Gönderen Konu: İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur  (Okunma sayısı 306 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 964
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


23. Hukuk Dairesi         2016/8796 E.  ,  2020/2539 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Şikayetçi vekili, müvekkilinin alacağının mahkeme ilamına dayalı işçilik alacağı olduğunu, İİK’nın 100. ve 206. maddesi hükümleri uyarınca, bedeli paylaşıma konu taşınmazların satış bedellerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen sıra cetvellerinde müvekkiline 1. sırada pay ayrılması gerektiğini çünkü İİK’nın 206. maddesi uyarınca imtiyazlı alacak olduğunu, şikayet olunanlara pay verildiğini ileri sürerek, sıra cetvellerinin iptalini talep etmiştir.
Şikayet olunanlar vekilleri, şikayetin reddini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, işçi alacaklarının iflas sıra cetvelinde imtiyazlı olduğu, haciz sıra cetvelinde imtiyazlı olmadığı, haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği, sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Şikayet sıra cetvelinde sıraya ilişkindir.
İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. maddesi uyarınca birinci sırada pay alır. Haciz sıra cetvelinde işçi alacağının İİK'nın 100. maddesindeki koşulları taşıması halinde ilk hacze iştiraki mümkün olup, bu durumda aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılar arasındaki sıralama İİK'nın 140. maddesinin atfı uyarınca İİK'nın 206. maddesi hükmüne göre yapılır. İİK'nın 206/A maddesinde, işçilerin, tüm alacaklarının değil, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacaklarının birinci sırada pay alacağı belirtilmiştir. Haciz sıra cetvelinde, imtiyazlı işçi alacağının belirlenmesinde, esas alınması gereken süre, İİK'nın 140/3. maddesi uyarınca, hacizden önceki bir yıllık süredir. Diğer bir anlatımla, işçilerin hacizden önceki bir yıl içerisinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil iş ilişkisine dayanan tüm alacakları, hacze iştirak halinde birinci sırada pay alır. Buradaki bir yıllık sürenin tespitinde, İİK’nın 206/5. maddesi hükmü uyarınca, işçi alacağı hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre hesaba katılmaz. (Dairemizin 21.01.2020 tarih ve 2016/2666 E., 2020/288 K. sayılı ilamı, 19. HD. 09.10.2008 tarih ve 2008/7101 E., 2008/9245 K. sayılı ilamı)
Bu durumda mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde şikayetçinin İİK 140/2 uyarınca haciz talebi tarihi nazara alınarak alacağının rüçhanlı olup olmadığı belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08.07.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33