Gönderen Konu: İflas Erteleme Zamanaşımı  (Okunma sayısı 2787 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 932
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
İflas Erteleme Zamanaşımı
« : 02 Nisan 2016, 18:41:39 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/24952
K. 2015/25451
T. 22.10.2015
* İFLAS ERTELEME KARARININ BOZULMASIYLA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİ ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/ Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
* KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİPTE ZAMANAŞIMININ DOLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılacağı )
* İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
* İFLASIN ERTELENMESİ KARARIN BOZULMASI ( İflasının Ertelenmesi Kararı İle Başlayan Zamanaşımı Süresinin Durmasının Bozma İlamının Kesinleşme Tarihinde Sona Erdiği - Şikayet Tarihine Kadar Alacaklı Tarafından Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Bir İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Borçlunun İsteminin Kabulü İle İcranın Geri Bırakılacağı )
2004/m. 71/2, 179/b
ÖZET : Çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte borçlu şirket, 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürerek icranın geri bırakılmasını talep etmiştir.
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, zamanaşımı gerçekleşmişse icranın geri bırakılacağı hususu düzenlenmiştir.
İflasın ertelenmesine dair verilen karar nedeniyle karar tarihi itibariyle hiçbir takip yapılamayacağından daha önce başlamış olan takipler durur. Bu tarihten itibaren zamanaşımı süreleri işlemez. Ancak iflasın ertelenmesine dair kararın bozulmasından sonra karar düzeltme isteminin reddedildiği tarih itibariyle bozma kararının kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle borçlu şirketin iflasının ertelenmesi kararı ile başlayan zamanaşımı süresinin durması, bozma ilamının kesinleşme tarihinde sona ermiştir. Bozma ilamının kesinleştiği tarihten şikayet tarihine kadar alacaklı tarafından takibin devamını sağlayıcı nitelikte bir işlem yapılmadığından altı aylık zamanaşımı süresi dolmuştur.
Borçlunun isteminin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte borçlu şirket, 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu ileri sürerek icranın geri bırakılmasını talep etmiş, mahkemece talebin reddine karar verilmiştir.
İİK'nun 71/2. maddesinde; borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, İİK'nun 33/a maddesi hükmünün kıyasen uygulanacağı, İİK'nun 33/a-1 maddesinde ise; zamanaşımı gerçekleşmişse icranın geri bırakılacağı hususu düzenlenmiştir.
Takibe konu çekin keşide tarihi 15.11.2010 olup, keşide tarihine göre ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 133. maddesine nazaran daha özel nitelikte bulunan ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 730/18. maddesi gereğince çekler hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 662. maddesi zamanaşımının hangi sebeplerle kesileceğini sınırlı bir şekilde açıklamıştır. Bu sebeplerden biri de, dava açılmasıdır. Anılan maddede mücerret dava açılmasından söz edilmekte olup, bu davanın kimin tarafından açılacağı ve davanın türü hususunda bir açıklık bulunmamaktadır.
İİK'nun 179/b maddesi uyarınca; iflasın ertelenmesine karar verilmesi üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun'a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
Somut olayda, Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.04.2011 tarih ve 2010/630 Esas, 2011/175 Karar sayılı ilamı ile borçlu şirketin iflasının 20.04.2011 tarihinden itibaren bir yıl süre ile ertelenmesine karar verildiği, söz konusu kararın Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 13/09/2011 tarih ve 2011/845 E. 2011/254 K. sayılı ilamıyla bozulduğu, karar düzeltme isteminin ise 30.04.2012 tarihinde reddedildiği görülmüştür.
İİK'nun 179/b maddesi uyarınca, Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20.04.2011 tarih ve 2010/630 Esas, 2011/175 Karar sayılı kararı ile iflasın ertelenmesine dair verilen karar nedeniyle karar tarihi itibariyle hiçbir takip yapılamayacağından daha önce başlamış olan takipler durur. Bu tarihten itibaren zamanaşımı süreleri işlemez. Ancak iflasın ertelenmesine dair kararın Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 2011/845 Esas 2011/254 Karar sayılı ve 13/09/2011 tarihli ilamıyla bozulmasından sonra karar düzeltme isteminin reddedildiği 30.04.2012 günü itibariyle bozma kararının kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle borçlu şirketin iflasının ertelenmesi kararı ile başlayan zamanaşımı süresinin durması, bozma ilamının kesinleşme tarihi olan 30.04.2012 günü sona ermiştir. Bozma ilâmının kesinleştiği tarihten şikayet tarihi olan 10.05.2013 tarihine kadar alacaklı tarafından takibin devamını sağlayıcı nitelikte bir işlem yapılmadığından altı aylık zamanaşımı süresi dolmuştur.
O halde mahkemece, borçlunun isteminin kabulü ile İİK'nun 71/2. ve 33/a maddeleri gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, aksi düşünce ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Kesinleşmiş Bir İflas Erteleme Kararı Olmadan İflas Ertelemesi Uzatılamaz

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 4429
03 Ağustos 2015, 14:22:20
Gönderen: Özgür KOCA
İflas erteleme işçi alacağı

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2262
14 Ocak 2017, 23:36:09
Gönderen: Deniz034
İflas erteleme işçi alacağı takibi

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1828
22 Eylül 2016, 22:01:21
Gönderen: Deniz034
İflas Erteleme Davasında İşçilik Alacağının Yeri

Başlatan Özgür KOCAForumun Konkordato ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 1738
07 Mart 2016, 21:39:49
Gönderen: Özgür KOCA
İflas erteleme kararindan sonra açılan takibin iptali

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1865
14 Ocak 2017, 23:40:17
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33