Gönderen Konu: TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ  (Okunma sayısı 690 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 961
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

İİK 266’DAKİ KOŞULLAR YERİNE GETİRİLMİŞ OLDUĞUNDAN HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ

Özet: Şikayetçi borçlu tarafından, takip dosyası kapsamında, … Bankasınca düzenlenen 20.01.2016 tarihli 231.458,42 TL miktarlı kesin ve süresiz teminat mektubu ile dosya hesabında tespit edilen tüm dosya borcu tutarını (asıl alacak ve fer’ileri) karşılar miktarın icra dairesine sunulmak suretiyle dosya borcu depo edilmiş olduğundan, İİK’nın 266. maddesi koşulları yerine getirilmiş olduğu gibi daha önce konulmuş bulunan hacizlerin de aşkın hale geleceğinin kabulü gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2018/4488 K: 2018/10670 K.T.: 25.10.2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından ihtiyati haciz kararı ile birlikte ilama dayalı olarak başlatılan ilamlı takipte, … … 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/279 E. – 2015/995 K. sayılı dosyasından verilen kararın infazı için öncelikle ihtiyati haciz kararı alınarak borçluya ait araçlara ihtiyati haciz uygulandığı, sonrasında aynı ilama dayanarak ilamlı takibe geçildiği, borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda, icra dosyasına dosya borcuna yeter teminat mektubu sunduklarını ve Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirene kadar mehil verilmesi talebinin icra müdürlüğünce kabul edildiğini beyanla ihtiyati haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nin 266. maddesinde; “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer” hükmü yer almaktadır.
Anılan madde gereğince, borçlunun ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilmesi için, tüm dosya borcunu karşılayacak miktarda ve anılan maddede yazılı olan teminatların gösterilmesi gerekir.
Öte yandan, İİK’nin 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK’nin 85. maddesi uyarınca, borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.
Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nin 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.
Somut olayda, şikayetçi borçlu tarafından, takip dosyası kapsamında, … Bankasınca düzenlenen 20.01.2016 tarihli 231.458,42 TL miktarlı kesin ve süresiz teminat mektubu ile dosya hesabında tespit edilen tüm dosya borcu tutarını (asıl alacak ve fer’ileri) karşılar miktarın icra dairesine sunulmak suretiyle dosya borcu depo edilmiş olduğundan, İİK’nin 266. maddesi koşulları yerine getirilmiş olduğu gibi daha önce konulmuş bulunan hacizlerin de aşkın hale geleceğinin kabulü gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

AŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YETKİSİ İCRA MAHKEMESİNE AİTTİR

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2871
05 Şubat 2017, 22:42:08
Gönderen: Özgür KOCA
teminat mektubu zamanaşımı

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2764
11 Temmuz 2015, 13:24:24
Gönderen: By-leyl-i Lal
Teminat mektubu için e-sorgu

Başlatan Özgür KOCAForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 1
Gösterim: 3216
09 Temmuz 2015, 22:41:07
Gönderen: Özgür KOCA
İhale Bedeli Olarak Teminat Mektubu Verilemeyeceği

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3304
03 Şubat 2016, 09:43:34
Gönderen: Özgür KOCA
borç miktarı kadar teminat mektubu hacizlerin fekki

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 1
Gösterim: 1085
13 Eylül 2019, 14:27:04
Gönderen: İcra2004
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33