Gönderen Konu: İhale tutanağında eksik imza ihalenin feshi sebebi değildir  (Okunma sayısı 410 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 970
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2019/14439 E.  ,  2020/696 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun; kıymet takdir raporu ve satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmediğini, hacizli malların kiralandığını, bu hususta istihkak davası açıldığını ve yine menfi tespit davası açıldığını belirterek ihalenin feshi istemiyle mahkemeye başvurduğu, ilk derece mahkemesince istemin reddine ve şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince ihale tutanağında satışı yapan icra memurunun imzasının olmadığı, bu nedenle geçerli bir ihale tutanağı bulunmadığı gerekçesiyle, borçlunun istinaf isteminin kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararı ortadan kaldırılarak; şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği, karara karşı alacaklı tarafından temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.
HMK'nun 119/1-e maddesi uyarınca; şikayetçi, iddiasının dayanağı olan bütün vakıaları şikayet dilekçesinde göstermek zorundadır. Aynı Kanunun 25. maddesi hükmüne göre de; hakim şikayet dilekçesinde bildirilen vakıalarla bağlı olup, ileri sürülmeyen maddi olayları kendiliğinden gözetemez.
Somut olayda; şikayetçi borçlu şikayet dilekçesinde, ihale tutanağında satışı yapan icra memurunun imzasının olmadığını ileri sürmediği halde, bölge adliye mahkemesince, borçlunun şikayet dilekçesinde dayandığı vakıaların dışına çıkılarak kamu düzeniyle ilgili olmayan ve re'sen dikkate alınacak hususlar kapsamında da bulunmayan nedene dayalı olarak ihalenin feshine karar verilmesi doğru olmadığı gibi bu husus getirilirse dahi tutanaktaki imza eksikliğinin sonradan tamamlanması mümkün olup sırf bu nedene dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi de yerinde değildir.
O halde, bölge adliye mahkemesince, ihalenin feshini gerektirecek başkaca bir fesih sebebi de bulunmadığından, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen ve kamu düzeninden olmayıp resen incelenemeyeceği anlaşılan hususlar nazara alınarak ve yazılı gerekçeyle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 09.10.2019 tarih ve 2019/174 E. - 2019/1932 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 03/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32