Gönderen Konu: Mehil vesikası hacizlerin kaldırılması  (Okunma sayısı 3153 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 964
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Mehil vesikası hacizlerin kaldırılması
« : 05 Haziran 2016, 18:22:17 »
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2015/28096 E.  ,  2016/5415 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun, icra mahkemesine yaptığı başvuruda, itirazın kısmen iptaline dair ilamı, tehiri icra istemli olarak temyiz ederek, dosya alacağına yetecek miktarda nakit paranın teminat olarak yatırılmasına rağmen, alacaklı tarafından haciz talebinde bulunularak araçlarına haciz konulduğunu ileri sürerek, hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda, alacaklı tarafından genel haciz yoluyla yapılan ilamsız icra takibine borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazın iptali isteminin, İş Mahkemesinin 29.05.2015 tarih ve 2013/766 Esas, 2015/226 Karar sayılı kararı ile kısmen kabul edilerek, 34.476,80 TL. alacak yönünden takibin devamına karar verildiği, alacaklının, icra dairesine ilamı ibraz ederek haciz talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce hacizlerin uygulandığı, borçlunun ise itirazın iptali ilamını tehir-i icra talepli temyiz ettiğine dair derkenar dilekçeyi ve icra müdürlüğünce hesaplanan dosya borcuna yetecek miktarda 07.07.2015 tarihli süresiz kesin teminat mektubunu icra dairesine sunması üzerine, teminat mektubunun İcra Mahkemesi'nce teminat olarak kabul edildiği ve Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü tarafından 22.07.2015 tarihinde mehil vesikası düzenlendiği görülmüştür.
İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK.nun 85/1.maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca ise, icra memurunun haciz koyarken alacaklı ve borçlunun menfaatlerini gözetmesi gerekir.

Yargıtay'dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK.nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.
Şu hale göre; borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer'ileri) icra dairesine depo edilmiş olmakla, mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Dosya Borcu Tamamının Yatırılarak Mehil Vesikası Verilmesi Halinde Mevcut Hacizlerin Kaldırılması

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 1
Gösterim: 10775
25 Ocak 2016, 19:44:52
Gönderen: Özgür KOCA
mehil vesikası

Başlatan NEDESEMForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 5
Gösterim: 217
14 Nisan 2016, 17:54:02
Gönderen: ab118032
İİK 36. Madde / Mehil Vesikası.

Başlatan M.KayaForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 1
Gösterim: 119
06 Şubat 2016, 10:50:39
Gönderen: Özgür KOCA
İdare Mahkemesi Kararları Mehil Vesikası

Başlatan ecan50Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 45
03 Şubat 2016, 10:06:36
Gönderen: ecan50
Mehil Vesikası Verilinceye Kadar Borçlunun Mal Varlığının Haczedilebileceği

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 416
07 Eylül 2020, 21:21:38
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33