Araç kaydına yakalama şerhi konulup haciz konulmaması nedeniyle tazminat sorumluluğu

Başlatan Özgür KOCA, 08 Kasım 2023, 17:12:19

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Dava; İİK m 5 gereğince açılan tazminat davasıdır.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 5. maddesinde; "İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak İdare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalar adliye mahkemelerinde bakılır" düzenlemesi yer almaktadır. Anılan madde gereğince Adalet Bakanlığı, icra memurunun kusuru sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumludur.

Söz konusu sorumluluk memurun kusurundan kaynaklanan bir kusur sorumluluğu olup  TBK m 50 gereğince zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.

Somut uyuşmazlıkta; Borçluya ödeme emrinin 18/07/2019 tarihinde Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre tebliğ edildiği, araca 08/07/2019 tarihinde yakalama şerhi konulduğu, alacaklı vekilince haciz talep edilmesine ve aracın da satılmış olmasına göre davacı alacaklının, icra takip alacağının borçludan tahsili için icra takip işlemlerine devam edip, borcun ödenip ödenmemesine göre   İİK'nun 5. maddesi gereğince sorumluluk hükümlerinin değerlendirilmesi gerekirken bu husus araştırılmaksızın davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bu sebeple davacı vekilinin istinaf istemi yerindedir. (İstanbul BAM 4. HD. T: 27/09/2023, E:2022/472, K:2023/2596)
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)