Gönderen Konu: İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği  (Okunma sayısı 1736 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2059
  • Tşk.Sayısı: 134
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           

ESAS NO   : 2015/14183
KARAR NO   : 2015/26914   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 89. maddesi gereğince gönderilen haciz ihbarnamelerinin usulsüz olarak tebliğ edildiğine yönelik şikayet, ancak bu tebligata muttali olunan tarihten itibaren 7 gün içinde yapılabilir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde, muhatabı tebliğinden haberdar olmuş ise muteber sayılır.

Tebligatın anlamı bildirimdir. Tebligatın yazılı bildirim ve belgelendirme olmak üzere  iki ana unsuru vardır. Tebligat savunma hakkı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Yargıtay  Hukuk Genel  Kurulu'nun 30.12.2009 tarihli 2009/12-563 E.2009/600 K. sayılı kararında da açıkça vurgulandığı üzere icra takibinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, itirazların yapılabilmesi ve takibin süratle sonuçlandırılabilmesi, ancak, tarafların icra takibinden usulünce haberdar edilmesi ile mümkündür. Zira, takip borçlusunun hangi icra dairesinde aleyhine takip bulunduğunu, hakkındaki taleplerin nelerden ibaret olduğunu bilmesi ve varsa itirazlarını zamanında ve doğru merciiye yöneltebilmesi  usulüne  uygun olarak yapılacak tebligat  ile sağlanabilir.

İİK'nun 21/1. maddesi uyarınca, icra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir yine aynı Kanunun 57.maddesi uyarınca, icraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır hükmüne yer verilmiştir.

Yine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.


Somut olayda mahkemece şikayetçinin Erdemli İcra Müdürlüğü'nün 2013/1952 Esas sayılı takip dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerinden ve kesinleşen haciz ihbarnamelerine istinaden davacının gayrimenkulleri üzerine konulan hacizlerden davalı tarafça taahhütlü olarak gönderilen bilgilendirme yazısını 25/06/2014 tarihinde bizzat teslim almaları üzerine haberdar oldukları, sonucuna varılmış ise de yukarıda madde hükümlerine aykırı olarak alacaklı tarafça bizzat yapılan bu bildirim şikayetçi tarafından açıkça kabul edilmedikçe tebligatlardan bu tarihte haberdar olduğu sonucunu doğurmayacaktır.

Bu durumda, şikayetçinin tebligatları öğrendiğinin bildirdiği tarihin aksi yazılı belge ile ispatlanamadığından ve bu tarihe göre şikayet İİK.nun 16.maddesinde öngörülen yasal sürede olduğundan mahkemece esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken istemin süre yönünden reddi isabetsizdir.

SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33