Gönderen Konu: Alacaklı Asilin Feragatinin Alacaklıya Okunarak İmza Ettirilmemesi Nedeniyle Geçersiz Olduğu  (Okunma sayısı 1260 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2120
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2011/4933 E.  ,  2011/21270 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/05/2010
NUMARASI : 2010/606-2010/656

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı H.A. vekili Av. İ. E.'nin, borçlular aleyhinde Adana 14.İcra Müdürlüğünün 2009/699 esas sayılı dosyasında, 22.1.2009 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlattığı, örnek 10 ödeme emrinin borçlulara tebliğ edilmek sureti ile takibin kesinleştiği, alacaklı vekilinin, icra mahkemesine verdiği 20.5.2010 tarihli dilekçe ile alacaklı asilin kendisinin yokluğunda 12.5.2010 tarihinde icra dosyasında hile ile kandırılarak takipten feragat beyanının alındığını, feragatın şekil eksikliği nedeniyle geçersiz olduğunu, icra müdürlüğünün, 12.5.2010 tarihli feragat sebebi ile dosyanın işlemden kaldırılması ve bununla ilgili kararlarının iptal edilmesini, bu talepleri kabul edilmediği takdirde, avukatlık ücreti ve Adana 5.İcra Müdürlüğünün 2008/8851 esas sayılı dosyası üzerinden H. A.'ın dosya alacağına konulmuş olan üçüncü kişi hakları ile ilgili haczin feragat kapsamı dışında tutulmasına ve bu yönden borçlulara karşı takibin devamına karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Somut olayda, 12.5.2010 tarihli Adana 14.İcra Müdürü ile alacaklı H.A.'ın imzaları bulunan icra tutanağının incelenmesinde; aynen "Alacaklı H.A. müdürlüğümüze geldi. Söz alarak tüm dosya borçluları hakkında takibimden ve dosyadaki alacak haklarımdan tamamen feragat ediyorum. Feragatim sebebi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına, takip dayanağı senedin tarafıma iade edilmesine ve dosyada konulmuş olan tüm hacizlerin fekki ile ilgili yerlere haciz kaldırma müzekkerelerinin yazılmasına karar verilmesini talep ederim" şeklinde beyanı içerdiği, icra müdürlüğünce "talep gibi alacaklının takipten ve dosyadaki alacak haklarından feragati sebebi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına, takip dayanağı senet aslının tarafına iadesine, dosyadan konulmuş olan tüm hacizlerin fekki ile ilgili yerlere haciz kaldırma müzekkerelerinin yazılmasına, tedbir kararının kalkmasını müteakip dosyadaki paranın haciz koyan 5.İcra Müdürlüğü dosyasına gönderilmesine" karar verildiği görülmektedir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK.nun 307.maddesine göre; "Feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir". Aynı kanunun 309.maddesinin birinci fıkrasında ise; "Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır" hükmü düzenlenmiştir.

HMK.nun "Tutanak" başlıklı 154.maddesinin 3.fıkrası; "Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır" hükmünü içermekte olup, fıkranın (ç).bendinde; "Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydı ile ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ile sulh müzakereleri ile sonucu." şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. İcra hukukunda da kıyasen uygulanması gereken bu hükme göre, feragate dair beyanın feragat edene okunması ve okunduğunun tutanağa yazılması zorunludur. Feragatin doğurduğu hukuki sonuçlar gözönüne alındığında, feragat beyanında bulunan taraf, ancak hangi hukuki sonuçlar doğuracağını bildiği veya en azından bilmesi gerektiği ölçüde onunla bağlı tutulabilir.

Şikayet konusu olayda alacaklı asilin takip alacağından feragate ilişkin beyanı icra müdürlüğünce 12.5.2010 tarihli tutanağa bağlanmış ise de, bu tutanakta feragat beyanının alacaklıya okunarak imza ettirildiği yazılı değildir. Bu husus HMK.nun 154(Eski HUMK.nun 151).maddesi uyarınca geçerlilik şartı olduğundan, alacaklının takip alacağından feragat beyanı hüküm ve sonuç doğurmaz. Mahkemece istemin kabulü yerine evrak üzerinde inceleme yapılarak şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01/11/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33