Gönderen Konu: İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları  (Okunma sayısı 489 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

    İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlu, sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olduğu- Borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerinden değil, ipotek limitlerinin üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiği-

        12. HD. 13.09.2018 T. 11529/7971

    İpoteğin ve ipotek dışındaki şerhlerin kaldırılması istemine davalarda, dava konusu değerin, taşınmaz üzerindeki ipotek senedindeki borç miktarı kadar olduğu, eksik harcın buna göre hesaplanarak tamamlattırılması gerektiği- Davaya konu ipoteğin konusunu oluşturan genel kredi sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlı ticari dava niteliğinde olduğundan, davaya bakma görevinin ticaret mahkemesinde olduğu-

        19. HD. 31.05.2018 T. 18585/3137

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde, İİK.'nun 79. maddesinin uygulama yerinin olmadığı, şikayet süresinde satış istenmemesi nedeni ile takibin düşmesine ilişkin bulunduğundan bu şikayeti incelemeye yetkili mahkemenin İİK'nun 4. maddesi hükmüne göre takibin yapıldığı yer icra dairesinin bağlı olduğu icra hukuk mahkemesi olduğu-

        12. HD. 05.06.2017 T. 16614/8712

    İİK. mad. 150/c gereğince, ipoteğe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebinin -12. HD.'nin yerleşik uygulamalarına göre- "alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine" karine teşkil edeceği-  Takip talebi ve ödeme emrinde, "toplam alacağın 549.624,04 TL olduğu, bu alacağın üst sınır ipoteğiyle güvence altına alınan takibe konu 300,000.00 TL.nin tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ödenmesi" talep edildiğinden, ipoteklerin toplu ipotek olduğu da nazara alındığında şerhin kaldırılması için takibe konu tutar olan 300.000 TL üzerinden tahsil harcının ödenmesi gerektiği, takip çıkışı olarak belirtilen 549.624,04 TL üzerinden tahsil harcının alınmasının hatalı olduğu-

        12. HD. 06.03.2017 T. 21696/3243

    Taşınmaz üzerinde bulunan, limit ipoteğinin, asıl borçlunun bankadan kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere üst sınır ipoteği olarak tesis edildiğinin anlaşılması halinde, borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerinden değil, ipotek limiti olan üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiği-

        12. HD. 24.11.2016 T. 20262/24196

    Muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceğinin ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olduğu ve bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabileceğinden, tahsil harcının da limit miktarı üzerinden alınması gerektiği-

        12. HD. 17.11.2016 T. 17644/23808

    Muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceğinin ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olduğu ve bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabileceğinden, tahsil harcının da limit miktarı üzerinden alınması gerektiği-

        12. HD. 15.11.2016 T. 19447/23619

    Davacıya ait taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğin; dava dışı şirketin kullandığı ve kullanacağı kredilere teminat amacıyla kurulduğu, dava dışı firmaya çek karnesi verilerek kredi kullandırıldığı, firmanın çek yapraklarını iade etmediği, ayrıca çek bedellerini de depo etmediği, dolayısıyla davalı tarafın çek taahhüt riski bulunduğu bu nedenle ipoteğin kaldırılması koşullarının oluşmadığı-

        11. HD. 25.04.2016 T. 3693/4564

    İİK.'nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, şerhin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce tahsil harcının alınmasına yönelik işlemin yerinde olduğu-

        12. HD. 29.06.2015 T. 6988/18117

    İİK.'nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu iki adet taşınmazdan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik istemin alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceği, şerhin kaldırılması için tahsil harcının ödenmesinin zorunlu olduğu-

        12. HD. 16.03.2015 T. 31941/5986

    6183 sayılı Yasanın uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarının maktu olarak belirleneceği-

        17. HD. 23.09.2014 T. 14061/12426

    İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte İİK 150/c maddesine dayalı şikayetin temyizen inceleneceği dairesinin -21.01.2013 tarihli ve 2013/1 sayılı kararla kabul edilen iş bölümü gereğince- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi olduğu-

        12. HD. 13.05.2013 T. 8720/18198

    Haczedilmezlik şikayetine konu olan taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; İİK'nun 150/c maddesi gereği satışa arz şerhi konulmuş olduğu görüldüğünden, mahkemece bu ipoteğin mahiyetinin ve zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olup olmadığı ve haciz tarihinden önce kalkıp kalkmadığı yöntemince araştırılıp sonucuna göre meskeniyet şikayeti hakkında bir karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 28.01.2013 T. 25829/2437

    İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde borçlunun sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olmak üzere sorumlu olduğu, borçlu tarafından ipotek limiti olan meblağın İİK.nun 153. maddesi gereğince icra dairesine yatırılması halinde, ipoteğin çözülmesine ilişkin karar verilmesi yerine, ... TL. yatırıldığı takdirde 150/c şerhinin kaldırılması için tapuya müzekkere yazılmasına karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

        8. HD. 14.12.2012 T. 12029/12419

    Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu; maliki olduğu ve üzerinde ipotek kaydı bulunmayan taşınmazı yönünden takibin iptaline ve taşınmaz üzerindeki 150c şerhinin kaldırılmasına ilişkin olup, başvurunun şikayet niteliğinde olduğu-

        12. HD. 30.05.2012 T. 499/18499

    Alacaklı vekilinin talebi üzerine, borçlunun taşınmazı üzerine İİK.nun 150/c maddesi şerhi konulmasından sonra, borçlunun haczin kaldırılmasına yönelik yaptığı şikayetin, söz konusu şerhi tapu müdürlüğüne doğrudan yazı ile koyan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceğini; ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte haciz safhasının olmadığı-

        12. HD. 10.04.2012 T. 27539/11827

    Alacaklı vekilinin talebi üzerine, borçlunun taşınmazı üzerine İİK.nun 150/c maddesi şerhi konulmasından sonra, borçlunun haczin kaldırılmasına yönelik yaptığı şikayetin, söz konusu şerhi tapu müdürlüğüne doğrudan yazı ile koyan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceği-

        12. HD. 17.01.2012 T. 13514/657

    Vergi alacakları için konulan hacizlerin, haciz tarihindeki alacakla, bu alacağa satışa kadar işleyecek faizi karşılamakta dikkate alınabileceği, yani; haciz tarihinden sonra tahakkuk eden vergi alacakları ve fer’ilerinin, bu hacizden tatmin edilmesinin mümkün olmadığı-

        23. HD. 15.09.2011 T. 394/350

    İcra müdürlüğünce ‘150/c şerhinin kaldırılması nedeniyle’ harici tahsil harcının borçludan alınmasına karar verilmeyeceği–

        12. HD. 06.04.2010 T. 26736/8276

    Taksitle ödeme sözleşmesi süresince hiçbir işlem yapılamayacağından, satış isteme sürelerinin (İİK. 106, 110, 150 c) işlemeyeceği-

        12. HD. 06.07.2009 T. 7162/14890

    Satış ilanının, taşınmazı satın almış olan yeni malike de gönderilmesi gerekeceği, önceki malike yapılan tebligatın yeterli olmayacağı-

        12. HD. 02.06.2008 T. 8679/11279

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32