Gönderen Konu: Rehin, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz  (Okunma sayısı 6160 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

BASYURT

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 18
  • Tşk.Sayısı: 7
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

   T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
                                                                                 Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO   : 2016/708
KARAR NO   : 2016/14104   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ   : 17/11/2015
NUMARASI   : 2015/890-2015/605
DAVACI   : ALACAKLI:Serdar Uysal
DAVALI   : BORÇLU    :Cüneyt Demir

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 Borçlu aleyhine genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce, hacizli olan  55 ZA 507 plakalı aracın kaydında lehine rehin şerhi bulunan Türkiye İş Bankası'na İİK'nun 100. maddesi uyarınca müzekkere gönderildiği, Türkiye İş Bankası cevabında, 77.000 TL kefaletten dolayı rehin şerhinin devam ettiğini, araç satışına muvafakati olmadığını bildirdiği, alacaklının satış talebi üzerine, icra müdürlüğünce, rehin alacaklısının satışa muvafakat etmediği gerekçesi ile satış talebinin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra mahkemesine şikayet yolu ile başvurarak, satış talebinin reddine ilişkin memurluk işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
    Rehin hakkı; bir alacağı temine yarayan, başkasına ait menkul mal veya hak üzerinde tesis edilen sınırlı bir ayni hak olup, alacaklıya, borçlulardan alacağını alamaması halinde, rehinli malın satış bedelinden alacağını tahsil yetkisi veren bir haktır. Rehin hakkı, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz. İhale bedelinin, rüçhanlı alacağı karşılayıp karşılayamayacağı satış sonucunda belli olacağından, icra müdürlüğünce belirtilen nedenle satış talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
    O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan V.
Z. N. HACIMAHMUTOĞLU
Üye
Y. Z. AKSOY
Üye
M. USLU
Üye
A. DOĞAN
Üye
Dr. Ş. KELEŞ
UE


*****
TÜRK MİLLETİ ADINA

   T.C.
   ANKARA
   13. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO   : 2015/890
KARAR NO   : 2015/605
16. İCRA MÜD.   : 2015/9174

HAKİM   : GÜLÜZAR DEMİRKAYA  37216
KATİP   : ENVER YENİAKTAŞ         93844

ŞİKAYET EDEN(ALACAKLI)    : SERDAR UYSAL -
VEKİLİ   : Av. ALİ YILDIZ - Gmk Bulvarı No:57/4 Maltepe / ANKARA

KARŞI TARAF (BORÇLU)    : CÜNEYT DEMİR - Saray Mah. İskender Efendi Cad. No:40 İç Kapı No:1  Ladik/ SAMSUN

DAVA   : Şikayet
DAVA TARİHİ   : 24/08/2015
KARAR TARİHİ   : 17/11/2015
KARAR YAZILMA TARİHİ   : 17/11/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan şikayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Şikayet eden (alacaklı) vekili, dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin otopark işletmecisi olduğunu, müvekkiline teslim edilen 55 ZA 507 plakalı vasıtanın yedieminlik ücretine istinaden ilamsız icra takibi başlatıldığını, takibin kesinleşmesi üzerine satış istendiğini, talebin İcra Müdürlüğünce reddedildiğini, anılan kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek memur işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Karşı tarafa (borçlu) duruşma günü ve dava dilekçesinin usulüne uygun davetiye ile tebliğ edildiği, duruşmaya gelmediği ve cevap vermediği anlaşılmıştır.
İcra dosyası ve dosyü içerisine sunulan delillere göre; takip borçlusu hakkında yedieminlik ücretine ilişkin ilamsız icra takibi başlatılmış, borçlu adına kayıtlı 55 ZA 507 plaka sayılı araç haczedilerek kıymet takdiri yapılmış, araç kaydında İş Bankası lehine rehin şerhinin bulunduğu görülerek, İİK'nun 100.maddesi doğrultusunda gerekli yazışma yapılmış, 01/07/2015 tarihli yazı cevabı ile rehin şerhinin devam ettiği satışa onay verilmediği bildirilmiş olup, şikayet başvurusunun reddine, karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Şikayet başvurusunun REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Masrafların şikayet eden üzerinde bırakılmasına,
4-Şikayet eden tarafından yatırılan gider avansından geriye kalanın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde şikayet edene iadesine,
Dair İİK’nın 363. maddesi gereğince taraflara tebliğ ve tefhiminden itibaren 10 gün içinde Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesine temyiz talebinde bulunmak üzere şikayet eden vekilinin yüzüne karşı, karşı tarafın yokluğunda,  karar verildi. 17/11/2015 


Katip 93844
 
 
 
Hakim 37216
 

Cümleler Doğrudur Sen Doğru İsen
Doğruluk Bulunmaz Sen Eğri İsen

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33