Gönderen Konu: Menfi Tespit Davası Kapsamında %15 Teminat ile Dosya Borcunun Tamamı Yatırıldığında Hacizlerin Fekki  (Okunma sayısı 6617 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2059
  • Tşk.Sayısı: 134
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                               

ESAS NO   : 2015/8312
KARAR NO: 2015/18453   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından şikayetçi borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği, borçlular tarafından açılıp, S. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/350 E. sayılı dosyasında görülen menfi tespit davasında, 18.12.2013  tarihinde, takip konusu alacağın %15'i oranında teminatın yatırılması halinde satış işlemlerinin tedbiren durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verildiği görülmüştür.

İİK'nun 72/3.  maddesine göre; “İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.”

İİK'nun 72/4. maddesinde ise; menfi tespit davasının alacaklı lehine neticelenmesi halinde  ihtiyati tedbir kararının kalkacağı, buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklının ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını, gösterilen teminattan alacağı ve alacaklının uğradığı zararın aynı davada takdir olunarak karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kural olarak, borçlu tarafından İİK’ nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, icra müdürlüğüne talep anına kadar fer'ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını nakit olarak depo etmesi ya da bu miktar muteber ve kesin banka teminat mektubunu sunması halinde, alacaklı tarafından takibe devam edilemez.

Somut olayda; S. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, % 15 teminat karşılığında satış işlemlerinin tedbiren durdurulması yönünde tedbir konulmasına karar verilmiştir. Borçlular 24.12.2013 tarihinde 21.000,00 TL’yi mahkeme veznesine yatırdıktan sonra, 11.08.2014 tarihinde  dosya borcunun tamamını karşılayan 280.000,00 TL’yi icra veznesine yatırarak hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, icra müdürlüğünce bu talebin reddine karar verilmesi üzerine borçlular tarafından bu işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurulmuş, ancak mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.

Borçlular, hacizli mallarının satılmasını önlemek ve mevcut hacizlerin kaldırılması için takip giderleri ve faizleri ile birlikte borcun tamamını karşılayacak nakit parayı takip dosyasına yatırdıklarına göre, icra müdürlüğünce anılan teminatın kabul edilerek hacizlerin kaldırılması gerekmektedir.


O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33