Gönderen Konu: taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi gerektiği  (Okunma sayısı 873 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 961
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

 

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/15928

Karar Numarası: 2016/19500

Karar Tarihi: 22.09.2016

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ - Keşif Günü Dairenin Kapalı Olduğu ve Dairenin Tespit Yapmaya Elverişli Şekilde Açık Bulundurma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediği - Mahkemece, Borçlunun Kıymet Takdirine İtirazının Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Yasal Yedi Günlük Sürede Kıymet Takdirine İtiraz Edilmiş Olduğunun Tespiti Halinde; Borçlunun Taşınmazını Kıymetinin Belirlenmesi İçin Açık Bulundurma Yükümlülüğü Olmayıp, Kıymet Takdirine İtiraza İlişkin Şikayetlerde, Borçluya Yüklenecek Tek Yükümlülük Gerekli Gider Avansını Yatırmaktır

TAŞINMAZIN GEREKİRSE ÇİLİNGİR VASITASIYLA AÇILARAK MAHKEMECE KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU - Kıymet Takdirine İlişkin İtirazların, Konusunda Uzman Bilirkişi Marifeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İncelenerek, İcra Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilen Değerinin Taşınmazın Gerçek Değerini Yansıtıp Yansıtmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Taşınmaz İle İlgili Yapılan Kıymet Takdiri Tarihi İtibariyle Tespit Edilecek Değerinin, İhalede Esas Alınan Muhammen Bedelin Üzerinde Olması Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYETTE USUL - Kıymet Takdirinin Tebliğ Edildiği İlgililer, Raporun Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Raporu Düzenleten İcra Dairesinin Bulunduğu Yerdeki İcra Mahkemesinde Şikayette Bulunabilirler - Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Mahkemece Verilecek Kararlar Kesin Olmakla Beraber Süresinde Şikayet Hakkının Kullanıldığı Hallerde İcra Mahkemesi Kararının, İhalenin Feshinin İstenmesi Sırasında İncelenmesi Mümkündür - Kıymet Takdirine Süresinde İtiraz Etmeyerek Yasanın Öngördüğü Bu Olanağı Kullanmayanlar, Kıymet Takdirine İlişkin Hususları İhalenin Feshi Sebebi Olarak İleri Süremezler

ÖZETİ: Taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi zorunluluğu karşısında, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetin reddi gerekçesi yerinde olmadığından, 488 Ada, 9 Parsel'de kayıtlı 36 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz yönünden fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların, konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, icra dosyasında alınan bilirkişi raporu ile tespit edilen değerinin taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığı denetlenerek, kıymet takdirine itiraz davasında taşınmaz ile ilgili yapılan kıymet takdiri tarihi itibariyle tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK'nun 438. ve İİK'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2-Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda sair şikayet nedenleri ile birlikte icra müdürlüğünce yapılan kıymet takdirine itiraz ettiklerini, ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/271-635 E.K. sayılı dosyasında kıymet takdirine itirazlarının keşif günü dairenin kapalı olduğu ve daireyi tespit yapmaya elverişli şekilde açık bulundurma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini, icra dosyasında alınan bilirkişi raporunun taşınmazın gerçek değerini yansıtmadığını, değerinin daha yüksek olduğunu ileri sürerek 08.02.2016 tarihli taşınmaz ihalelerinin feshini istediği; mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, ihalesi yapılan taşınmazlardan, tapunun ....Mevkii, 488 Ada, 9 Parsel'inde kayıtlı 36 bağımsız bölüm numaralı taşınmaza icra müdürlüğünce 106.000,00 TL değer tespit edildiği, borçlunun kıymet takdirine itirazı üzerine ... .İcra Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.2015 tarihli, 2015/271-635 E.-K. sayılı kararıyla, keşif sırasında daire kapalı olduğu için girilemediği, dairenin borçlu adına kayıtlı olduğu, borçlunun keşif günü daireyi tespit yapmaya elverişli şekilde bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesi ile kıymet takdirine itirazın bu taşınmaz yönünden reddine karar verildiği, taşınmazın icra müdürlüğünce belirlenen 106.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı ve 72.500,00 TL bedelle alacağa mahsuben alacaklıya ihale edildiği görülmektedir.

İİK'nun 128/a-1. maddesi ilk cümlesine göre, kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür. (HGK'nun 17.03.1999 tarih - 1999/12-161 E.- 148 K. sayılı kararı). Ancak, kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.

O halde mahkemece, borçlunun kıymet takdirine itirazının süresinde olup olmadığı araştırılarak yasal yedi günlük sürede kıymet takdirine itiraz edilmiş olduğunun tespiti halinde; borçlunun taşınmazını kıymetinin belirlenmesi için açık bulundurma yükümlülüğü olmayıp, kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetlerde, borçluya yüklenecek tek yükümlülük gerekli gider avansını yatırmaktır.

Buna göre taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi zorunluluğu karşısında, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetin reddi gerekçesi yerinde olmadığından, 488 Ada, 9 Parsel'de kayıtlı 36 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz yönünden fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların, konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, icra dosyasında alınan bilirkişi raporu ile tespit edilen değerinin taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığı denetlenerek, kıymet takdirine itiraz davasında taşınmaz ile ilgili yapılan kıymet takdiri tarihi itibariyle tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken açıklanan bu hususlar gözardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33