Gönderen Konu: KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO)  (Okunma sayısı 406 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2181
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO)
« : 18 Eylül 2020, 09:29:50 »
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO)
ABCXYZ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO MÜHLET TALEBİNDE BULUNAN: ABCXYZ İnşaat Ticaret Limited Şirketi
Adres: XXX Mahallesi, XXX Caddesi, No:XX XXX/XXX
Ticaret Sicil No: XXX64             
KONU: XXX Ticaret Ltd. Şti.’nin “Adi Konkordato 5 Ay Geri Ödemesiz + 48 Ay Vade Konkordatosu” talebi için hazırlanan konkordato ön projesinin sunulmasıdır.

GİRİŞ
Konkordato, mali güçlük içinde bulunan iyiniyetli borçlu ile alacaklılar arasında belli koşullara göre yapılmış bir anlaşma olup Mahkemenin onaylaması ile bu anlaşmanın geçerlilik kazanması söz konusudur. Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen XXX İnşaat Ticaret Ltd. Şti. için 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası 285. madde ve devamı gereği başvuruda bulunmuş olup, 286. madde çerçevesinde konkordato ön projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan konkordato ön projesi ve dayanak olan konkordato başvurusu 15.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7101 Sayılı Yasa ile İcra ve İflas Kanunu’nun değişiklikleri nazara alınarak oluşturulmuştur.

Konkordato istemi 7101 sayılı Yasa ile 286/3 Madde değişikliği gereği yetkili ve görevli Asliye Ticaret Mahkemesine gerekçelileri ile arz edilmiştir. Yine Kanunun 286. maddesi gereğince şirketin Konkordato başvurusuna aşağıda gösterilen bilgi ve belgeler hazırlanarak sunulmuştur. Bu çerçevede;

Borçlunun mali güçlük içine düşmesinin nedenlerini;

Malvarlığı ile gelirin kıyaslamasını;

Aktif ve Pasif Durumunu;

Borç ödeme yükümlülüğünün hangi şartlarda yerine getirilebileceğini;

İsteminin alacaklılarca kabul edilebilir olup olmadığını;

Başvurucunun malvarlığı ve finansal raporlarını;

Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçebilecek miktar ile şirketin iflası halinde eline geçebilecek muhtemel miktarı gösteren analizi;

Alacaklılar ve alacaklıların vadelerini gösteren liste ve belgeleri;

Sermaye Piyasası Kurulu veya Komu Gözetimi, muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporu;

Konkordato ön projesine dayanak olarak kullanılmış ve başvuru dosyasına eklenmiştir.

HUKUKİ MEVZUAT
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
İcra İflas Kanununda; ADÎ KONKORDATO

Konkordato Talebi: Madde 285 – (Değişik: 28/2/2018-7101/13 md.)

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir. Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır.

Konkordato talebine eklenecek belgeler: Madde 286- (Değişik: 28/2/2018-7101/14 md.) Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz. Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir. Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır

Geçici Mühlet:  Madde 287 – (Değişik: 28/2/2018-7101/15 md.) Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse, borçlunun

286 ncı maddede belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması hâlinde geçici mühlet kararı verilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.
Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. 290 ıncı madde bu konuda kıyasen uygulanır.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

291 inci ve 292 nci maddeler, geçici mühlet hakkında kıyasen uygulanır.

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi:  Madde 288 (Değişik: 28/2/2018-7101/16 md.) Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da ikinci fıkra uyarınca ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir

Kesin mühlet: Madde 289- (Değişik: 28/2/2018-7101/17 md.) Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir. Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir. Alacaklılar kurulu oluşturulurken komiserin de görüşü alınır. Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ile alacaklılar kuruluna ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.

Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması:(1) Madde 291- (Değişik: 28/2/2018-7101/19 md.)

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir.

Bu karar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir. Mahkeme, bu madde kapsamında kesin mühletin kaldırılmasına karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması: Madde 292- (Değişik: 28/2/2018-7101/20 md.)

İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir:

a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.
b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.
c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa.
d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.

İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.

Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları: Madde 295- (Değişik: 28/2/2018-7101/23 md.) Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları: Madde 296- (Değişik: 28/2/2018-7101/24 md.) Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları: Madde 297- (Değişik: 28/2/2018-7101/25 md.)

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir.

Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında alınan kararlar 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk: Madde 302- (Değişik: 28/2/2018-7101/30 md.)

Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur. Konkordato projesi;

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.
Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları ve borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, 298 inci madde uyarınca takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.

Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir. Şu kadar ki bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümler saklıdır.

Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur. Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

2004 Sayılı Yasa’da 7101 Sayılı Yasa ile değiştirilen hükümleri ile köklü değişiklikler getirilmiştir. Yukarıda Yasanın konkordato sürecini gösteren bazı hükümleri gösterilmiştir. 7101 Sayılı Yasa değişiklikleri sonucunda konkordato süreci geçici ve kesin mühlet olarak iki aşamaya ayrılmıştır. Konkordato başvurusu akabinde Yasanın 286. Maddesinde getirilen koşulların ve belgelerin sunulması halinde mahkemece geçici mühlet kararı verilebilecek olup üç aylık süre ile verilebilmektedir. Yasanın 287. Maddesine göre geçici mühlet en fazla iki ay uzatılabilmektedir. Yasanın 289. maddesine göre kesin mühlet ise bir yıl için verilebilmekte olup altı ay süre ile uzatılabilmektedir.

Bu kapsamda konkordato mühleti talep eden şirketimizin bu mühletten yararlanamaması sonucu iflas ile karşılaşması ve mevcut işlerini kaybetmesi sonucunda nakdi teminat ve teminat mektuplarının irat kaydedilmesi durumunda alacaklıların büyük zarara uğrayacağı, alacaklılar arasındaki dengenin bozularak alacaklıların, alacaklarına kavuşmasının güçleşeceği malumdur.

Şirketimizin bugüne kadar edindiği deneyimler ve piyasadaki itibarı ile sektörde önemli bir yeri olup, tam kapasite ile faaliyet gösterdiği zaman 75’e yakın çalışan personeli ile ülke ekonomisi için önemli derecede istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Şirketimizin var olan sözleşmeleri ile devam eden sözleşmelerinden beklentisinin borçlarını tasfiye etmeye yetecek durumda olduğu, ticari alacaklarının tahsilatlardaki gecikmeler nedeniyle ödeme güçlüğü içerisinde olduğu, teklifte sunulan düzenlemelerle, alacaklılardan indirim istemek yerine, faizsiz vade teklifinde bulunulduğu, Kanunun maksadının bu yöntemle öncelikli olarak alacaklıların alacağına kavuşmasını esas aldığı, maksadın alacaklıların yararına öncelik veren bir kurum olduğu, İİK 285 ve devamı maddelerinde belirtilen konkordato kapsamına ve kanun gerekçesine uygun olduğu ayrıca şirketin marka değeri ve iş yapma potansiyeli ile elindeki anahtar kilit personelin arge ve yerli çözüm ortaklığı yönüyle ülke ekonomisine de faydası olduğu ve elindeki teknik kadro ile önemli projelere imza attığı geçmiş iş deneyimlerine ilişkin projeleri olduğu değerlendirildiğinde alacaklılar ve konkordato talep eden şirketin karşılıklı menfaatleri yanında ülke ekonomisi ve kamu yararının da olduğu düşünülmektedir.


DEVAMI EKTE......
« Son Düzenleme: 18 Eylül 2020, 09:31:05 Gönderen: Özgür KOCA »
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Konkordato Nedir ? Nasıl İlan Edilir ? Kimler Konkordato Talep Edebilir

Başlatan Özgür KOCAForumun Konkordato ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 239
17 Ekim 2020, 12:15:03
Gönderen: Özgür KOCA
Konkordato Komiserliği Başvurusu Yol Haritası

Başlatan Özgür KOCAForumun Konkordato ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 597
11 Ekim 2020, 09:34:34
Gönderen: Özgür KOCA
Konkordato - Hacizlerin kaldırılması fekki

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 2
Gösterim: 1382
26 Kasım 2018, 19:23:38
Gönderen: WatchAndLearn
YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Başlatan Özgür KOCAForumun Konkordato ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 459
08 Ekim 2020, 21:48:39
Gönderen: Özgür KOCA
Borçlu hakkında konkordato GEÇİCİ SÜRELE VERİLMESİ

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1004
11 Haziran 2019, 18:24:06
Gönderen: WatchAndLearn
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33