Gönderen Konu: İstihkaka konu menkullerin kiraya verilmesi  (Okunma sayısı 2528 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 931
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
İstihkaka konu menkullerin kiraya verilmesi
« : 08 Nisan 2016, 20:15:58 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

8. Hukuk Dairesi         2014/10324 E.  ,  2016/2197 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ   : İstihkak

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR

Davacı 3. kişi vekili, alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan icra takibi nedeniyle, müvekkiline ait makinelerin haczedildiğini, makineleri borçluya kiraya verdiğini, kira sözleşmesinin borcun doğumundan önce yapıldığını belirterek, davanın kabulü ile menkuller üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, davacı 3. kişi ve davalı borçlunun faturaları tedarik ettiğini muvazaalı olarak icra takiplerine karşı tedbir olarak bu sözleşmeyi yaptıklarını, işletmenin 24.07.2013 tarihinde devredilip, makinelerin 12.09.2013 tarihinde haczedildiğini, kiralama sözleşmesi uyarınca herhangi bir kira ödemesinin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, dava dışı 3.kişi ...'in istihkak iddiasına ilişkin 2013/247 esas 2014/80 karar sayılı dava dosyasına konu icra dosyası ekinde yer alan, 24 Temmuz 2013 tarihli ... 1. Noterliğine ait borçlu ile ... arasındaki devir sözleşmesinin içerisinde istihkak iddia edilen menkul eşyaların da yer aldığı, her ne kadar kira kontratı 09 Ocak 2012 tarihinde Noter aracılığı ile yapılmış ise de, söz konusu her iki makinanın 2012 yılında toplamda 14.750,00 TL'ye satın alındığı ve bu makinalar için aylık 500 TL kira ödeneceğinin taraflarca kararlaştırıldığı, ödenecek bu rakamın da yapılan masraf karşısında hayatın olanağan akışına uygun olmadığı, yaklaşık 2 yıl içinde alım değerinin kira parasını amorti edeceği davacı 3.kişinin makinaları alarak kiraya vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tanıklardan ...'in makinaları satın alanın davacı değil babası Mehmet Pullu olup, karasör işi ile uğraştığını beyan ettiği, tanık ...'ın da işletmede çalıştığı, hergün orada olduğu halde kira parasının alınıp alınmadığını hiç görmediğini, ancak ...'dan duyduğunu söylediği, ayrıca devir ile ilgili belge ve faturaların tek başına istihkak iddiasını ispatlamaya yeter delil niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK'nin 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı istihkak davası niteliğindedir. -//-
Borçlu ... ile dava dışı ... arasında 24.07.2013 tarihinde yapılan ve Noter tarafından onaylanan işletme hakkının devri sözleşmesinin, davacı 3. kişi ... yönünden bağlayıcılığı yoktur. Davacı, borcun doğumundan 1.5 yıldan fazla bir süre önce mahcuzları satın alıp, Noterce onaylanan 09.01.2012 tarihli sözleşmeyle, borçluya kiraya vermiştir. Faturalarda ve kira sözleşmesinde özellikleri belirtilen makinelerin, mahcuz mallar olduğuna ilişkin duraksama bulunmamaktadır. Salt 500 TL. olan kira bedelinin, kiraya verilen makine bedelleri karşısında yüksek olması, muvazaanın olduğu sonucunu doğurmaz. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33