Gönderen Konu: Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir  (Okunma sayısı 3676 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2383
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2016/30783 E.  ,  2016/25151 K."İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesi kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, takip sırasında borçlu adına kayıtlı taşınmaz üzerine haciz konulduğu, alacaklının, süresinde satış avansının yatırılmadığı ve dolayısıyla satışın düştüğü gerekçesiyle hacizlerin kaldırılmasına ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 27/07/2016 tarih ve 2016/343 E. 485 K. sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, alacaklı vekili tarafından, şikayetin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, .... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 22/08/2016 tarih ve 2016/2 E. 2016/2 K. sayılı kararı ile alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK'nun 363. maddesinde, istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar belirtilmiş olup, alacaklının icra mahkemesine başvurusu, süresinde satış istenmemesi nedeni ile hacizlerin kaldırılmasına ilişkin şikayet olup, alacaklının şikayeti hakkında ilk derece mahkemesince verilen karar kesin niteliktedir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, İİK'nun 365/3. maddesi gereğince istinaf isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 364. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken HMK'nun 370. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 12.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32