Gönderen Konu: Menfi Tespit - ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir  (Okunma sayısı 3366 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2181
 • Tşk.Sayısı: 135
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/18416
Karar No:2015/29794Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takip sebebiyle takip alacaklısına alacağına mahsuben ihale edilen borçluya ait taşınmazda bulunan O.. S..'in tahliyesi için muhtıra gönderilmesine ilişkin alacaklı talebinin, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/799 Esas sayılı dosyasından 13/04/2011 tarihli tedbir ara kararı gereğince, borçlu hakkındaki icra takibinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden bahisle 27/01/2015 tarihinde icra müdürlüğünce reddedildiği, bu işleme yönelik şikayetin de mahkemece reddine karar verildiği görülmektedir.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Asliye Ticaret Mahkemesince verilen takibin durdurulması yönündeki tedbir kararı, ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmazın tahliyesi için İİK.'nun 135. maddeye göre işlem yapılmasına engel değildir. Öte yandan, menfi tespit davasının kabulü halinde bile söz konusu kabul kararı kesinleşen ihale açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

İİK.'nun 135. maddesine göre yapılan işlem, alacaklı ile borçlu arasındaki bir takip işlemi olmadığından tedbir kararına dayanılarak yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2181
 • Tşk.Sayısı: 135
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
2. Hukuk Dairesi         2013/14305 E.  ,  2013/21338 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İstanbul 12. Aile Mahkemesi
TARİHİ :12.12.2012
NUMARASI :Esas no:2012/549 Karar no:2012/938

Taraflar arasındaki "ipoteğin iptali, tapu iptali ve tescil ile tasarruf yetkisinin sınırlandırılması" davasının yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taşınmazın tahliyesinin durdurulmasına yönelik 12.12.2012 tarihli ara kararıyla verilen ihtiyati tedbire itiraz hakkındaki 12.02.2013 tarihli ek karar temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu taşınmaz, İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2008/49 esas sayılı dosyası ile cebri ihale ile satılmış, davalı F.K. mülkiyeti iktisap etmiştir. İhalenin feshi talebiyle açılan dava İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/68 esas sayılı dava reddedilmiş, karar 28.05.2012 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacılarla taşınmazın mülkiyetini cebri icra suretiyle kazanan davalı F. K. arasında kira sözleşmesi bulunmadığı gibi aralarında başka bir hukuki ilişki de yoktur. Davacıların taşınmaz üzerinde hapis hakları bulunduğu ya da taşınmazı işgalde hakları olduklarına dair resmi bir belge de getirilmemiştir. İhalenin feshi isteminin reddi kararına karşı yargılamanın yenilenmesi isteği de malik dışındaki üçüncü kişilere taşınmazı kullanma hakkı vermez. Bu durumda tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, davalının itirazının kabulü ile tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.19.09.2013 (Prş.)

                                                                    KARŞI OY YAZISI
İhtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin " ARA KARARI" ancak esas hükümle birlikte temyiz edilebilir.
Farklı düşünüyoruz.
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2016, 00:12:56 Gönderen: Özgür KOCA »
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33