rehinle temini gereken alacak kalmadığına göre bu taşınmazın satışıyla yetinilmesi gerekeceği, toplu rehine konu 5616 parsel sayılı diğer taşınmazın da satışının usul ve yasaya uygun olmayacağı, merci tarafından, ihalenin feshine karar verilmesi ve buna ilişen Daire bozma kararına uyulması gerekirken, bu alacaklıdan sonra gelen ve toplu ipotek alacaklısı durumunda bulunmayan müdahil İktisat Bankasının alacağının karşılanamadığı, toplu rehinin de söz konusu olmadığı, her iki taşınmazın birlikte satılması gerektiğinden bahisle davanın reddi yönündeki önceki kararda direnilmesinin usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekeceği-

        . HGK. 27.11.2002 T. 12-823/1020

    MK. 862 uyarınca, taşınmaz rehninin, taşınmazın tamamlayıcı (bü-tünleyici) parçaları ile eklentilerini (teferruatını) da kapsadığı-

        12. HD. 16.04.2002 T. 6149/7954

    İİK’nun 129. maddesinde öngörülen koşullara uyulmadan yapılmış olan ihalenin -yasal süresi içinde açılmış olan ihalenin feshi davasında- icra mahkemesince doğrudan doğruya (re’sen) gözetilerek (incelenerek) ihaleni feshine karar verilmesi gerekeceği—

        12. HD. 11.04.2002 T. 5712/7608
        12. HD. 18.03.2002 T. 4505/5412

    Birden fazla taşınmazın, aynı borç için birlikte ipotek edilmiş olmaları halinde, MK. 873 uyarınca alacaklının toplu rehin konusu taşınmazların tümünün paraya çevrilmesini istemek zorunda olduğu, ancak hangi taşınmazın önce satılacağını icra müdürünün belirleyeceği—

        12. HD. 23.11.2001 T. 17448/19796
        12. HD. 19.12.1994 T. 15683/16303

    Müstakilen haczedilmek istenen taşınırın ipoteğin kapsamında bulun-ması nedeniyle İİK. 83c uyarınca -taşınmazdan ayrı olarak- haczedilmemesi (ya da konulmuş olan haczin kaldırılabilmesi) için, hem taşınmazın akit tab-losunda yazılı olması ve hem de MK’nun 686. maddesinde tarif edilen şekilde «eklenti» niteliğini taşıması gerektiği- Bu konuda oluşturulacak bilirkişi kurulunda bir hukukçuya da yer verilmesi gerekeceği

        12. HD. 04.07.2001 T. 12912/14557

    Alacaklının, «asıl borçlu»ya müracaat etmeden ve rehinleri paraya çevirtmeden «kefiller» hakkında takip yapabileceğinden, «ipotek veren malik» sıfatı yanında «kredi sözleşmesinin müşterek ve müteselsil borçlu ve kefili» sıfatını taşıyan borçlu hakkında da «genel haciz yolu ile» takipte bulunabileceği–

        12. HD. 16.03.2001 T. 3224/4520

    Taşınmazın, satış isteyen alacaklıya rüçhanlı durumda bulunan ipotek bedelini aşmayan bir bedelle satılamayacağı—

        12. HD. 12.03.2001 T. 3050/4119
        12. HD. 07.11.2000 T. 16084/16746
        12. HD. 31.01.2000 T. 17768/1164

    İİK’nun 45. maddesinde yer alan ‘rehin ile temin edilmiş bir alacağın borçlusunun, iflasa tabi şahıslardan olsa ile, alacaklının yalnız rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabileceğine’ dair kuralın, emredici bir hüküm olup, sözleşmeye konulacak kayıt ile değiştirilemeyeceği–

        19. HD. 14.12.2000 T. 5470/8663

    İpotekli alacaklının, üçüncü kişiye ait «eklenti» (teferruat) niteliğindeki taşınır mallar üzerinde rehin hakkı kazanamayacağından, ipoteğin bu malları kapsamayacağı—

        19. HD. 01.06.2000 T. 696/4282

    İİK. 129’da yer alan «rüçhanlı alacaklar» sözcüğünün «takip yapan alacaklı dışındaki diğer kişilerin rüçhanlı alacaklarını ifade ettiği- Taşınmazın, ipotekli alacaklı tarafından yapılan takip sonunda satışa çıkarılması halinde, satış bedelinin, ipotek tutarını karşılaması gerekmeden ihalenin yapılacağı—

        12. HD. 10.04.2000 T. 4697/5535

    Alacağı ipotek limitinden fazla olan ipotekli alacaklının limit fazlası alacak yönünden iflas yoluyla takip yapabileceği—

        19. HD. 27.01.2000 T. 8085/415

    İİK. 129’da yer alan «rüçhanlı alacaklar» sözcüğünün «takip yapan alacaklı dışındaki diğer kişilerin rüçhanlı alacaklarını ifade ettiği (Taşınmazın, ipotekli alacaklı tarafından yapılan takip sonunda satışa çıkarılması halinde, satış bedelinin, ipotek tutarını karşılaması gerekmeden ihalenin yapılacağı)—

        12. HD. 12.11.1998 T. 10765/12719

    Gemi alacaklılarının alacaklarının tahsilinde -TTK’nun 1242. maddesi uyarınca İİK. hükümleri uygulanacağından, İİK. 150g’deki yollama ile, İİK. 92/III’e göre geminin seferden men edilebileceği—

        12. HD. 08.07.1997 T. 7636/8156

    Toplu rehin konusu taşınmazlardan herbirinin rehinli borcunun ne kadarının karşılayacağının taraflarca kararlaştırılmamış olması halinde, icra müdürlüğünce -MK. 873, 889 ve Tapu Sicili Tüz. 95/1 uyarınca- taşınmazların kıymetleri ile orantılı olarak temin ettikleri ipotek miktarının belirlenerek, taşınmazların satışa çıkarılması gerekeceği—

        12. HD. 11.03.1997 T. 1436/2794
        12. HD. 18.03.1994 T. 526/5198
        12. HD. 08.03.1994 T. 2487/3317

    İİK’nun 129. maddesinde öngörülen koşullara uyulmadan yapılmış olan ihaleye ilişkin şikayetin süreye tabi olmadığı ve icra mahkemesince doğruda doğruya ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 08.10.1996 T. 10616/11890

    “Gayrimenkul rehni, ütünleyici parça ve teferruatı da kapsadığı”n- dan (MK. 862), teferruat listesinde yer almayan taşınırların, taşınmazın teferruatı (veya mütemmim cüzü) olup olmadığını tesipt için, uzman bilirkişiler aracılığı ile yerinde inceleme yaptırılması gerekeceği-

        12. HD. 30.11.1995 T. 16959/16982
        12. HD. 03.12.1992 T. 6289/15441
        12. HD. 01.05.1984 T. 2784/5385

    İİK. mad 129 ve 133. maddesinde öngörülen koşullara uyulmadan yapılmış olan ihalenin feshine ilişkin şikayetin süreye tabi olmadığı-

        12. HD. 05.10.1995 T. 11828/12989

    Aynı borç için birden fazla taşınmazın ipotek edilmiş olması ha-linde, ipotekli alacaklının, hepsinin birden satışını istemesi gerekeceği ancak icra memurunun zorunlu olanların satışını yapacağı-

        . HGK. 02.05.1997 T. 12-113/379
        12. HD. 18.04.1995 T. 5437/5873
        12. HD. 19.12.1994 T. 15683/15683
        12. HD. 21.03.1990 T. 13651/3079
        12. HD. 05.12.1974 T. 90375/10657

    Satış ilanının, borçlunun icra (satış) dosyasında vekaletnamesi bulunan vekiline tebliğ edilmemiş olmasının, başlıbaşına ihalenin feshi nedeni olacağı—

        12. HD. 27.10.1994 T. 12909/13153

    İİK’nun 129. maddesinde öngörülen koşullara uyulmadan yapılmış olan ihalenin feshine ilişkin şikayetin öğrenme tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılabileceği-

        12. HD. 03.10.1994 T. 13083/13352
        12. HD. 03.10.1994 T. 13083/13352

    İİK’nun 129. maddesinde öngörülen koşullara uyulmadan yapılmış olan ihaleye ilişkin şikayetin kamu düzeni ile ilgili olduğu ve bu hususun başlı başlına ihalenin feshini gerektirdiği-

        12. HD. 29.03.1994 T. 3802/4230

    İpotekli alacaklının ipotek limiti dışındaki alacağının rüçhansız (âdi) alacak sayılacağı (ve sıra cetvelinde bu şekilde yer alacağı)-

        12. HD. 17.02.1994 T. 1985/2197

    Borçlunun geçersiz olan itirazının iptali için, icra mahkemesine, alacaklısı tarafından yapılan başvurunun «şikayet» niteliğini taşıyacağı (ve bu nedenle, alacaklı yararına ayrıca % 40 inkar tazminatına hükmedilemeyeceği)—

        12. HD. 30.12.1993 T. 15957/20500

    Borçlunun başka dosyadan satılan diğer taşınmazları ile ipotek borcunun (limitinin) karşılanmış olması halinde, yeni satış işlemlerinin durdurulması gerekeceği—

        12. HD. 14.12.1993 T. 15363/19555

    Borçlu şirketin, üçüncü kişide (kendisine borçlu olan kişide) bulunan ipotekli alacağı üzerine haciz konulduktan sonra, taşınmazı -üzerindeki ipotek ve hacizlerle birlikte- satın almış olan yeni maliklerin haczin kaldırılmasını isteyemeyeceği—

        12. HD. 18.10.1993 T. 11498/15710

    Borçlunun ipotek akit tablosundaki adresine yapılacak tebligat ile, takibin kesinleşeceği

        12. HD. 12.07.1993 T. 8311/12512

    İpotek akit tablosunda belirtilen adrese çıkarılan tebligatın tebliğ edilmeden geri dönmesi halinde, Tebligat Kanununun 35. maddesine göre işlem yapılması gerekeceği—

        12. HD. 08.06.1993 T. 6468/10319
        12. HD. 29.11.1984 T. 8768/12410

    «Üst sınır» (=«maksimal»= «teminat») ipoteklerinde, MK. mad. 875 hükmünün uygulanamayacağı, bu ipoteklerde, borçluların sorumluluklarının azami ipotek miktarı ile -yani ipotek limiti ile- sınırlı olacağı, üçüncü kişinin takibe itiraz etmemiş olmasının, bu sonucu değiştiremeyeceği, borçlunun bu hususu süresiz şikayet yolu ile ileri sürebileceği—

        12. HD. 25.01.1993 T. 15460/1169
        12. HD. 12.01.1993 T. 10618/194

    «İpoteğin kapsamı içinde bulunan» (taşınmazın teferruatı niteliğini taşıyan) taşınır malların müstakilen (haciz edilip) satılamayacağı—

        12. HD. 21.01.1993 T. 11522/892

    Ödeme emrine süresinde itiraz edilmeyerek takibin kesinleşmesi sağlandıktan sonra, «ipoteğin faizsiz olduğu»ndan bahisle, kesinleşen faize şikayet yoluyla, itiraz edilemeyeceği—

        12. HD. 24.11.1992 T. 10018/17011

    İpotek bedelinin alıcı tarafından yatırılmamış olması nedeniyle ihalenin -İİK. 133 uyarınca- icra müdürlüğünce fesh edilmiş (kaldırılmış) olmasının, İİK. 134’a göre açılan ihalenin feshi davasının görülmesine engel teşkil etmeyeceği—

        12. HD. 19.11.1992 T. 6286/14338

    Tellal bulundurulmadan taşınmazların icra müdürü tarafından ihale edilmiş olması halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği—

        12. HD. 05.11.1992 T. 4626/13233

    Tapuda ipotekli alacaklı olarak görünen kişinin «alacağı olmadığını» icra müdürlüğüne bildirmesi halinde, satış sırasında bu ipoteğin dikkate alınmaması gerekeceği—

        12. HD. 22.10.1992 T. 4602/12347

    Satış ile borç ve eklentilerinin karşılandığı anda, diğer taşınmazların satışının yapılmaması gerekeceği—

        12. HD. 15.06.1992 T. 3897/8181
        . HGK. 07.04.1982 T. 12-1742/346

    «Haczedilen -fabrikanın makineleri gibi- taşınır malların, ipoteğin kapsamına giren teferruat niteliğinde olduğu»na ilişkin şikayetin, duruşma açılarak inceleneceği—

        12. HD. 05.11.1991 T. 11864/11429

    «İİK. mad. 129 hükmünün kamu düzeni ile ilgili olduğu—

        12. HD. 18.01.2000 T. 17520/179
        12. HD. 04.07.1991 T. 6177/8415

    İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sırasında, ipotekli taşınmazı satın almış olan yeni malikin, ipotek limiti tutarını icra dairesine yatırması halinde, «ipoteğin kaldırılmasına» karar verilmesi gerekeceği–

        12. HD. 03.07.1991 T. 1300/8800

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonucunda, ipotekli alacaklının alacağına mahsuben ipotekli taşınmazı satın alabileceği—

        12. HD. 10.03.2003 T. 1437/4752
        12. HD. 04.07.2000 T. 10645/11371
        12. HD. 28.10.1993 T. 12370/16677
        12. HD. 27.09.1993 T. 9983/14158
        12. HD. 14.06.1991 T. 386/7833

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonucunda satılan taşınmazda bulunan üçüncü kişilerin de, İİK. mad. 135/II hükmüne göre -icra dairesince kendilerine «tahliye emri» gönderilerek- taşınmazdan zorla çıkarılacakları (ve taşınmazın, yeni malike ‘alıcıya’ boş olarak teslimi gerekeceği)—

        12. HD. 21.03.1991 T. 10806/3648
        12. HD. 26.02.1991 T. 8927/2372

    «Satış ilanı»nın, borçlunun ilk tebligatta öğrenilen adresi yerine, akit tablosundaki adresine gönderilmesinin usulsüz ve bunun sonucu olarak da ihalenin feshine neden olacağı—

        12. HD. 10.12.1990 T. 12976/12813

    Hacizden sonra kurulan ipoteğin -haciz koyduran alacaklıya karşı- rüçhanlı olmayacağı–

        12. HD. 16.10.1990 T. 7815/10114

    Borçlunun da, hacizli malların satışını isteyebileceği—

        12. HD. 12.05.1999 T. 5590/6173
        12. HD. 25.09.1990 T. 6496/8997

    Taşınmazı (taşınırı) ihalede satın alan alacaklının, kendisinden önce başka rüçhanlı alacaklı bulunmaması halinde, ihalenin bedelini, kendi alacağına mahsup edebileceği (yani, ayrıca ihale bedelini icra dairesine yatırması gerekmeyeceği)—

        12. HD. 21.05.1990 T. 13479/6024

    Haczin, limitli ipotekten sonra kurulmuş olması halinde, sıra cet-velinde ipoteğe, limiti kadar yer verildikten sonra, haciz koyduran alacaklıya pay ayrılacağı-

        12. HD. 08.02.1990 T. 9/864

    «Asıl borçluya ipotek veren kişi» sıfatıyla, teminat veren malikin, bu taşınmazın ihalesine katılamayacağı—

        12. HD. 12.10.1989 T. 2808/12118

    İpotekli taşınmazın, borçlu tarafından -ipotek sahibi alacaklının izni alınmadan- başkasına kiralanıp tapuya kira akdinin şerh verilmesinin, ipotekli alacaklının haklarına etkili olmayacağı (ve ipotekli alacaklının, kira sözleşmesi tapuya şerh verilmemiş gibi, taşınmazın satışını isteyebileceği)—

        12. HD. 25.04.1989 T. 8444/6229

    İpotekten sonra tapuya şerh edilen «taşınmaz satış vaadi sözleşme-si»nin, ipotekli alacaklıya (ve onun talebi üzerine yapılan ihalede, taşınmazı satın alan alıcıya) karşı ileri sürülemeyeceği (İİK. mad. 132)—

        12. HD. 14.02.1989 T. 922/1925
        12. HD. 26.06.1980 T. 3313/3569

    «Cezaevi harcınım alacaklıdan alınacağına» ilişkin 2548 sayılı Yasa hükmünün kamu düzeni ile ilgili olup, doğrudan doğruya gözetilmesi gerekeceği— ..

        12. HD. 13.02.1989 T. 5182/1795

    Alacaklının, ...TL limitli ipotekli alacağına yönelik «itirazın iptali» hakkında mahkemeden aldığı ilâmın, icra dairesince yine aynı limit üzerinden (ve bu limiti aşmayacak biçimde) uygulanacağı—

        12. HD. 12.10.1988 T. 8706/10889

    İpotekli alacaklının ipotek limiti dışındaki alacağının rüçhansız (âdi) alacak sayılacağı (ve sıra cetvelinde bu şekilde yer alacağı)–

        12. HD. 19.09.1988 T. 7386/9900

    Kendisine ihale yapılan ipotekli alacaklının, satış bedelinin alacağına mahsubunu isteyebileceği—

        12. HD. 19.09.1988 T. 8353/9903

    Taşınmaz üzerinde sadece alacaklı-alıcının rehin hakkının bulunması halinde, ayrıca «yükümlülük listesi» hazırlanmadan, taşınmazın satışa çıkarılabileceği—

        12. HD. 30.10.1987 T. 15135/10915

    Satış ilanında, «taşınmazın ipotekle yükümlü olarak satıldığı»na dair bir kayıt bulunmadıkça, ipotekli taşınmazın, önce kurulmuş olan ipotek bedelini karşılamadıkça satılamayacağı (Yani, «ipotekle yükümlü olarak» satılamayacağı)—

        12. HD. 30.09.1987 T. 7299/9551

    İpotek akit tablosunda ya da onun atıf yaptığı sözleşmede, «T.C. Merkez Bankası fon kesintisinden borçlunun sorumlu olacağı» öngörülmedikçe, bunun borçludan istenemeyeceği–

        12. HD. 06.05.1987 T. 13907/6175

    İpotekli taşınmazın, başka bir alacaklının alacağından dolayı daha sonra haciz edilebileceği ve satışa çıkarılabileceği, ancak satışın yapılabilmesinin, satış bedelinin ipotekli alacaklının alacağını karşılaması halinde mümkün olabileceği—

        12. HD. 26.03.1987 T. 7835/4180

    Ayrı ayrı parseller halindeki taşınmazlara ayrı ayrı kıymet takdir edilerek, ayrı ayrı saatlerde satılması gerekeceği—

        12. HD. 26.01.1987 T. 5101/652

    Rehin (satış) bedelinin alacaklıların alacaklarına yetişmemesi halinde bir «sıra cetveli» düzenlenip, alacaklılara tebliğ edileceği ve alacaklıların buna karşı «itiraz» ve «şikâyet» yoluna gidebilecekleri–

        12. HD. 18.09.1986 T. 14407/9204

    K. takdirine yönelik şikayet üzerine verilen kararlar kesin olduğundan, kararda «kanun yolunun açık olduğu»nun belirtilmesinin, sonucu değiştirmeyeceği—

        12. HD. 11.08.1986 T. 14321/8721

    «İİK. mad. 129 hükmünün kamu düzeni ile ilgili olduğu-

        12. HD. 29.11.1984 T. 13705/12409

    İİK. mad. 132 uyarınca, ipotekli alacaklının, müsaadesi alınmadan kendisinden sonra ipotekli taşınmaz üzerinde borçlu tarafından kurulan “irtifak”, “taşınmaz yükümlülüğü” ile birlikte veya bu haklardan arınmış (âri) olarak, ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği-

        14. HD. 19.11.1984 T. 5873/7029

    İpotekli taşınmazın kamulaştırılması halinde, ipotek kaydının, kamulaştırma bedeline dönüşeceği—

        12. HD. 09.04.1984 T. 2909/4192

    Ortaklığın giderilmesi ilamında, «ipotekle yükümlü satılacağı» öngörülmeyen taşınmazın, ipotekle yükümlü olarak satılamayacağı—

        12. HD. 19.04.1983 T. 1589/3029

    İpotekli taşınmazın ihale edilebilmesi için, teklif edilen bedelin hem «ipotek bedeli»ni ve hem de «taşınmazın kıymetinin birinci arttırmada % 60’ını, ikinci arttırmada % 40’ını» karşılaması gerekli midir?—

        12. HD. 09.07.1981 T. 4781/6541

    İİK’nun 129. maddesinin kamu düzeni ile ilgili olduğu ve bu konuda yapılacak ihalenin feshine ilişkin şikayetlerin süreye bağlı olmadığı-

        12. HD. 29.05.1979 T. 4229/4887

    İhale şartnamesinde, «taşınmazın ipotekle yükümlü olarak satışının yapılacağına» dair bir kayıt bulunmamasına rağmen, icra memurunun taşınmazın «ipotekle birlikte satıldığını» ihale tutanağına yazmasının usulsüz olduğu—

        12. HD. 07.05.1979 T. 3471/4072

    Arttırmaya katılmak isteyen ikinci derecede ipotekli alacaklının birinci derecedeki ipotekli alacaklının alacağının % 20’si oranında teminat yatırması gerektiği—

        12. HD. 22.04.1976 T. 2195/2282

    İİK. mad. 132 uyarınca, ipotekli alacaklının, kendisinden sonra müsaadesi alınmadan ipotekli taşınmaz üzerinde borçlu tarafından kurulan «irtifak», «taşınmaz yükümlülüğü» ile birlikte veya bu haklardan arınmış (ari) olarak, ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği—

        . İİD. 06.06.1972 T. 5850/6401
        . İİD. 08.06.1967 T. 5693/5756

    Birinci derecede ipotek alacaklısı icra takibine geçmemiş olsa dahi, taşınmazın satış bedelinden, teminat kapsamına giren alacağının kendisi için ayrılması gerektiği—

        . İİD. 03.12.1968 T. 10968/1139

    Satışa çıkarılan iki parsel üzerinde birinci derecede ipotek bulunması halinde, parsellerin «ayrı ayrı» mı yoksa «birlikte» mi ipotekle yükümlü olduğunun (ipotek edildiğinin) araştırması gerekeceği—

        12. HD. 14.05.1967 T. 10147/6492

    Alacaklı ile borçlunun, «borcun taksitle ödenmesi» konusunda anlaşmış olmaları halinde, borçlunun taksit koşullarına uyduğu sürece, alacaklının satış isteyemeyeceği, bu durumda satış isteme süresinin, borçlunun taksit sözleşmesini ihlal ettiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı—

        . İİD. 16.09.1957 T. 4845/5068
        . İİD. 16.09.1957 T. 5068/5068

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32